Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 29.06.2020 - 10:05  //  aktualizácia: 10.07.2020 - 14:03  //  zobrazené: 1159

10. zasadnutie MsZ

číslo: 10  |  dátum konania: 25.06.2020  |   zápisnica (pdf)

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

25. júna 2020

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 10/2020/308 - 349:

 

Uznesenie č. 308:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 10. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 25. júna 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22        za:21       proti:0        zdržal sa:0;1 nehlasoval         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 309:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 10. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 25. júna 2020 v bode Rôzne o materiál projekt „Zhodnocovanie BRKO v Senici“, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a o projekt „Smart plán mesta Senica“

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25 

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 310:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Ivan Paveska, Mgr. Filip Planka, Ing. arch. Martin Čonka

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22       proti:0        zdržal sa:0;1 nehlasoval         počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 311:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Viera Wágnerová, Ing. Roman Sova

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 312:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 25.06.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 313:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 314:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 9. zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 5. 5. 2020

2. Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 11. 6. 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 315:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e                                          

správu o činnosti za rok 2019 a zámery spoločnosti - Technické služby Senica a. s. 

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 316:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu Polikliniky Senica n. o. k 31.12.2019

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 317:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu - Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2019

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 318:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r.o. Senica v roku 2019 a zámery spoločnosti na rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 319:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu Stoma Senica, a.s. za rok 2019

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22       proti:0        zdržal sa:0;1 nehlasoval         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 320:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Monitorovaciu správu Akčného plánu mesta Senica za rok 2019

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 321:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Akčný plán mesta Senica na roky 2020 - 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 322:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2019

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 323:

MsZ v Senici

a/  s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta za rok 2019 a celoročné hospodárenia bez výhrad.

 

b/  s c h v a ľ u j e

Prebytok rozpočtu vo výške 1 043 544,01 Eur  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 364 419,38 EUR  navrhujeme použiť na:

                          -tvorbu rezervného fondu vo výške 679 124,63 Eur

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške – 585 822,79 Eur navrhujeme vysporiadať:

-z rezervného fondu vo výške 585 822,79 Eur        

 

c/  b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 324:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1) odkúpenie pozemku EKN parc. č. 547/24, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 412 m2 v kat.území Senica od vlastníka: Vladimír Čmela, Muškátová 1116/5, 905 01 Senica za cenu: 

18 €/m2

2) odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku EKN parc. č. 547/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 138 m2  v kat. území Senica od vlastníkov za cenu: 

18 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 325:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 4/2019/131, prijatého dňa 27.06.2019, ktoré sa  mení nasledovne  :

MsZ v Senici schvaľuje odkúpenie podielov na pozemku CKN parc.č. 1726/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m2 v kat. území Senica :

- od  známych vlastníkov evidovaných na liste vlastníctva č. 7602 pre kat. územie Senica

  za cenu 18 €/m2

- od neznámeho vlastníka: Holický Ján (manž. Zuzana r. Kadlečíková, SPF), zastúpený správcom  

  Slovenským pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková 36 817 15 Bratislava, vlastník  

  v podiele 2/16 za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 326:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľností  vo vlastníctve  spoločnosti  DDK SLOVAKIA, spol. s r.o., Železničná 363, 905 01 Senica, IČO 31 417 221:

pozemok CKN parc.č. 1726/8, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 193 m2,

pozemok CKN parc.č. 1726/22, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 322 m2

pozemok CKN parc.č. 1726/23, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 97 m2, spolu vo výmere 612 mv kat. území Senica

za nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Senica:

pozemok CKN parc. č. 2601/20, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 740 m2 v  kat. území  Senica.

Vzhľadom na umiestnenie zamieňaných pozemkov v tej istej lokalite  a rovnaký charakter ich využitia, hodnota zamieňaných pozemkov  je ocenená rovnako na  jednotkovú cenu 18 €/m2 a rozdiel 128 m2 vo výmere zamieňaných nehnuteľností spoločnosť DDK SLOVAKIA, spol.

s r.o. uhradí mestu Senica s finančným doplatkom v celkovej sume 2 304 € v súlade s ustanoveniami dohodnutými v zámennej  zmluve.

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde  k usporiadaniu pozemkov na verejnom priestranstve - pod chodníkom ako súčasti miestnej komunikácie  vo vlastníctve mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 327:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Pavla Ďurinu, bytom 696 65 Petrov 448, Česká republika:

 - novozameraný pozemok CKN parc.č. 588/308, druh pozemku orná pôda vo výmere 7461 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 45644900-061/2019 na oddelenie pozemku p.č. 588/308 odčlenením časti z pozemku CKN parc. č. 588/95, druh pozemku orná pôda

vo výmere 39 051 m2 v kat. území  Senica,

za nehnuteľnosti vo vlastníctve  mesta Senica :

- novozameraný pozemok CKN parc.č. 3472/107, druh pozemku orná pôda vo výmere

840 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 45644900-060/2019 na oddelenie pozemku p.č. 3472/107 odčlenením časti z pozemku EKN parc. č. 392, druh pozemku orná pôda vo výmere 1870 m2 v kat. území  Senica,

- novozameraný pozemok CKN parc.č. 3472/104, druh pozemku orná pôda vo výmere 1268 m2, ktorý vznikol na základe GP č. 44/2019 na oddelenie pozemku p.č. 3472/104 odčlenením časti z pozemku EKN parc. č. 399, druh pozemku orná pôda vo výmere 3129 m2 v kat. území  Senica,

-pozemok CKN parc.č. 3472/71, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5889 m2

v kat. území Senica.

 

Pre účely stanovenia hodnoty zamieňaných pozemkov sa  účastníci zámennej zmluvy  dohodli  na ocenení pozemkov jednotkovými cenami, vyplývajúcimi zo znaleckých posudkov, zabezpečených účastníkmi zámennej zmluvy.

Hodnota novozameraného  pozemku CKN parc. č. 588/308 je 31,93 €/m2,

hodnota novozameraných pozemkov CKN parc. č. 3472/107 a parc.č. 3472/104 je 35,73 €/m2,

hodnota  pozemku CKN parc. č. 3472/71  je 35,73 €/m2.

Finančný rozdiel v hodnote zamieňaných nehnuteľností  v sume 47 503 € uhradí Pavel Ďurina mestu Senica  v súlade s podmienkami dohodnutými v zámennej zmluve. 

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, tvoriaceho územným plánom mesta Senica  časť rezervy cintorína  na Brezovej ulici  v Senici v prospech mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:21               proti:2             zdržal sa:0              počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 328:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom častí spolu vo výmere 239 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 3625 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 26/2017 ako novovytvorený pozemok CKN

parc. č. 594/9, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 201 m2novovytvorený pozemok CKN parc.č. 594/11, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 38 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Pavel Ďurina, bytom 696 65 Petrov 448, Česká republika na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou  na účely vybudovania odbočovacieho  pruhu z cesty I/51 za cenu:

1,50 €/ m2/ rok.

Podmienkou  realizácie  tejto stavby  je  zachovanie podmienok na výstavbu plánovanej  cyklotrasy zo strany mesta.

 

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

§ 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemkoch žiadateľ vybuduje stavebný objekt odbočovací pruh z cesty I/51, ktorý bude slúžiť na napojenie novej lokality určenej na bývanie a v budúcnosti by mal byť súčasťou plánovaného prepojenia cesty I/51 z Vajanského ulice s ulicou SNP. Predmetný objekt bude slúžiť potrebám verejnosti. V konaní o povolenie tejto komunikácie  je potrebné zo strany žiadateľa preukázať vzťah k dotknutému pozemku a týmto vzťahom je aj  nájomný vzťah.

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 329:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 15 m2 pozemku CKN parc.č. 1463/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1047 m2 v kat. území Senica za účelom užívania garáže žiadateľke: Ľubomíra Kováčová, Hviezdoslavova 322/49, 905 01 Senica na dobu neurčitú  s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1,50 €/ m2/ rok

 

 

 

 

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Žiadateľka nadobudla kúpnou zmluvou do vlastníctva plechovú garáž, ktorú doterajší vlastník a nájomca pozemku umiestnil so súhlasom mesta na predmetnom pozemku. Pozemok v súčasnosti mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh a kontinuita nájomného vzťahu nie je v rozpore s oprávnenými záujmami mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:21       proti:1        zdržal sa:0;1 nehlasoval         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 330:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 180 m2 pozemku CKN parc.č. 970, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5228 m2 v kat. území Senica za účelom vybudovania parkovacích miest pre bytový dom „Fontána“ spoločnosti: T.N.INVESTMENTS s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 222 529 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu: 1,50€/ m2/ rok.

 

Špecifické podmienky zmluvného  vzťahu:

Nájomca ponúkne uvedené parkovacie  miesta mestu a v nájomnej zmluve bude obsiahnutá zmluva o budúcej zmluve, na základe ktorej  nájomca  po skolaudovaní parkovacích miest tieto bezodplatne  prevedie do vlastníctva  mesta, ktoré ich následne zaradí do systému dočasného parkovania vozidiel pre potreby verejnosti.

 

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§ 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Spoločnosť realizuje dostavbu bytového domu „Fontána“ na pozemku reg. CKN parc.č. 669/100 na Robotníckej ulici v Senici. Vzhľadom na stupeň rozostavanosti bytového domu mesto podporuje zámer jeho dostavby. V rámci dostavby je nevyhnutné vybudovať príslušný počet parkovacích miest prislúchajúcich k bytovému domu. Predmetná časť pozemku nie je využívaná pre potreby elokovaného pracoviska Materskej školy ul. L. Novomeského 1209/2, Senica, ktoré využíva zadný dvor. Nové parkovacie miesta naviažu na existujúce parkovisko a súčasťou stavby parkoviska bude aj nový chodník.

 

c/ s c h v a ľ u j e

odňatie  časti vo výmere 180 m2  pozemku CKN parc. č.  970, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5228 m2, ktorá bude predmetom nájmu zo správy subjektu Materská  škola ul. L. Novomeského 1209/2, Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 331:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o  zriadení vecných bremien na pozemkoch  CKN:

p.č.14105/187, druh pozemku ostatná  plocha  vo výmere 275 m2,

p.č.14105/188  druh pozemku orná pôda vo výmere 41 m2

p.č.14105/190, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 32 m2,

p.č.14105/191, druh pozemku orná pôda vo výmere 2 m2,

p.č.14105/189, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 582 m2

p.č.14105/91, druh pozemku orná pôda  vo výmere 223 m2,

p.č.14105/192, druh pozemku orná pôda  vo výmere 1 m2,

p.č.14105/193, druh pozemku ostatná  plocha  vo výmere 1857 m2,

p.č.14105/76, druh pozemku ostatná  plocha vo výmere 141 m2 v kat. území Senica nasledovne :

 

A) Zriaďuje sa vecné bremeno  „in rem“ na pozemkoch CKN p.č.14105/187 ostatná  plocha  vo výmere 275 m2,  p.č.14105/188 orná pôda vo výmere 41 m2, p.č.14105/190 ostatná  plocha vo výmere 32 m2  a p.č.14105/191 orná pôda vo výmere 2 m2 v prospech spoločnosti  HÍLEK a spol., a.s. so sídlom Vajanského 24, Senica, IČO 36239542 a každého ďalšieho vlastníka pozemkov CKN p.č. 14105/79 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3094 m2, p.č. 14105/67 ostatná  plocha vo výmere 2803 m2 a p.č. 14105/66 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 223 m2  v kat. území Senica,  ktoré spočíva v povinnosti vlastníka  zaťažených  pozemkov strpieť :

    A1)   právo  prechodu  peši a   prejazdu    motorovými a nemotorovými dopravnými 

    prostriedkami cez pozemky parc.č.14105/187 a 14105/188, trvalé zriadenie prístupovej

    a výjazdovej komunikácie na nich a právo  jej údržby, opravy, úpravy a rekonštrukcie,

    A2)  právo  prechodu  peši  cez pozemky parc. č.14105/190 a 14105/191, trvalé zriadenie

    chodníka pre peších a právo  jeho údržby, opravy, úpravy a rekonštrukcie.

Z vecného bremena sú v rovnakom rozsahu oprávnení obchodní partneri, zákazníci a návštevníci  oprávneného.

 

 B) Zriaďuje sa vecné bremeno  „in personam“ na pozemkoch p.č.14105/189  ostatná  plocha vo výmere 582 m2,  p.č.14105/91 orná pôda  vo výmere 223 m2, p.č.14105/192  orná pôda  vo výmere 1 m2,  p.č.14105/193  ostatná  plocha  vo výmere 1857 m2,  p.č.14105/76 ostatná  plocha vo výmere 141 m2 v prospech správcov jednotlivých inžinierskych sietí, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených  pozemkov strpieť:

B1) zriadenie a trvalé uloženie prípojky STL plynovodu v rozsahu vyznačenom  ako diel 1   

     vo výmere 3 m2 a diel 2 vo výmere 1m2  v GP č.7/2020 a vstup na pozemky parc. č.

     14105/189 a 14105/91  v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy,   

     rekonštrukcie  a odstránenia prípojky STL plynovodu,

     B2)  zriadenie a trvalé uloženie  prípojky vodovodu   v rozsahu vyznačenom  ako diel 3 vo

     výmere 4 m2  a diel 4  vo výmere 1m2 v  GP č.7/2020 a vstup na pozemky parc.č.

     14105/193 a 14105/192  v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy,

     rekonštrukcie a odstránenia prípojky vodovodu,

     B3) zriadenie a trvalé uloženie  prípojky dažďovej kanalizácie   v rozsahu vyznačenom 

     ako diel 5 vo výmere 7 m2 a diel 6 vo výmere 1m2  v  GP č.7/2020 a vstup na pozemky

     parc.č. 14105/193 a 14105/76  v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby,

     opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky dažďovej kanalizácie,

     B4) zriadenie a trvalé uloženie  prípojky splaškovej  kanalizácie   v rozsahu vyznačenom 

     ako diel 7 vo výmere 21 m2 a diel 8  vo výmere 1m2 v  GP č.7/2020 a vstup na pozemky

     parc.č. 14105/193 a 14105/76  v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby,

     opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky splaškovej  kanalizácie.

 

C) Geometrický plán č.7/2020 na oddelenie pozemku p.č.14105/187-193, priznanie práva uloženia inž. sietí p.č.14105/76,14105/91,14105/189,14105/192-193, priznanie práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č.14105/187-188,14105/190-191 bol vyhotovený žiadateľom dňa 27.05.2020.

Pozemky parc. č.14105/189, 14105/190, 14105/193 sú novozamerané pozemky, ktoré vznikli na základe GP č. 7/2020 odčlenením z pozemku CKN parc.č. 14105/68, ostatná plocha vo výmere 6406 m2.

Pozemok parc.č. 14105/187 je novozameraný pozemok, ktorý vnikol na základe GP č. 7/2020 spojením častí, odčlenených z pozemku CKN parc.č.14105/68  a parc. č. 14105/69, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 10033 m2.

Pozemky parc. č.14105/188, 14105/191 a 14105/192 sú novozamerané pozemky, ktoré vznikli na základe GP č. 7/2020 odčlenením z pozemku CKN parc.č. 14105/91, orná  pôda vo výmere 267 m2.

 

D) Vecné bremená sa  zriaďujú  na dobu neurčitú za  jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1minžinierskych sietí t.j.  za rozsah  389 m2 vecných bremien je jednorazová odplata 5835  €.

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 332:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ v prospech: REHUŠ s.r.o., Železničná 1524, 905 01 Senica, IČO: 45 249 113 a každého ďalšieho vlastníka pozemku CKN parc.č. 1665/5 vo výmere 24 974 m2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Senica, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka novozameraného pozemku CKN p.č.1665/74, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 226 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 26/2020 na zameranie prístupovej komunikácie p.č.1665/74  a oddelenie pozemku p.č. 1665/75 odčlenením častí z pozemkov CKN parc.č. 1665/40 a parc. č. 1665/54 v kat. území Senica  strpieť:

- právo prechodu peši a prejazdu motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami  cez pozemok CKN  parc.č.1665/74, druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie vo výmere

226 m2. Z vecného bremena sú v rovnakom rozsahu oprávnení obchodní partneri a  návštevníci oprávneného.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý aj začatý 1m2 rozsahu vecného bremena.

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 333:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica“

v celkovej hodnote 41.439,82 € do správy subjektu: Základná škola s materskou školou,

J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:21            za:21               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 334:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:21            za:21               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 335:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva PhDr. Jarmily Čajkovej, CSc. v Komisii pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25                                     

b/ v o l í

Mgr. Andreu Kačabovú za novú členku Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti

V o ľ b a : prítomných:22                     za:22                               proti:0                                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 336:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Ľubomíra Vaškoviča v Komisii športu

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25                                     

b/ v o l í

Ing. Gabriela Bartoška za nového člena Komisie športu

V o ľ b a : prítomných:21                        za:21                               proti:0                              počet poslancov:25

    

Uznesenie č. 337:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vymenovanie novej vedúcej redaktorky Mgr. Tatiany Moravcovej

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Kataríny Soukupovej v Redakčnej rade Naša Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

c/ v o l í

Ing. Silviu Samekovú, Mgr. Vieru Baroškovú a Mgr. Luciu Vajdovú za nových členov Redakčnej rady Naša Senica

V o ľ b a : prítomných:22                        za:22                            proti:0                                 počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 338:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za I. štvrťrok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 339:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č. 60/2014 o Trhovom poriadku pre trhovisko

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

 

Uznesenie č. 340:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na II. polrok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 341:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy

H l a s o v a n i e : prítomných:21            za:21               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 342:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/20 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:21            za:21               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 343:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/20 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:21            za:21               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 344:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 s následným finančným premietnutím do Programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:21            za:21               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 345:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre ZŠ Komenského na nákup záhradnej traktorovej kosačky vo výške 2 750,00 Eur

H l a s o v a n i e : prítomných:22            za:22               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 346:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na  II. polrok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22        za:21        proti:0        zdržal sa:0;1 nehlasoval        počet poslancov:25    

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 347:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu k zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl, materských škôl a ZUŠ v školskom roku 2020/2021    

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 348:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt Zhodnocovanie BRKO v Senici“, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu – 41 463,64 €                   

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

                                                                                 

Uznesenie č. 349:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Smart plán v meste Senica“, v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu – 49 980 €

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:23               proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!