Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 25.09.2020 - 14:06  //  aktualizácia: 13.10.2020 - 09:14  //  zobrazené: 1033

11. zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 25.09.2020  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                   Senica 25. 9. 2020

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

24. septembra 2020

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 11/2020/350 - 387:

 

Uznesenie č. 350:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 11. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 24. septembra 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 351:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 11. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 24. septembra 2020 v bode Rôzne o materiál:

17/1 - Informácia o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre Mestského úradu

           v Senici

17/2 - Projekt výstavby cyklotrasy od obchodného domu Billa po Železničnú stanicu

17/3 - Návrh na zmenu v Komisii pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

17/4 - Žiadosť spoločnosti OMS ARENA Senica, a.s. o poskytnutie dotácie

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25  

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 352:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Petra Morávková, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Martina Otrísalová

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 353:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Lenka Búzková, Ľubomír Miča, Mgr. Vladimír Včelka

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 354:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 24.09.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25    

 

 

Uznesenie č. 355:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 356:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 10. zasadnutí MsZ dňa 25.06.2020

2. Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsR dňa 10.09.2020  

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 357:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1/2020 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni s akceptovanými pripomienkami

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 358:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie č.69/2020 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku

pohrebísk na území mesta Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 359:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

ústnu informáciu – Projektový zámer- Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu pred uložením na skládku odpadu.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 360:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

materiál Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2019 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 361:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 12/2020 Všeobecne záväzného nariadenia č.48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s akceptovanými pripomienkami

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:22                proti:0              zdržal sa:1             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 362:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti v meste Senica za rok 2019

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 363:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o MHD v meste

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 364:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Plán dopravnej obslužnosti MHD Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 365:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o statickej doprave, budovaní nových parkovísk

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 366:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park“,

  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

- kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62

- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 377 803,58 €

- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18 890,18 € z celkových oprávnených výdavkov

- Spôsob financovania – vlastné zdroje

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 367:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parceleč. 3109/2

  • pozemok reg. CKN parc. č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

      523 m2

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a) Predmetom súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele

č. 3109/2 a pozemok CKN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

523 m2.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 144 000 €, slovom stoštyridsaťštyritisíc eur.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku  20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže.

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí  byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                     

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb    

             a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:21                proti:0              zdržal sa:1             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 368:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku CKN parc.č. č. 224/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 123 m2 v kat. území Kunov žiadateľom: Ing. Miroslav Žák a manželka Anna Žáková, obaja bytom Kunov 195, 905 01 Senica za cenu

20 € / m2

 

 

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok sa nachádza v línii pozemkov, určených na predaj vlastníkom  priľahlých rodinných domov v časti IBV Kunov, z ktorých väčšina bola v  roku 2010 týmto vlastníkom  odpredaná. Pozemok nadväzuje  na pozemky vo vlastníctve žiadateľov a vzhľadom na jeho umiestnenie   a  nemožnosť prístupu z pozemkov mesta je pre mesto  v súčasnosti nevyužiteľný.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 369:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov CKN parc.č. č. 3574/10, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 52 m2, parc.č. 3574/11, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2 m2 a parc.č.3574/12, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, spolu vo výmere

59 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Mgr. Wallner Radoslav, Družstevná 1273, 908 77 Borský Mikuláš za cenu:

40 € / m2

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností   v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno písmeno b/ ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou.

Pre mesto sú pozemky prebytočné.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:22                proti:0              zdržal sa:1             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 370:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere  110 m2 pozemku CKN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Adamec Martin, Kolónia 564/26, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné časti pozemkov v tejto lokalite  sú dlhodobo využívané obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

 

 

 

Uznesenie č. 371:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN parc.č.1665/7, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1235 m2 a parc.č.1665/54, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1752 m2 v kat. území Senica v prospech spoločnosti REHUŠ s.r.o., IČO 45 249 113 so sídlom Železničná 1524, 905 01 Senica, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:

aa) zriadenie a trvalé uloženie prípojky vodovodu, dažďovej a splaškovej kanalizácie v rozsahu vyznačenom v  GP č.54 /2020  ako diel 1 vo výmere 59 m2  

ab) zriadenie a trvalé uloženie prípojky STL plynovodu v rozsahu vyznačenom v  GP

č. 54 /2020  ako diel 2 vo výmere  14  m2  a  diel 3  vo výmere 1m2  a

ac) vstup na pozemky parc.č. 1665/7 a 1665/54 v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky vodovodu, ďažďovej a splaškovej kanalizácie a prípojky STL plynovodu.

Geometrický plán č. 54/2020 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete (vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, plyn) na  pozemkoch p.č. 1665/7 a 1665/54 bol vyhotovený spoločnosťou GeoTime s.r.o., Hollého 749/18, Senica dňa 05.08.2020 a úradne overený dňa 04.09.2020 pod číslom 727/2020.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za 1 m2 výmery vecných bremien.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 372:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zrušenie vecného bremena na pozemku CKN parc.č. 1661/39, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1218 m2 v kat. území Senica, ktoré bolo schválené uznesením MsZ v Senici č.24/06/I dňa 08.06.2006 v prospech mesta Senica ako vlastníka kanalizačnej prípojky, ktorému zodpovedá povinnosť vlastníka parcely č. 1661/39 strpieť kanalizačnú prípojku na parcele č. 1661/39 a umožniť vlastníkovi kanalizačnej prípojky prístup k nej za účelom jej opravy, údržby a úpravy. Vklad vecného bremena bol povolený vtedajšou Správou katastra v Senici pod číslom  V-1846/06 dňa 05.09.2006.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 373:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 374:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Vývoj daňových príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia

COVID-19 a plnenie opatrení na zníženie dopadov krízy

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 375:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/20 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 376:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/20 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 377:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 s následným finančným premietnutím do programov mesta s vypustením zvýšenia finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v celkovej výške 200.000,- €.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:18                proti:1              zdržal sa:4             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 378:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 379:

MsZ v Senici

a/  s c h v a ľ u j e

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej sume 460 000 Eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

                                    

b/  p o v e r u j e

primátora mesta k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi MF SR a Mestom Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 380:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za II. štvrťrok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 381:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu  hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie  nedostatkov v ZŠ Komenského 959, Senica                                                                

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 382:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania VZN mesta Senica č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 383:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Petra Kovačiča v Komisii pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25                                     

b/ v o l í

Mgr. Art. Martina Dudáša za člena Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti

V o ľ b a: prítomných:23                         za:23                               proti:0                              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 384:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre Mestského úradu v Senici

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 385:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o príprave podania žiadosti CYKLO SENICA o.z. na získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre výstavbu cyklotrasy. Mesto Senica túto  žiadosť podporuje a v prípade jej úspešného schválenia vyvinie úsilie k dohode medzi CYKLO SENICA o.z., firmou Bojar s.r.o.  o ekonomickom a právnom vzťahu k tomuto partnerskému zámeru.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:21                proti:0              zdržal sa:1             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 386:

MsZ v Senici

a/ o d v o l á v a

Ing. Janu Oslejovú, tajomníčku komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:22                proti:0              zdržal sa:1             počet poslancov:25                                     

b/ v o l í

Ing. Veroniku Olšovú za tajomníčku komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

V o ľ b a: prítomných:23                        za:23                           proti:0                                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 387:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

poskytnutie dotácie spoločnosti  OMS ARENA Senica, a.s. so sídlom Sadová 639/22, Senica vo výške 40.000,- €  v súlade s § 7 ods. 2 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v platnom znení na podporu futbalu a športových aktivít vedúcich k obohateniu voľnočasových aktivít detí a mládeže

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22                proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!