Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 06.11.2020 - 14:03  //  aktualizácia: 10.11.2020 - 14:07  //  zobrazené: 823

12. zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 05.11.2020  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 06. 11. 2020

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

5. novembra 2020 prostredníctvom videokonferencie

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 12/2020/388 - 420:

 

Uznesenie č. 388:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 12. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 5. novembra 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:21        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval          počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 389:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 12. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 5. novembra 2020 v bode Rôzne o materiál Návrh na preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre Materskú školu a Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu verejne prístupných nabíjacích staníc

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:21        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval          počet poslancov:25

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 390:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Lenka Búzková, Ing. Ľubica Vyletelová

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 391:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e                                 

a/ informáciu o zániku poslaneckého mandátu Mgr. Pavlovi Krutému, poslancovi mestského zastupiteľstva (nezávislý kandidát) vo volebnom obvode č. 3, ktorému na základe jeho písomného oznámenia o vzdaní sa poslaneckého mandátu zanikol dňom 04.09.2020 poslanecký mandát

 

b/ že Mgr. Juraj Moravčík (nezávislý kandidát) prevzal, ako druhý náhradník vo volebnom obvode č. 3 osvedčenie o zvolení za poslanca a na 12. MsZ zložil zákonom predpísaný sľub poslanca

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 392:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 05.11.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 393:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:20        proti:0       zdržal sa:0;2 nehlasovali          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 394:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 11. zasadnutí MsZ dňa 24.09.2020

2. Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí MsR dňa 22.10.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:21        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 395:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:21        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 396:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa funkcie veliteľa DHZM Ing. Milana Černáka

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25    

 

b/ v y m e n ú v a 

Ing. Dávida Jakuba do funkcie veliteľa s účinnosťou 6.11.2020    

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:21        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 397:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Harmonogram aktivít počas sčítania obyvateľov v roku 2021 po línii MsÚ

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 398:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

navýšenie počtu o dvoch príslušníkov Mestskej polície

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:21        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 399:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2019 – 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23      za:21        proti:0       zdržal sa:0;2 nehlasovali          počet poslancov:25

 

 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2019 – 2020, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:21        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 400:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Vklad dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 2020 vo výške 25 000,00 Eur 

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:22            proti:0                zdržal sa:1               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 401:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vstup mesta Senica do Únie miest Slovenska

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 402:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 3/2020 VZN č. 6 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 403:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č. 9/2020 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na  území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom

parkovaní motorových  vozidiel na miestnych komunikáciách

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:22            proti:0                zdržal sa:1               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 404:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

 • budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parceleč. 3109/2

 • pozemok reg. CKN parc. č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

 a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele

č.3109/2  a pozemok CKN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej 80 000 €,

slovom osemdesiattisíc  eur.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku  20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže.

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Víťazný záujemca, ktorý ponúkne cenu vyššiu ako 100 000 € musí byť ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy  zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                     

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb    

             a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:21            proti:0                zdržal sa:2               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 405:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

A.)  prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318  na Štefánikovej ulici v Senici  v celkovej výmere 72,30 m2 :

 1. kancelária č. 5 na prízemí vo výmere 14,10 m2

 2. kancelária č. 6 na prízemí vo výmere 15,00 m2

 3. kancelária č. 4 na prízemí vo výmere 12,60 m2

 4. kancelária č. 6 na 1. poschodí vo výmere 15,50 m2

 5. kancelária č. 7 na 1. poschodí vo výmere 15,10 m2

  za cenu minimálne 30 €/ m2 /rok

 6. dve garáže, postavené vedľa budovy so súp. číslom 1318

   za cenu minimálne 35 €/ garáž/mesiac

 

subjektu: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345  na kancelárske účely  v rámci činností, ktoré má nájomca vykonávať  v zmysle príslušných zákonov

na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou  od 17.01.2021

 

B.) prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318  na Štefánikovej ulici v Senici v celkovej výmere 84,90 m2:

 1. kancelária č. 1 na 1. poschodí vo výmere 12,60 m2

 2. kancelária č. 2 na 1. poschodí vo výmere 16,10 m2

 3. kancelária č. 4 na 1. poschodí vo výmere 14,10 m2

 4. kancelária č. 5 na 1. poschodí vo výmere 15,00 m2

 5. kancelária č. 8 na 1. poschodí vo výmere 13,10 m2

 6. kancelária č. 9 na 1. poschodí vo výmere 14,00 m2

             za cenu minimálne 40 €/ m2 / rok                                                                                                                                                                                                                                                     

spoločnosti: Kalčík, spol. s r. o., Štefánikova 1318, 905 01 Senica, IČO: 36 247 987 na kancelárske účely v súlade s podnikateľskou činnosťou nájomcu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou  od 01.02.2021

 

C.) prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318  na Štefánikovej ulici v Senici v celkovej výmere 115, 20 m2:

       1. miestnosť (bývalý sklad) v suteréne vo výmere 14,10 m2

       2. miestnosť (bývalý archív) v suteréne vo výmere 16,10 m2

       3. miestnosť (bývalá rozmnožovňa)  v suteréne vo výmere 12,60 m2

       4.  miestnosť (bývalá zasadačka)  v suteréne vo výmere 44,00 m2

       5. miestnosť (bývalý sklad) v suteréne vo výmere 14,00 m2

       6. miestnosť (bývalá fotokomora)  v suteréne vo výmere 7,30 m2

       7. miestnosť (bývalý príručný sklad) v suteréne vo výmere 6,70 m2

       za cenu minimálne 1 €/ m2 /rok

 

občianskemu združeniu: Klub silového trojboja Senica, SNP 754/3, 905 01 Senica, IČO: 34 075 020 za účelom činnosti klubu v súlade s jeho športovým  zameraním na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou  od 08.02.2021

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Pokračovanie v nájomnom vzťahu s nájomcami nie je v rozpore so záujmami mesta, ktoré budovu   v súčasnosti  nepotrebuje na plnenie svojich úloh  a z nájmu má  finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23      za:20        proti:0       zdržal sa:1;2 nehlasovali          počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 406:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom :

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 229 m2 v kat. území Senica

- častí v celkovej výmere 4 m2 ( 2x 2m2) pozemku CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 mpozemku CKN parc.č. 3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1444 m2 v kat. území Senica,

-časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2 v kat. území Senica,

spolu vo výmere 14 mžiadateľovi: Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica,

IČO: 40 204 260 za účelom umiestnenia 7 reklamných zariadení s rozmermi 1,70 x 1,14 m na dobu určitú na  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu:

1155 €

 

 

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:20             proti:1               zdržal sa:2              počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 407:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:

robot univerzálny RE - 22 (objem  60 l)  s príslušenstvom v obstarávacej hodnote 9 200 €

do správy subjektu:  Základná škola, Sadová 620,  905 01 Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 408:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:

1) detské ihrisko v celkovej obstarávacej hodnote 9 824  € v zložení:

 • balančný mostík

 • preliezačka s tunelom

 • kovová hracia zostava s prvkami navzájom prepojenými

 • pružinová hojdačka s motívom sloníka

    umiestnené v areáli Základnej školy na ulici V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica

 

2) konvektomat Fagor Advance+ 20GN 1/1 s príslušenstvom  v obstarávacej hodnote 

     9 899,99 €

do správy subjektu:  Základná škola, V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 409:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:

konvektomat Fagor Advance+ 20GN 1/1 s príslušenstvom v obstarávacej hodnote 9 900 € do správy subjektu: Základná škola, Komenského 959, 905 01 Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 410:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 2/2020 Všeobecne záväzného nariadenia č.53 o miestnych daniach s akceptovanými pripomienkami

H l a s o v a n i e : prítomných:23      za:21        proti:0       zdržal sa:0;2 nehlasovali          počet poslancov:25 

 

 

 

 

Uznesenie č. 411:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2020 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23      za:22        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 412:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

a)založenie obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

b)majetkovú účasť mesta Senica v obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, vo výške 100 % vo forme peňažného vkladu 5.000,- Eur, v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

c)Zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, podľa priloženého návrhu.

 

d)vymenovanie Mgr. Natálie Minárikovej, bytom Rovenská 1446/44A, 905 01 Senica, za konateľku obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 

e)vymenovanie

1./ Mgr. Marty Štítnej, bytom SNP 754/3, 905 01 Senica,

2./ Mgr. Kristíny Chudej, bytom L. Novomeského 1217/84, 905 01 Senica, 

3./ Mgr. Petry Morávkovej, bytom Rovenská 1472/50, 905 01 Senica,

4./ Mgr. Filipa Lackoviča, bytom Kolónia 579/46, 905 01 Senica,

5./ RNDr. Ľubica Krištofová, bytom Hviezdoslavova 469/56, 905 01 Senica,

za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

H l a s o v a n i e : prítomných:23      za:21        proti:0       zdržal sa:1;1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 413:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Senica a obcou Moravský svätý Ján za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti

H l a s o v a n i e : prítomných:22      za:19        proti:0       zdržal sa:0;3 nehlasovali          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 414:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu – Mestské múzeum Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:21      za:19        proti:0       zdržal sa:1;1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

 

 

Uznesenie č. 415:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:21      za:20        proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 416:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov

v ZŠ V. Paulínyho – Tótha, Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 417:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly bežných výdavkov – dotácia na mestskú verejnú dopravu

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 418:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 419:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Preklasifikovanie príjmov z bežných na kapitálové výdavky pre Materskú školu v celkovej výške

10 540,00 Eur

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 420:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických   

  nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rozpočtový   

  rok 2020

- názov projektu „Nabíjacia stanica v meste Senica“,

- kód výzvy: č.: 11378/2020-4210-52028,

- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 3758 € z celkových výdavkov projektu

- Spôsob financovania – vlastné zdroje.

- Uznesenie bude zverejnené na webovom sídle: www.senica.sk

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0                zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

Návrhy uznesení prerokovaných a neprijatých na 12. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 5.11.2020:

 

I.

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere cca 390 m2 pozemku  CKN parc. č. 140/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 4269 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Sehost, s.r.o., Kvačalova 16791/10, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 560 244 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za účelom vybudovania a užívania parkovacích miest a k nim  prístupovej  komunikácie za cenu:

a/ 1,50 €/m2/rok

 

Prenajatej  časti pozemku parc. č.140/2 zodpovedá 10 parkovacích  miest  a k nim priľahlá  komunikácia, ktoré sú vyznačené  v projektovej štúdii statickej dopravy Hurbanova ulica, Senica  v parkovisku „F“, vypracovanej Ing. Júliusom  Jahelkom - JALLA, Štefánikovo námestie 599,

908 40 Kopčany. 

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Žiadateľ hodlá realizovať prestavbu budovy so súpisným číslom 528 na polyfunkčný dom s bytovými jednotkami. V rámci rekonštrukcie je nevyhnutné preukázať príslušný počet parkovacích miest prislúchajúcich k  budove. Zámer žiadateľa nie je v rozpore s potrebami mesta, pretože rekonštrukcia budovy prispeje  k úprave vzhľadu ďalšej časti centra mesta a prispeje k uspokojeniu bytových potrieb obyvateľov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:6            proti:14                zdržal sa:3               počet poslancov:25 

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

II.

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom:

- časti vo výmere 18 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3625 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3359/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2308 m2 v kat. území Senica

- časti vo  výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 54 m2 spoločnosti: ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení s rozmermi 5 x 2,40 m na dobu určitú  na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu: 

1095 €

 

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23      za:2        proti:19       zdržal sa:1;1 nehlasoval           počet poslancov:25 

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

III.

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 1744, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6676 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Lubor Dubšík – TIREX, PD Jablonica,

PSČ 906 32, IČO 35 294 396 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom

1x2 m na dobu určitú  na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu:

165 €

 

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:0             proti:21               zdržal sa:2              počet poslancov:25 

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

IV.

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom časti vo  výmere 4 m2 pozemku EKN parc.č. 294/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 991 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Ľubomír Miča, Sadová 637/41, 905 01 Senica, IČO: 33033633 a ROOS GROUP s.r.o., Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO: 35 786 523 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 2,5 x 1,25m na dobu určitú na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu:

165 €

 

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:1             proti:18               zdržal sa:4              počet poslancov:25 

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

V.

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

nájom:

- častí v celkovej  výmere 4 m2 (2x2m2) pozemku CKN parc.č. 642/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3261 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6239 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1181 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 8 m2 žiadateľovi: gh studio s.r.o., Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica, IČO: 36 274 381 za účelom umiestnenia 4  reklamných zariadení s rozmermi 1,30 x 0,80 m  na dobu určitú  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2021 za cenu:

660 €

 

b/ s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem

H l a s o v a n i e : prítomných:23            za:2             proti:17               zdržal sa:4              počet poslancov:25 

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!