Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 11.12.2020 - 14:13  //  aktualizácia: 29.12.2020 - 08:52  //  zobrazené: 1001

13. zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 11.12.2020  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 11. 12. 2020

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

10. decembra 2020 prostredníctvom videokonferencie

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 13/2020/ 421 - 449:

 

Uznesenie č. 421:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 13. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 10. decembra 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:21     proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 422:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 13. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 10. decembra 2020 v bode Rôzne o materiál Spolufinancovanie projektu Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody 

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25  

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 423:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Lenka Búzková, Ing. Ľubica Vyletelová

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 424:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 10.12.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 425:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:22        za:22             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 426:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 12. zasadnutí MsZ dňa 05.11.2020

2. Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí MsR dňa 03.12.2020  

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 427:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 3/2020 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 428:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 2/2020 Všeobecne záväzného nariadenia č. 3A/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:20     proti:2       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 429:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 3 k Štatútu Polikliniky Senica n. o.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 430:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku EKN parc.č. 547/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 166 m2  v kat. území Senica od vlastníkov:

Emília Chvosteková, rod. Slaná, Komenského 949/22, 905 01 Senica - vlastník  v podiele  1/4

Ján Slaný, Moyzesova 796/23, 905 01 Senica -  vlastník v podiele 3/4

za cenu: 18 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 431:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku do správy subjektu Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica:

 1)  Nábytok do odborných učební  v celkovej  obstarávacej hodnote 34 311,60 €

 2)  Modernizácia učební -vybavenie informačno-komunikačnou technikou 

       v celkovej obstarávacej  hodnote 30 138 €

 3)  Konvektomat Fagor Advance+ 10 GN 1/1s príslušenstvom v obstarávacej hodnote

       6 350 € .

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:21     proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 432:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku do správy subjektu Základná škola, V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica:

 1)  Nábytok do odborných učební  v celkovej  obstarávacej hodnote 34 527,60 €

 2)  Modernizácia učební -vybavenie informačno-komunikačnou technikou 

       v celkovej obstarávacej  hodnote 30 138 €

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 433:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku do správy subjektu Materská škola, L. Novomeského 1209/2,

905 01 Senica:

  - herný prvok Domček s piškvorkami, počítadlom a kresliacimi tabuľami  v areáli

    elokovaného pracoviska na Robotníckej ulici 114/6  v  obstarávacej  hodnote 2 101,20 €

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:21     proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 434:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vyradenie poškodeného zariadenia „šmýkačka do piesku“ z detského ihriska č. 24, ktoré sa nachádza na ul. Novomeského 1212 v Senici z evidencie

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 435:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemkov C KN v kat. území Senica:

- parc.č. 3359/5, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 777 m2,

- parc.č. 3359/6, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 45 m2,

- parc.č. 3359/14, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 46 m2,

- parc.č. 3359/18, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 352 m2,

od vlastníka: Slovenská republika  zastúpeného  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 za cenu spolu 2050 €, slovom dvetisícpäťdesiat eur

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:21     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 436:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Odpísanie pohľadávok na nájomnom z evidencie v celkovej sume 28 022,38 €,  ktoré sú uvedené  v prílohe č.1 a č.2 tohto uznesenia

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:20     proti:0       zdržal sa:0; 3 nehlasovali           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 437:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2021 – 2023

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 438:

MsZ v Senici

a/  s c h v a ľ u j e

Programový rozpočet mesta na rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:21     proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali           počet poslancov:25

                                     

b/  b e r i e   n a   v e d o m i e

Viacročný programový rozpočet na roky 2022-23

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 439:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/20 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:21     proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 440:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora

č. 3/20 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:20     proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 441:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Akčný plán mesta Senica na roky 2021 - 2023

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 442:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva pani Mgr. Anny Maximovej v redakčnej rade Naša Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 443:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Pavla Krutého v dozornej rade RSMS spol. s r. o                      

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:21     proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali           počet poslancov:25             

b/ s c h v a ľ u j e

Mgr. Petra Huttu za člena  dozornej rady RSMS spol. s r. o.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 444:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Pavla Krutého v Mestskom výbore č. 3              

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25                                         

b/ v o l í

Mgr. Juraja Moravčíka za člena Mestského výboru č. 3

V o ľ b a : prítomných:23                  za:22                    proti:0; 1nehlasoval                         počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 445:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25 

Uznesenie č. 446:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 447:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2020 vo výške 2.600,- €

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:22     proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 448:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 449:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Poznávajme a chráňme rozmanitosť našej prírody“ v rámci výzvy Fondu malých projektov INTERREG V-A SK–CZ 2014 -2020

- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; t. j. vo výške 35 200,00 EUR (celkový rozpočet malého projektu)

- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; t. j. vo výške 1760,00 EUR 

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23             proti:0                  zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!