Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 29.12.2020 - 08:23  //  aktualizácia: 29.12.2020 - 15:36  //  zobrazené: 930

14. zasadnutie MsZ

číslo: 14  |  dátum konania: 29.12.2020  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 28. 12. 2020

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

28. decembra 2020 prostredníctvom videokonferencie

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 14/2020/450 - 454

 

Uznesenie č. 450:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 14. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 28. decembra 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:23         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 451:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 14. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 28. decembra 2020

o bod programu 4 – Návrh na zmenu uznesenia MsZ v Senici č. 11/2020/366 „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“

a prečíslovanie bodov programu nasledovne:

bod 5. Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ

bod 6. Záver

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:23         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25  

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 452:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Lenka Búzková, Ing. Ľubica Vyletelová

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:23         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 453:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

predĺženie platnosti parkovacích kariet vydaných v meste Senica podľa platného VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a to:

a)  ročných parkovacích kariet vydaných na rok 2020

b) mesačných parkovacích kariet vydaných  v decembri 2020

c) mesačných parkovacích kariet, ktorých platnosť uplynie  v období od 19.12.2020  do 31.12. 2020

do termínu 31.1.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:24           proti:0             zdržal sa:0                   počet poslancov:25    

 

 

Uznesenie č. 454:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- zmenu uznesenia č. 11/2020/366, ktorým bolo schválené  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, kód Výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2020-62, zabezpečenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park“.

Text uznesenia:

- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 377 803,58 €

- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18 890,18 € z celkových oprávnených výdavkov, sa mení a nahrádza novým textom:

- výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 379 539,42 €

- zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 18 976,97 € z celkových oprávnených výdavkov

H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:24           proti:0             zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!