Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 26.02.2021 - 13:36  //  aktualizácia: 02.03.2021 - 13:45  //  zobrazené: 840

15. zasadnutie MsZ

číslo: 15  |  dátum konania: 25.02.2021  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 26. 02. 2021

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

25. februára 2021 prostredníctvom videokonferencie

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 15/2021/455 - 478

 

Uznesenie č. 455:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 15. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 25. februára 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24              proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 456:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Marta Štítna, Ing. Ľubica Vyletelová

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:20      proti:0       zdržal sa:0; 4 nehlasovali          počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 457:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 25.02.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24              proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 458:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24              proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 459:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 13. zasadnutí MsZ dňa 10.12.2020

2. Uznesenia prijaté na 14. zasadnutí MsZ dňa 28.12.2020  

3. Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsR dňa 11.02.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24              proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 460:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Rozpis rozpočtu príspevkovej - MsKS a rozpočtových organizácií - škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24              proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 461:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:23      proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 462:

MsZ v Senici

v y m e n ú v a

na základe návrhu primátora mesta Ing. Margarétu Ivanovú, PhD., za riaditeľku Mestského kultúrneho strediska Senica dňom 01.05.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:21      proti:0       zdržal sa:1; 2 nehlasovali          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 463:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Štatút – Múzeum Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:22      proti:1       zdržal sa:0; 1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 464:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

a) odvolanie Mgr. Natálie Minárikovej, bytom Rovenská 1446/44A, 905 01 Senica, z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, ku dňu 31.3.2021 v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

b) vymenovanie Ing. Nory Černáčkovej, bytom Profesora Varsíka 1314/23, 907 01 Myjava, za konateľa obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, ku dňu 1.4.2021, v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:23              proti:0             zdržal sa:1              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 465:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica na roky 2021-2030

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:22      proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 466:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:23      proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval           počet poslancov:25

Uznesenie č. 467:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh zmluvy o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Jablonica a v obci Šajdíkove Humence

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24              proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 468:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24              proti:0              zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 469:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č.10/2021 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom

parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách s akceptovanou pripomienkou

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:23      proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 470:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • budova so súp. číslom 3111 – prevádzková budova, postavená na parceleč.3109/2

  • pozemok C KN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - prevádzková budova so súp. číslom 3111, postavená na parcele

č. 3109/2 a pozemok C KN parc.č. 3109/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 523 m2.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 50 000 €,

slovom  päťdesiattisíc eur.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 10 000 €, slovom desaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže.

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Víťazný záujemca, ktorý ponúkne cenu vyššiu ako 100 000 € musí  byť  ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy zapísaný  v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

    - všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                  

     - pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na        

       doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže 

    organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a poslanec MsZ

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

     a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:22      proti:0       zdržal sa:1; 1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 471:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu pozemku v kat. území Senica CKN parc.č. 2294/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 55 m2 vo vlastníctve podielových spoluvlastníkov: Ing. Emília  Wágnerová, Čáčovská cesta 5232/194, Senica, vlastník v podiele 1/2 a Boris Wágner, Čáčovská cesta 5232/194, Senica, vlastník v podiele 1/2

 

za pozemky v kat. území Senica  vo vlastníctve mesta Senica:

pozemok CKN parc. č. 2295/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

28 m2 v podiele 1/1, ktorý Ing. Emília Wágnerová a  Boris Wágner nadobudnú každý v podiele 1/2,

pozemok CKN parc. č. 1914/10, druh pozemku  ovocný sad vo výmere 47 m2  v podiele 4/12,   ktorý Ing. Emília Wágnerová a  Boris Wágner nadobudnú  každý v podiele 2/12.

 

Výmera pozemku, ktorý nadobudne mesto Senica je 55 m2 a výmera, prislúchajúca  podielom na pozemkoch, ktoré nadobudnú Ing. Emília Wágnerová a Boris Wágner spolu je  44 m2.

Jednotková cena zamieňaných pozemkov je stanovená na 18 €/m2 a zámena bude realizovaná bez uloženia povinnosti mestu zaplatiť druhej zmluvnej strane rozdiel v hodnote  zamieňaných pozemkov.  

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou dôjde k usporiadaniu pozemkov v danej lokalite z hľadiska ich dlhodobého užívania. Mesto nadobudne pozemok, tvoriaci verejné priestranstvo, na ktorom je chodník pre peších a zástavka MHD a  žiadatelia nadobudnú pozemky, z ktorých jeden tvorí časť parkovej úpravy pred domom v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a druhý tvorí areál dvora rodinného domu v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov.

H l a s o v a n i e : prítomných:24              za:23               proti:0              zdržal sa:1           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 472:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „in personam“ na pozemkoch CKN p.č. 1852/2, druh pozemku záhrada vo výmere 99 m2, p.č. 1852/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m2, p.č. 1853/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2480 m2, p.č. 1942/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7827 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 312, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5570 m2, p.č. 360/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16756 m2 a  p.č. 567/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1271 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich  odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 4 m2  na pozemku EKN p.č. 312,

diel 2 vo výmere 1 m2, diel 3 vo výmere 24 m2, diel 4 vo výmere 3 m2, diel 5 vo výmere

29  m2  a diel  6 vo výmere 94 m2  na pozemku EKN  p.č. 360/1,

diel 7 vo výmere 2 m2  na pozemku EKN p.č. 567/1,

diel 9 vo výmere 21 m2  na pozemku CKN p.č. 1852/2,

diel 10 vo výmere 6 m2  na pozemku CKN p.č. 1852/5,

diel 11 vo výmere 2 m2  na pozemku CKN p.č. 1853/3,

diel 12 vo výmere 316 m2, diel 13 vo výmere 22 m2  a diel 14 vo výmere 13 m2  na pozemku CKN p.č. 1942/1 

v geometrickom pláne č.455-1/2019 na vyznačenie práva uloženia inž. siete na parc. reg.

E–KN č. 312, 360/1, 567/1 a na parc. reg. C–KN č. 1852/1, 1852/2, 1852/5, 1853/3, 1942/1.

Rozsah vecného bremena je spolu  vo výmere 537 m2.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 15 €/m2 rozsahu vecného  bremena, t.j. 8 055 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:24              za:24             proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 473:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Obnova budovy MŠ zateplením MŠ Senica, Komenského 1039“

(zateplenie budovy elokovaného pracoviska Komenského 1039 v Senici )  v celkovej hodnote 162 763,60 € do správy subjektu:  Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:23      proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 474:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zrušení Regionálnej rozvojovej agentúry Senica a vstup do likvidácie ku dňu 31.01.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:22      proti:0       zdržal sa:0; 2 nehlasovali          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 475:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Stratégiu zavádzania inteligentných technológií v meste Senica, ktorá definuje základné rámce rozvoja mesta v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na moderné technológie, predovšetkým v oblasti SMART riešení

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:23      proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

 

 

Uznesenie č. 476:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly pokladničných operácií so zameraním na vykonávanie finančnej kontroly

H l a s o v a n i e : prítomných:24              za:24             proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 477:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za IV. štvrťrok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:24              za:24             proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 478:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:24              za:24             proti:0             zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!