Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 11.05.2021 - 09:32  //  aktualizácia: 19.05.2021 - 16:07  //  zobrazené: 688

16. zasadnutie MsZ

číslo: 16  |  dátum konania: 04.05.2021  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                         Senica 5. 5. 2021

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

4. mája 2021

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 16/2021/479 - 511

 

Uznesenie č. 479:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 16. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 4. mája 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 480:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Petra Morávková,

Mgr. Martina Otrísalová

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 481:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 4.5.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 482:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 483:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 15. zasadnutí MsZ dňa 25.02.2021

2. Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsR dňa 22.04.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23    za:22      proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 484:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2020     

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 485:

MsZ v Senici

a/  s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta za rok 2020 a celoročné hospodárenia bez výhrad.

 

b/  s c h v a ľ u j e

Prebytok rozpočtu vo výške 299 838,86 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 647 902,81 Eur a takto zistený schodok vo výške  348 063,95 Eur vysporiadať:     

                                -z prebytku finančných operácií vo výške 348 063,95 Eur

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške + 533 426,14 Eur použiť na:

-tvorbu rezervného fondu vo výške 533 426,14 Eur        

 

c/  b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 486:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Monitorovaciu správu Akčného plánu mesta Senica 2020 - 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 487:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Nariadenie o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na  predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok – informácia

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23      proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 488:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica

 

 

 

P. č.

 

Organizácia a názov projektu

 

Žiadaná suma

 

MsZ

 

1.

Tenisový klub Senica - Podpora rekreačného a závodného tenisu

 

10.000 €

 

6.000 €

 

2.

Plavecký klub Aqua Senica - Trénujeme v karanténnom centre pre vrcholový šport

 

5.000 €

 

0 €

 

3.

FK Senica, a.s. - Futbalový rok 2021 v meste Senica

 

150.000 €

 

80.000 €

 

4.

FK Senica, a.s. - 100 rokov futbalu v meste Senica

 

15.000 €

 

6.500 €

 

5.

Hokejový klub 91 Senica - Doprava na majstrovské stretnutia HK 91 Senica

 

10.000 €

 

6.500 €

 

6.

Športový klub Rytieri Bandy Senica - Detský program Bandúrik

 

5.000 €

 

0 €

 

7.

MUSICASEN - Čáčov dedina v meste II.

 

4.800 €

 

1.000 €

 

 

SPOLU

199.800 €

100.000 €

 

 

H l a s o v a n i e „en bloc“: prítomných:24    za:23       proti:0     zdržal sa:1          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 489:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta k 31.12.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 490:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 491:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1) nájom časti vo výmere 170 m2 pozemku CKN parc.č. 3146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 462 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Oto Vašek, Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

2) nájom časti vo výmere 80 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Júlia Čermáková, Palárikova 290/13, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

3) nájom časti vo výmere 186 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Rastislav Návrata, Sládkovičova 191/18, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané obyvateľmi  na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 492:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 21 m2 pozemku CKN parc. č. 1455/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 63481 m2 v kat. území Senica spoločnosti: FEZOP spol. s r.o., Palárikova 308, 905 01 Senica, IČO: 31 438 296 za účelom umiestnenia nádob na komunálny odpad pre potreby prevádzok v dome služieb a vytvorenie nevyhnutného priestoru pre manipuláciu s nimi  s účinnosťou od 01.08.2021 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1,50  € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Vlastník budovy so súpisným číslom 308 - dom služieb nemá možnosť zabezpečiť uloženie odpadových nádob pre užívateľov  prevádzok  na svojom pozemku, pretože vlastní len pozemok pod budovou.  Prenajatá časť pozemku je priľahlá k zadnej časti budovy, ktorú verejnosť nevyužíva  a mesto  ju v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 493:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom pozemku EKN parc.č. 204/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 3636 m2 v kat. území Kunov žiadateľke: Zuzana Pajpachová, Štefánikova 707/45, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín, chovu drobných zvierat  pre vlastnú potrebu a ustajnenie koňa na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

Špecifické podmienky nájmu:

Chov drobných zvierat  pre vlastnú potrebu a ustajnenie koňa je možné za predpokladu splnenia všetkých podmienok, ktoré pre túto oblasť vyplývajú  z príslušných právnych predpisov.Vlastník pozemku udeľuje súhlas s dočasným umiestnením drobných stavieb na pozemku - dva prístrešky a oplotenie, ktorý je udelený po dobu trvania nájomnej zmluvy.

Po ukončení nájmu je nájomca povinný odstrániť dočasne povolené drobné stavby a oplotenie  a odovzdať pozemok vyčistený a zatrávnený  zapojenou lúčnou  zmesou.

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetný pozemok má charakter lúky a netvorí súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu žiadneho poľnohospodárskeho podniku. Lokalita je obľúbeným miestom obyvateľov mestskej časti Kunov a mesto má príjem z nájmu za pozemok, ktorý momentálne nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 494:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

 

 1. < >

  zmluvy o nájme budúuzatvorené na dobu určitú maximálne do 31.12.2021,

 2. < >

  zmluvy o nájme budú so žiadateľmi uzatvorené po zrušení opatrenípríslušných orgánov štátnej správy, ktorými boli uzatvorenémaloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

 

3.

Primátor mesta je oprávnený  uzatvoriť  nájomnú zmluvu  na nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Senica za účelom zriadenia terasy pri prevádzke občerstvenia v súlade s podmienkami schválenými v tomto uznesení aj s ďalšími  žiadateľmi, ktorí  o to požiadajú po schválení tohto uznesenia.

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Letné terasy pri  prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných služieb,  sú obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 495:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v kat. území Senica:

 • administratívna budova so súp. číslom 17, postavená na parcelách č. 698/2 a 698/4

 • budova civilnej ochrany so súp. číslom 3124, postavená na parceleč. 697,

 • garáže so súp. číslami 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, postavené naparcelách č. 698/10, 698/9, 698/8, 698/11, 698/12, 698/13, 698/14, 698/15, 698/19, 698/18, 698/17, 698/16, 698/7, 698/6, 698/5,

       -    pozemky CKN:

 • parc.č. 697, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2,

 • parc.č. 698/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2409 m2

  vrátane spevnených  plôch na pozemku,

 • parc.č. 698/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 348 m2,

 • parc.č. 698/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 964 m2

 • parc.č. 698/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2

 • parc.č. 698/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2

 • parc.č. 698/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2

 • parc.č. 698/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2

 • parc.č. 698/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2

 • parc.č. 698/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2

 • parc.č. 698/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 39 m2

 • parc.č. 698/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2

 • parc.č. 698/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2

 • parc.č. 698/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 22 m2

 • parc.č. 698/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2

 • parc.č. 698/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 45 m2

 • parc.č. 698/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2

 • parc.č. 698/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2

 • parc.č. 698/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2

spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova  477, Senica,

IČO: 31 424 287 na dobu určitú 5 rokov s účinnosťou od 01.01.2022 za účelom ich  spravovania  a poskytovania  pre výkon činnosti  orgánov štátnej správy  za cenu:

12 500 €/ ročne.

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mestský podnik služieb spol. s r.o. je spoločnosť ktorej jediným  spoločníkom je mesto Senica. Predmetom podnikania spoločnosti sú okrem iného aj činnosti, týkajúce sa správy nebytového fondu, prenájmu nehnuteľností a obstarávania služieb spojených s prevádzkou  nehnuteľností, čím dokáže efektívne zabezpečiť starostlivosť o nehnuteľnosti pre činnosť orgánov štátnej správy  a s tým súvisiace služby.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 496:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318 na Štefánikovej ulici v Senici  v celkovej výmere 118,10 m2:

 1. miestnosť č. 1 na prízemí vo výmere 27,30 m2

 2. miestnosť č. 2 na prízemí vo výmere 23,30 m2

 3. miestnosť č. 3 na prízemí vo výmere 15,10 m2

 4. miestnosť č. 4 na prízemí vo výmere 12,60 m2

 5. miestnosť č. 5 na prízemí vo výmere 14,10 m2

 6. miestnosť č. 6 na prízemí vo výmere 15,00 m2

 7. WC dámske na prízemí vo výmere 3,70 m2

 8. WC pánske na prízemí vo výmere 4,40 m2

 9. miestnosť pre upratovačku na prízemí vo výmere 2,60 m2

 10. dve garáže vbudove so súp. číslom 1318, ktorých súčasťou je dielňa

 11. samostatne stojaca garáž so súp. číslom 3354 a pozemok C KN parc. č. 3370/24 vovýmere 19 m2, druh pozemku zast. plocha a nádvorie, na ktorom je garážpostavená

   

subjektu: Sociálny podnik mesta Senica s.r.o.,  Tehelná 1152/53, 905 01 Senica,

IČO: 53 478 495 na administratívne účely  a činnosť v súlade s predmetom podnikania, ktorý má nájomca zapísaný v obchodnom registri na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1€  ročne.

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Uzatvorenie nájomnej zmluvy za zvýhodnených podmienok bez finančných nárokov zo strany prenajímateľa je potrebné pre zahájenie činnosti nového subjektu, ktorého jediným zakladateľom je mesto Senica a ktorého hlavným cieľom je poskytovanie spoločensky prospešných  služieb v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti ako aj  zabezpečovanie verejnoprospešných služieb a podieľanie sa na plnení úloh mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 497:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľnosti v kat. území Senica:

pozemok C KN parc. č. 14105/113, druh pozemku orná pôda vo výmere 105 mv  kat. území  Senica vo vlastníctve mesta Senica

 

za nehnuteľnosti v kat. území Senica:

pozemok E KN parc. č. 1592/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 32 m2 a

časť pozemku E KN parc.č. 1592/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5226 m2, ktorá je vyznačená v geometrickom pláne č. 32/2021 na zlúčenie parciel 14105/73, 14105/75, 14105/171 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  ako diel 1 vo výmere 73 m2 ,

spolu vo výmere 105 m2  vo vlastníctve osôb, zapísaných  na liste vlastníctva  č. 7745 pre kat. územie Senica.

 

Vzhľadom na rovnakú výmeru zamieňaných pozemkov, umiestnenie v tej istej lokalite a podobný charakter využitia,  zmluvné strany  pokladajú hodnotu zamieňaných pozemkov za rovnakú a v zmysle znaleckých posudkov na stanovenie všeobecnej ceny pozemkov pod miestnymi  komunikáciami, ktorými mesto disponuje, oceňujú zamieňané pozemky 

na jednotkovú cenu 18 €/m2.

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov si mesto usporiada vlastníctvo k pozemkom na verejnom priestranstve - pod miestnou komunikáciou na ul. Kaplinské pole a pod miestnou komunikáciou na ul. Topoľová v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:23      proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov:25

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 498:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku EKN parc. č. 534/6, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 63 m2 v kat. území Senica od vlastníka v podiele 1/1:  Miroslava Mikulecká, J. Mudrocha 1353/36, 905 01 Senica za cenu:

40 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 499:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č.11/2021 VZN č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 500:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e                                    

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/20 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 501:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/20 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 502:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2021 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 503:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik  mesta Senica, s. r. o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, v celkovej výške 50 000,00 Eur s dobou splatnosti do roku 2025

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 504:

MsZ v Senici

a/  s c h v a ľ u j e

zvýšenie základného imania spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o., so sídlom Tehelná 1152/53, 905 01 Senica, peňažným vkladom mesta Senica vo výške 250 000,00 Eur.

 

b/  p o v e r u j e

primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre zvýšenie základného imania v spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o.

                                     

c/  o d p o r ú č a

na valnom zhromaždení spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o. účelovo zaviazať konateľa spoločnosti na úhradu za realizáciu rekonštrukcie strechy na Zimnom štadióne v Senici

H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21      proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 505:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 506:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo Všeobecnej úverovej banke a.s. s úverovým rámcom 400 000,00 Eur, s dobou platnosti 1 rok a ručenie formou blankozmenky

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 507:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Vklad dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 2021 vo výške 40 000,00 Eur

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 508:

MsZ v Senici

1) b e r i e   n a   v e d o m i e  

a/ informáciu o základnom plate Ing. Mgr. Martina Džačovského primátora mesta na rok 2021 vo výške 3 637€  €  + zvýšenie o 949€= 4 586€  s účinnosťou od 01.01.2021                   

b/ Informáciu o plate JUDr. Eleny Jankovičovej, hlavnej kontrolórky mesta na rok 2021 vo výške 2 538 € s účinnosťou od 01.01.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

2) s c h v a ľ u j e

-zvýšenie základného platu primátora spolu o 1 000€/ mesačne na obdobie 3 mesiacov s účinnosťou od 01.05.2021 do 31.07.2021, čo predstavuje zvýšenie základného platu primátora z pôvodného zvýšenia o 949€ -  zvýšenie o 1 949€

-uplynutím obdobia  3 mesiacov – od 01.05.2021 do 31.07.2021 ostáva v platnosti uzn.  MsZ č. 3/2019/ 95 prijatého na 3. MsZ konanom dňa 02.05.2019, ktorým bolo schválené zvýšenie

základného platu primátora o 26,07626%     

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:18           proti:1         zdržal sa:4           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 509:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 510:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly bežných výdavkov vynaložených na opravu a údržbu majetku

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 511:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vymáhania pohľadávok evidovaných k 31.12.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

 

 

 

 Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

 primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!