Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 02.07.2021 - 13:30  //  aktualizácia: 14.07.2021 - 13:40  //  zobrazené: 489

17. zasadnutie MsZ

číslo: 17/2021  |  dátum konania: 29.06.2021  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 30. 06. 2021

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

29. júna 2021

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 17/2021/512 - 569

 

Uznesenie č. 512:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 17. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 29. júna 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 513:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 17. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 29. júna 2021 v bode 13 - Dispozície s majetkom o materiál 13/10 Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu spoločnosti

D Developement Senica, a. s.

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 514:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Mičová, Mgr. Filip Planka, Ing. arch. Martin Čonka

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 515:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 516:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 29.06.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 517:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 518:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 16. zasadnutí MsZ dňa 04.05.2021

2. Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsR dňa 17.06.2021  

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 519:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu - Technické služby Senica a. s. za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 520:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol. s r. o. Senica v roku 2020 a zámery spoločnosti na rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:18       za:18          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 521:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu Stoma Senica a. s. za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 522:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu Polikliniky Senica n. o. k 31.12.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 523:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e 

Návrh na určenie sobášnych dní na rok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 524:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám medzi mestom Senica a obcami za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 525:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č.2/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 526:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 4/2021 VZN č. 2/1991 o zriadení mestskej polície – zmena prílohy č. 1 – Organizačný poriadok Mestskej polície v Senici

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 527:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku CKN parc.č.224/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 95 m2, evidovaného na LV č.731 v kat. území Kunov žiadateľom: MUDr. Martin Čulen a manželka Alena Čulenová, miesto trvalého pobytu oboch: Kunov 187, 905 01 Senica

za cenu 20 € / m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok sa nachádza v línii pozemkov, ktoré boli v roku 2010  určené na predaj vlastníkom priľahlých rodinných domov v časti IBV Kunov a týmto vlastníkom boli aj v predošlých rokoch odpredané s výnimkou tohto pozemku. Pozemok nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov a vzhľadom na jeho umiestnenie a nemožnosť prístupu z pozemkov vo vlastníctve mesta je pre mesto v súčasnosti nevyužiteľný.

Pozemok je prebytočný majetok.

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:18        proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 528:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku CKN parc. č. 1661/35, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, evidovaného na LV č. 3353 v kat. území Senica žiadateľovi: Mgr. Marián Jankovič, miesto trvalého pobytu S. Jurkoviča 1205/34,  905 01 Senica  za cenu  30 € / m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok CKN parc.č. 1661/35 má  zanedbateľnú výmeru a mesto neplánuje jeho využitie  na rozširovanie komunikácie v danej lokalite. Jeho odpredajom dôjde k vyrovnaniu hraníc pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a mesta a žiadateľovi  zároveň  vznikne možnosť  lepšieho napojenia svojho areálu na jestvujúcu komunikáciu. Vzhľadom na svoje umiestnenie je pozemok pre iného záujemcu nevyužiteľný.

Pozemok je prebytočný majetok.

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 529:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 3/5 na pozemku CKN parc. č. 2674, druh pozemku orná pôda vo výmere 665 m2, evidovaného na LV č. 1947 v kat. území Predmier  spoluvlastníkovi pozemku spoločnosti: DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., 013 51 Predmier 458, IČO: 36 389 196 za cenu  20 € / m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno c) ako prevod  podielu  majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.

Pozemok je prebytočný majetok.

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 530:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

aa) dohodu o ukončení zmluvy o nájme pozemku CKN parc.č. 3093/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 49 m2 v kat. území Senica s nájomcom DISKONT – SERVIS s. r. o., 

S. Jurkoviča 1202/10, Senica, IČO 34 140 450,  schválenej uznesením  Mestského zastupiteľstva v Senici  č. 15/2017/428 zo dňa 28.02.2017

 

ab) nájom pozemku CKN parc. č. 3093/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

49 m2 v kat. území Senica spoločnosti FAUN  spol. s r.o., Štefánikova č.710/67, Senica,

IČO 31 409 385 za účelom užívania stavby so súp. číslom 1584 – predajňa pekárenských výrobkov, postavenej na parcele č. 3093/3 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu

735 € / rok

 

Špecifické podmienky:

  1. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom a nájomná zmluva na pozemoks novým vlastníkom stavby bude uzatvorená až po nadobudnutí vlastníckeho práva k stavbe so súpisným číslom 1584 spoločnosťou FAUN spol. s r.o., ktoré je povinná mestu Senica preukázaťvýpisom z príslušného listu vlastníctva.

  2. V prípade, ak spoločnosť FAUN spol. s r.o. nepreukáže mestu Senica svoje vlastnícke právo k stavbe so súp. číslom 1584 do jedného roka od schválenia tohto uznesenia, uznesenie stratí platnosť.

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§ 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Pozemok CKN parc. č.3093/3 je zastavaný  stavbou so súpisným číslom 1584  vo vlastníctve nájomcu, postavenou so súhlasom mesta ako vlastníka pozemku. Podmienky užívania pozemku, vrátane finančnej odplaty pre prenajímateľa je potrebné s novým vlastníkom stavby upraviť  novou  nájomnou zmluvou.

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

Uznesenie č. 531:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom pozemku CKN parc.č. 110/23, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2 v kat. území Senica za účelom užívania prístrešku, tvoriaceho zádverie vstupu do nebytového priestoru č.1  budove so súp. číslom 2564 na ul. Hurbanova  žiadateľovi: Štefan Gálik, Agátová 1324/23, 905 01 Senica na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 3 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§ 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku CKN parc. č. 110/23 je postavený drevený prístrešok, tvoriaci zádverie vstupu do  nebytového  priestoru č.1 vo vlastníctve žiadateľa v budove so súp. číslom 2564 na ul. Hurbanova v Senici. Vlastník stavbu postavil so súhlasom mesta na základe nájomnej zmluvy, ktorej platnosť skončila. Podmienky ďalšieho užívania pozemku, vrátane finančnej odplaty pre prenajímateľa je potrebné  upraviť  novou  nájomnou zmluvou

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:18          proti:0            zdržal sa:1                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 532:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

aa) dohodu o ukončení zmluvy o nájme časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN  parc.č. 682/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 226 m2 v kat. území Senica 

s nájomcom MG 88 Holding s.r.o., Hviezdoslavova ulica 1562/61A, Senica, IČO: 44 128 801, schválenej uznesením  Mestského zastupiteľstva v Senici  č. 5MsZ/2015/147 zo dňa 29.09.2015

ab) nájom časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN  parc.č. 682/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 226 m2 v kat. území Senica  spoločnosti NORTH REALITY, s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, Senica, IČO: 36 245 828 za účelom užívania 8 parkovacích miest vo vlastníctve nájomcu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu

5 € /m2/rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Časť pozemku parc. č. 682/4  je zastavaná  stavbou- parkovacími miestami vo vlastníctve nájomcu, ktorá  bola postavená so súhlasom  mesta Senica ako vlastníka pozemku. Podmienky užívania pozemku, vrátane finančnej odplaty pre prenajímateľa je potrebné s novým vlastníkom stavby  upraviť novou  nájomnou zmluvou

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:18       proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 533:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom pozemku CKN parc.č. 2774/28, druh pozemku orná pôda vo výmere 64 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Rusňák Peter a manželka  PaedDr. Jana Rusňáková, obaja trvale bydliskom Železničná 440/26A, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Využitie pozemku CKN parc.č. 2774/28  je sťažené obmedzeným prístupom k nemu

z verejnej komunikácie, priamo prístupný je len z pozemku v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí  s dočasným užívaním  pozemku žiadateľmi, z ktorého má  finančný príjem

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 534:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom pozemku CKN parc.č. 2755/2, druh pozemku záhrada vo výmere 863 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Šimeková Jana, Tehelná 428/10, 905 01 Senica za účelom využívania ako záhradu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu  0,30 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Využívanie pozemku CKN parc.č.2755/2 je sťažené obmedzeným prístupom k nemu z verejnej komunikácie, priamo dostupný je len z pozemku žiadateľky. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí s dočasným užívaním   pozemku žiadateľkou,  prínosom pre mesto je  finančný príjem  z nájmu.

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:18          proti:0            zdržal sa:1                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 535:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem  na pozemkoch CKN p.č.14105/69, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9962 m2,

CKN p.č.14105/71, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2325 m2,

CKN p..č.14105/73, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2585 m2,

CKN p.č.14105/111,druh pozemku orná pôda vo výmere 220 m2,

CKN p.č. 14105/112, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 82 m2

v kat. území Senica  (v ďalšom texte aj ako „povinné pozemky“)

v prospech spoločnosti Tatra Residence, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 730 561  a každého ďalšieho  vlastníka pozemkov 

CKN p.č.595/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9069 m2,

CKN p.č.595/50, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 195 m2,

CKN p..č.1405/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2778 m2,

CKN p.č.14011/14, druh pozemku orná pôda vo výmere 161 m2,

CKN p.č.14011/15, druh pozemku orná pôda vo výmere 37 m2,

CKN p.č.14047/29, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 378 m2,

CKN p.č.14105/75, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5145 m2,

CKN p.č.14105/172, druh pozemku orná pôda vo výmere 40 791 m2,

CKN p.č.14105/173, druh pozemku orná pôda vo výmere 5960 m2,

CKN p.č.14105/62, druh pozemku orná pôda vo výmere 11872 m2

v kat. území Senica ( v ďalšom texte aj ako „oprávnené pozemky“), ktoré spočíva v povinnosti vlastníka povinných  pozemkov strpieť:

a/ umiestnenie, užívanie, prevádzku, údržbu, opravu, prehliadky, rekonštrukciu,  modernizáciu, stavebné úpravy a akékoľvek iné úpravy vrátane prípadného odstránenia inžinierskych sietí - splaškovej kanalizácie a plynovodného potrubia na časti povinných pozemkov podľa grafického náčrtu z projektovej dokumentácie stavby“ Priemyselný a logistický areál Senica – výrobno – skladová hala A+B“,

b/ vstup a vjazd na povinné pozemky a prechod peši a prejazd akýmikoľvek dopravnými prostriedkami cez  povinné pozemky za účelom výkonu práv uvedených v písm. a/

 

Ďalšie  podmienky zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena:

1. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena  bude geometrický plán na zameranie vecného bremena.

2. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý  bežný meter, prípadne meter štvorcový  vecného bremena.

3. Dĺžka splaškovej kanalizácie na povinných pozemkoch je cca 580 m a dĺžka plynového potrubia  na povinných pozemkoch je cca 68 m   v zmysle projektovej dokumentácie.  

4.Geometrickým plánom č.32/2021 na zlúčenie parciel 14105/73, 14105/112, 14105/171 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vypracovaným vyhotoviteľom GB&G s.r.o., Kolónia 1484/78, Senica  dôjde po jeho zápise do katastra nehnuteľností  k zlúčeniu parciel CKN p.č.14105/112 a  p. č. 14105/171 (časť pozemku EKN p.č. 1592/4, ktorú mesto  nadobudne zámenou, schválenou uznesením MsZ č.16/2021/497 dňa 04.05.2021) s  parcelou č. 14105/73, ktorá nadobudne  novú výmeru  2740 m2 a parcely  p.č. 14105/112 a 14105/171 zaniknú.

5. V prípade, ak  mestu Senica ako budúcemu povinnému nebude doručená výzva budúceho oprávneného na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena do 4 rokov od  nadobudnutia účinnosti zmluvy o budúcej zmluve, zmluva o budúcej zmluve zanikne

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 536:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti  1/2  na pozemkoch CKN:

parc. č. 2766/38, druh pozemku orná pôda vo výmere 525 m2,

parc. č. 2774/18, druh pozemku orná pôda vo výmere 1456 m2,

parc. č. 2774/29, druh pozemku orná pôda vo výmere 444 m2, evidovaných na LV č. 8090

v kat. území Senica spoluvlastníkovi pozemku spoločnosti: D Developement Senica, a.s., Diaľničná cesta 4768/10B, 903 01 Senec, IČO: 35 808 071 za cenu   40 € / m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno c) ako prevod  podielu  majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.

Pozemok je prebytočný majetok.

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:18          proti:0            zdržal sa:2                         počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 537:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského, Senica“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 37 085,18 EUR;

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 538:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu Kooperácie v oblasti  vzdelávania v pohraničnom regióne SK- AT_bilingválne schváleného v rámci programu INTERREG V-A SK-AT vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného                    finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 16 470,12

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 539:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 1                  Žiadatelia Viliam Vrbovský a manželka Gabriela, Tehelná 1494/57, 905 01 Senica žiadajú zaradenie pozemku parc. č. 2609/45 reg. CKN k. ú Senica, na ktorom majú postavený rodinný dom (č. popisné 1494/57, Tehelná ulica) do lokality funkčného využitia bloku A1 ako plocha určená na bývanie. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A7 - plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho vybavenia.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 540:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 2                  Žiadatelia František Pastucha a manželka Júlia Pastuchová, Tehelná 1434/55, 905 01 Senica žiadajú zaradenie pozemku parc. č. 2609/47 reg. CKN k. ú Senica, na ktorom majú postavený rodinný dom (č. popisné 1434/55, Tehelná ulica) a priľahlý pozemok 2609/42 reg. CKN do lokality funkčného využitia bloku A1 ako plocha určená na bývanie. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A7 - plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho vybavenia.    

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 541:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 4                  Žiadateľ spoločnosť M 3 Development, s.r.o., Továrenská 3110/20, 905 01 Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 3110/225, 2992/1 a 3110/58 reg. CKN k. ú Senica, LV 9315 do lokality funkčného využitia bloku A3 ako plocha určená na polyfunkčné plochy centra mesta. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A9 - plochy pre intenzívnu priemyselnú výrobu.

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 542:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 5                  Žiadateľ Mgr. Artúr Kubík, Okružná 1181/5, 905 01 Senica žiada zaradenie pozemku parc. č. 922/25 reg. C KN k. ú Kunov, LV č. 1839 do lokality funkčného využitia bloku A22 ako plocha poľnohospodárskej usadlosti. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 - plochy ornej pôdy - poľnohospodárska pôda.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:19          proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 543:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 8                  Žiadateľ spoločnosť Bau von Häusern und Gärten s.r.o., Hollého 716/38, 905 01 Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 241/1, 241/2 a 241/3 v k. ú. Senica, LV 3627 do lokality funkčného využitia bývanie v rodinných domoch, občianska vybavenosť. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A4 - plochy areálov občianskeho vybavenia.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:20          proti:0            zdržal sa:1                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 544:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 10                Žiadateľ Ing. Michal Džačovský, Štefana Pilárika 2652/48, 905 01 Senica spoluvlastník pozemkov parc. č. 34210/5 a 34210/6 v k. ú. Senica, LV 8597 žiada zapracovať chybné grafické vyjadrenie z predchádzajúcich zmien a doplnkov Územného plánu, nakoľko celá plocha uvedených parciel nie je označená v grafickej časti ako plochy lokality A13 plochy výroby, na rozdiel údaju v textovej časti.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:19          proti:0            zdržal sa:1                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 545:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 11                Spoločnosť Sekov spol. s r.o. Senica, Štefánikova 715, 905 01 Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 238/1  a 240/13 v k. ú. Senica, LV 1555 do lokality funkčného využitia polyfunkčné plochy. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A7 - plochy výrobných podnikateľských aktivít, skladov, dopravného, technického a občianskeho vybavenia.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 546:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 12                Žiadateľ Dušan Podmajerský, časť Kunov 24, 905 01 Senica žiada zaradenie 12 lokalít (viď grafickú prílohu) do zmien územného plánu mesta. Zámerom žiadateľa je, aby vznikol ucelený priestor s urbanistickou koncepciou, ktorej cieľom je komplexný rozvoj oblasti Kunovskej priehrady a mestskej časti Kunov s dôrazom na krajinárske riešenie. Návrh prispieva k zatraktívneniu tejto oblasti, v súčasnosti postrádajúcej občiansku vybavenosť a možnosti pre realizáciu voľnočasových aktivít, súvisiacich s rekreačným charakterom územia. Jednotlivé lokality v okolí areálu sú užívané ako poľnohospodársku pôdu- pastviny. Svahové pomery v jednotlivých lokalitách sú nevyhovujúce z hľadiska pestovania nízko-koreňových plodín nakoľko v minulosti bol ako areál, tak aj časť obce zaplavovaná bahnotokom, zámerom je vytvoriť na jednotlivých navrhovaných lokalitách prirodzené bariéry biokoridory a zabrániť tak erózii a znehodnocovaniu pôdy a ohrozovania majetku a zdravia občanov.

                        V biokoridoroch sa plánuje vybudovať oddychové zóny. Súčasne vytvoriť priestor pre camping a rozšíriť jestvujúce parkovacie zóny.

                        Vytvorením lokalít pre služby, parkovanie, agroturistiku, nájomné ubytovanie, bývanie, šport a rekreáciu je zámer podieľať sa na zatraktívnení a zviditeľnení Kunovskej priehrady pre občanov a podnikateľov mesta a jeho širokého okolia.

                        Sprístupnením areálu by prišlo k prepojeniu a rozšíreniu existujúcich cyklotrás a zvýšila by sa bezpečnosť osôb, ktoré dnes využívajú prístupovú komunikáciu pod hrádzou.

                        V areáli sa plánuje vybudovať komunitné centrum a zariadenie sociálnych služieb, kde by sa stretávali seniori s rodinami a organizovali podujatia pre školské zariadenia.

                        V navrhovaných lokalitách pre rozšírenie chatovej výstavby, by sa týmto návrhom umožnili realizovať ekologické stavby krajinného charakteru s minimálnym percentom zastavanosti.

                        Navrhovanými zmenami by sa zamedzilo pôvodnému využívaniu areálu a okolia na intenzívnu živočíšnu a poľnohospodársku výrobu a znížilo tak zaťaženie na životné prostredie a obyvateľstvo.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021, ak zo strany žiadateľa bude doložená urbanistická štúdia, vrátane kladných stanovísk dotknutých orgánov a samospráv do 30.09.2021.

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

Uznesenie č. 547:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.1                 Lokalita Robotnícka ulica – potvrdenie súčasnej funkcie a oprava vecnej chyby v grafickej časti oproti textovej časti

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 548:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.2                 Lokalita Komenského ulica – zrušenie prepoja cesty triedy MO 7,5/40 cez areál 2. ZŠ na Komenského ulicu

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

                       

Uznesenie č. 549:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.3                 Lokalita Štefánikova ulica – zmena funkčného využitia bloku A1 plochy bývania (IBV) na funkčné využitie A5 plochy športu

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:19          proti:0            zdržal sa:1                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 550:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.4                 Lokalita Štefánikova ulica, park - zmena funkčného využitia bloku A3 polyfunkčné plochy centra mesta na funkčné využitie A6 plochy verejnej a vyhradenej zelene

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:19          proti:0            zdržal sa:1                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 551:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.5                 Lokalita Pole od Kunova - zmena funkčného využitia bloku A2´ plochy bývania (HBV) na funkčné využitie A1 plochy bývania (IBV)

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 552:

MsZ v Senici

s ť a h u j e

z rokovania návrh:

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.6                 Lokalita Pole od Kunova - zmena funkčného využitia bloku A4 plochy areálov občianskej vybavenosti na funkčné využitie A1 plochy bývania (IBV)

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:11          proti:0            zdržal sa:8                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 553:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.7                 Lokalita sídlisko Sotina - zmena funkčného využitia bloku A2 – plochy bývania (HBV) na funkčné využitie A5 plochy športu

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 554:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.8                 Lokalita sídlisko Sotina - zmena funkčného využitia bloku A2 – plochy bývania (HBV) na funkčné využitie A1 plochy bývania

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:18          proti:0            zdržal sa:2                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 555:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

                        Žiadateľ Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica žiada zaradiť zámery s funkciami v zmysle grafickej prílohy. Doplniť nezakreslený stav komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých plochách a pod.:

riešenie zmien regulácie v lokalite :          

13.9                 Doplnenie nezakresleného stavu komunikácií a návrh komunikácií v zmysle grafickej prílohy. Potvrdenie súčasnej funkcie u niektorých komunikáciách a pod.

 

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:17          proti:0            zdržal sa:2                        počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 556:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/21 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:16       za:16          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 557:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e                                   

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/21 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:17       za:17          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 558:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ZUŠ Senica vo výške 66 690,45 Eur a účelové použitie na Stavebné úpravy koncertnej sály

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 559:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ v Senici

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 560:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Petra Pastuchu v Komisii pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ

H l a s o v a n i e : prítomných:17       za:16          proti:0            zdržal sa:1                         počet poslancov:25             

b) v o l í

Ing. Marka Štítneho za člena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a ZPOZ

V o ľ b a : prítomných:17              za:16                   proti:0          zdržal sa:1                        počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 561:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa Ing. Veroniky Olšovej funkcie tajomníčky Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:2                        počet poslancov:25

                       

b) v o l í

Ing. Reného Orgoňa za tajomníka Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu

V o ľ b a : prítomných:19                za:18                     proti:0 ; 1 nehlasoval                        počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 562:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Miroslava Podmajerského v Mestskom výbore č.8

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                        počet poslancov:25

                                   

b) v o l í

Mgr. Ivana Štefečku za nového člena Mestského výboru č.8

V o ľ b a : prítomných:19                    za:18                      proti:0; 1 nehlasoval                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 563:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

zmenu v obsadení členov Redakčnej rady Naša Senica od 1.7.2021. JUDr. Katarínu Vrlovú nahrádza

JUDr. Marek Došek

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                        počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 564:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva JUDr. Kataríny Vrlovej v Správnej rade Zariadenia sociálnych služieb Senica n.o. k 30.6.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25                                     

b/ s c h v a ľ u j e

Ing. Mgr. Martina Džačovského za člena Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. od 1.7.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:17       za:17          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 565:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly evidencie prevádzky a údržby a kontroly spotreby 

pohonných  hmôt na vozidlách vo vlastníctve mesta  Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:18       za:18          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 566:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta pri zabezpečovaní tovarov, prác a služieb formou objednávok

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 567:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v roku 2019 pri kontrole  správnosti aktuálnej registrácie mesta Senica ako poskytovateľa sociálnej služby jedáleň a kontrole rozvozu stravy vykonávaného mestom Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 568:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:17       za:17          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 569:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na  II. polrok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:18       za:18          proti:0            zdržal sa:0                         počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

Návrhy uznesení prerokovaných a neprijatých na 17. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 29.06.2021:

 

I.

 

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 3                  Žiadateľka Anna Stránska, Kozovazská 2048, 250 88 Čelákovice, Česká republika, žiada zaradenie pozemkov parcelné čísla 281, 282 a 283 reg. EKN v k. ú. Senica do lokality funkčného využitia ako plochy určené na bývanie v rodinných domoch a športovo rekreačných služieb. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 - plochy ornej pôdy.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20      za:1          proti:17            zdržal sa:2                        počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

 

II.

 

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 6                  Žiadateľ Milan Vilček, Hviezdoslavova 314/31, Senica žiada zaradenie pozemku parc. č. 1152/29 registra E KN k. ú. Senica, LV 8651 do lokality funkčného A1 využitia ako plochy určené na bývanie v rodinných domoch. Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku B1 - plochy ornej pôdy.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:0         proti:18            zdržal sa:2                        počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

 

 

 

 

 

 

III.

 

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 7                  Žiadatelia Miroslav Mikulič a Anna Mikuličová, obaja bytom Kvetná 1136/11,905 01 Senica žiadajú zaradenie pozemku parc. č. 14105/74 v k. ú. Senica o výmere 26978m2, LV 7758 do lokality funkčného využitia bývanie v rodinnej, vilovej a hromadnej zástavbe + občianska vybavenosť.  Plocha pozemku je momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A4 - plochy areálov občianskeho vybavenia.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:0          proti:19            zdržal sa:2                       počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

 

 

IV.

 

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

začatie procesu obstarania Zmien a doplnkov č. 01/2021 Územného plánu mesta Senica podľa § 30-31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov s nasledovným hlavným cieľom:

riešenie zmien regulácie v lokalite :

č. 9                  Žiadateľ spoločnosť   DDK Slovakia, spol. s r.o., Železničná ul.363, 905 01 Senica žiada zaradenie pozemkov parc. č. 594/3, 588/95 a 588/1 v k. ú. Senica, LV 9040 a LV 771 do lokality funkčného využitia A15 plochy bývania a areálov občianskej vybavenosti. Plochy pozemkov sú momentálne v lokalite funkčného využitia regulačného bloku A6 plochy verejnej a vyhradenej zelene, cintoríny.

                                          

b) o d p o r ú č a 

primátorovi mesta, aby zabezpečil práce osôb odborne spôsobilých na obstarávanie a spracovanie územno-plánovacej dokumentácie, súvisiace so spracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 01/2021

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:0          proti:16            zdržal sa:5                       počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!