Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 29.09.2021 - 08:38  //  aktualizácia: 08.10.2021 - 11:13  //  zobrazené: 341

18. zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 23.09.2021  |   zápisnica (pdf)

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 24. 09. 2021

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

23. septembra 2021

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 18/2021/570 - 605

 

Uznesenie č. 570:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 18. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 23. septembra 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 571:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 18. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 23. septembra 2021 v bode Rôzne o materiál Zabezpečenie spolufinancovania projektu – Rekonštrukcia Domu kultúry Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25  

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 572:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Lenka Búzková, Mgr. Vladimír Včelka, Mgr. Petra Morávková

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 573:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok s termínom plnenia do 23.09.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 574:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 575:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 17. zasadnutí MsZ dňa 29.06.2021

2. Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí MsR dňa 09.09.2021  

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 576:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 577:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 578:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Výročnú správu Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:21      proti:0; 1 nehlasoval        zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 579:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti v meste Senica za rok  2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 580:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

aktualizáciu Smernice o evidencii pamätihodností mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 581:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Informatívnu správu o MHD  na území mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 582:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

Mgr. Vieru Wágnerovú vykonávať funkciu sobášiaceho

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 583:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

vstup mesta Senica do Smart Cities klubu

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 584:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/21 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 585:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/21 s následným finančným premietnutím do programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 586:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č. 4/2021 VZN č. 38 o školských obvodoch v meste Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 587:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 70/2021 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta s akceptovanou

pripomienkou

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:19            proti:0           zdržal sa:2                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 588:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku CKN parc.č. č. 1661/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7084 m2, ktorá je vyznačená v GP č. 103/2020 na oddelenie pozemku p.č. 1661/320 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 1661/320, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 60 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Peter Rýzek, Športová 5284, 905 01 Senica za cenu

30  € / m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok CKN parc. č. 1661/320 je priľahlý pozemok k budove so súp. číslom 1506 vo vlastníctve žiadateľa  a jeho nadobudnutím mu vznikne možnosť využívať  vstup do budovy, slúžiaci na nakládku a vykládku z vozidiel, ktorý je v tejto časti budovy. Pre mesto je pozemok nevyužiteľný, vlastník susedného areálu s odpredajom pozemku žiadateľovi súhlasil. Pozemok je prebytočný majetok.

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 589:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľnosti v  kat. území Kunov:

pozemok EKN parc. č. 100/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 140 m2

vo vlastníctve mesta Senica

za nehnuteľnosti v kat. území Kunov:

pozemok EKN parc. č. 100/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 52 m2 a pozemok

EKN parc.č. 100/3, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 66 m2, spolu vo výmere 118 m2

vo vlastníctve  Ing.  Jozefa Černeka, Kunov 52, 905 01 Senica

 

Vzhľadom na umiestnenie zamieňaných pozemkov v tej istej lokalite  a  rovnaký druh pozemkov, hodnota zamieňaných pozemkov  je ocenená rovnako na  jednotkovú cenu 

20 €/m2 a rozdiel 22 m2 vo výmere zamieňaných nehnuteľností Ing. Černek uhradí mestu Senica finančným doplatkom v sume 440 € v súlade s ustanoveniami dohodnutými v zámennej  zmluve.

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámena nehnuteľností prispeje

k účelnému a efektívnemu využitiu dotknutých nehnuteľností. Zámenou mesto nadobudne pozemky, ktoré v súčasnosti využívajú miestni  obyvatelia na prístup do svojich dvorov a do budúcnosti  získa  rezervu  na verejné komunikačné  trasy a prepojenia.

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:19       proti:0       zdržal sa:1; 1 nehlasoval         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 590:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku  EKN parc. č. 193/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 207 m2 a pozemku EKN   parc.č. 206/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  162 m2 v kat. území Kunov v podiele 1/1 od vlastníka: Slovenská republika, správca  Okresný úrad  Trnava, Kollárova 8,  917 02 Trnava, IČO 00 151 866  za cenu  podľa znaleckého posudku  5 100 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 591:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. číslom 1318 na Štefánikovej ulici v Senici v celkovej výmere 30,60 m2:

  1. kancelária č. 6 na 1. poschodí vo výmere 15,50 m2

  2. kancelária č. 7 na 1. poschodí vo výmere 15,10 m2

za cenu 40 €/ m2/ rok

spoločnosti: Kalčík, spol.s r.o., Štefánikova 1318, 905 01 Senica, IČO: 36 247 987 na kancelárske účely v súlade s podnikateľskou činnosťou nájomcu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na zámer mesta prenajať kancelárske priestory  na úradnej tabuli mesta Senica nereagovali iní záujemcovia. Žiadateľ je nájomcom nebytových priestorov   na 1. poschodí domu so súp. číslom  1318 a rozšírenie  predmetu nájmu o kancelárie č. 6 a 7  nie je v rozpore so záujmami mesta, ktoré priestory  v súčasnosti  nepotrebuje na plnenie svojich úloh  a z nájmu má  finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 592:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 34 m2 pozemku EKN parc. č. 1612, druh pozemku ostatná plocha

vo výmere 1998 m2 v kat. území Senica spoločnosti: POLEX s.r.o., Hurbanova 522/18,

905 01 Senica, IČO: 34 110 691 za účelom vybudovania prepojenia komunikácií Morušová -Topoľová  ul. v Senici  na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu

3 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Žiadateľ je investorom stavebných objektov infraštruktúry „ IBV Topoľová-Senica–3.etapa“, súčasťou  ktorej sú aj stavebné objekty  komunikácia a chodník na ul. Morušová na pozemku CKN parc.č. 1407/171 vo vlastníctve žiadateľa s napojením na existujúcu  komunikáciu na ul. Topoľová. Nové napojenie na ulicu Topoľová bude zasahovať aj  na pozemok EKN parc.č. 1612 vo vlastníctve mesta Senica. V konaní o povolenie tejto komunikácie je potrebné

zo strany žiadateľa preukázať vzťah k pozemkom, dotknutým stavbou  a týmto vzťahom je aj nájomný vzťah.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 593:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom pozemkov v kat. území Senica a Kunov uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi:  Poľnohospodárske družstvo Senica, Čáčovská cesta 5234/198, 905 01 Senica,

IČO: 00 203 670

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú 5 rokov

c) za nájomné minimálne 80€/ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je

obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku,

v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 594:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku do správy subjektu Centrum voľného času, Sadová 646/8,  905 01 Senica:

„ Rekonštrukcia kanalizácie Centra voľného času Senica“ v hodnote 7 194,29 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 595:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1) vyradenie poškodeného zariadenia z detského ihriska č. 24, ktoré sa nachádza

na ul. L. Novomeského 1212 v Senici z evidencie:

- oblúková preliezka

- zemeguľa

2) vyradenie poškodeného zariadenia z detského ihriska č. 25, ktoré sa nachádza

na ul. L. Novomeského 1214 v Senici z evidencie:

- oblúková preliezka

- zemeguľa

- vahadlová hojdačka

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:21            proti:0           zdržal sa:1                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 596:

MsZ v Senici

s ť a h u j e

z rokovania návrh:

a) s c h v a ľ u j e

odkúpenie nehnuteľností  v kat. území Senica:

      pozemok CKN parc.č. 3275/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

      570 m2,

pozemok CKN parc.č. 3275/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 127 m2,

pozemok CKN parc.č. 3275/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 127 m2,

      pozemok CKN parc.č. 3275/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

      52 m2, spolu v celkovej  výmere  876  m2

od vlastníkov:

1. Mgr. Jaroslav Švárny a MUDr. Janka Švárna, obaja trvale bydliskom Sládkovičova 199/2, 905 01 Senica v  podiele 1/2,

2. Mgr. Jaroslav Švárny, trvale bydliskom  Sládkovičova 199/2, 905 01 Senica v podiele 1/2

za cenu  40 €/ m2

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:12            proti:8           zdržal sa:2                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 597:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in rem na pozemku EKN parc.č.294/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5350 m2 v kat. území Senica v prospech žiadateľov: Jaroslav Švárny a manželka Janka Švárna, obaja bytom Sládkovičova 199/2, 905 01 Senica, a každého ďalšieho vlastníka pozemku CKN parc.č. 3265, druh pozemku ostatná plocha

vo výmere 2990 m2 v kat. území Senica,  ktoré spočíva v povinnosti vlastníka  pozemku EKN parc.č. 294/2 strpieť:

aa) zriadenie a trvalé uloženie  prípojky vodovodu v dĺžke  1,30 m  a dažďovej   kanalizácie v dĺžke 1,92 m, ktoré  sú zamerané  geometrickým plánom  č.63/2021 na vyznačenie vecného bremena  na p.č. 294/2 E KN,

ab) vstup na pozemok EKN parc.č. 294/2 v rozsahu nevyhnutnom na účely prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia prípojky vodovodu a dažďovej  kanalizácie.

Geometrický  plán č. 63/2021 na vyznačenie vecného bremena na p.č. 294/2 E KN na  pozemku p.č. 294/2 bol vyhotovený spoločnosťou GB&G s.r.o., Kolónia 1484/78, Senica dňa 26.08.2021.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1m výmery vecného bremena.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 598:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

štúdiu obnovy Mestského parku

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 599:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Cyklodopravné trasy Senica: Kasárne – Železničná stanica“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 40 982,38 EUR;

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 600:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zdieľané bicykle na území mesta Senica (BIKESHARING)“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 30 902,78 EUR;

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 601:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za II. štvrťrok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 602:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly uplatňovania z. č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a VZN mesta Senica č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 603:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly vyúčtovania dotácie poskytnutej Zariadeniu sociálnych  služieb Senica n.o. z rozpočtu mesta v r. 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 604:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta realizovaných v roku 2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22            proti:0           zdržal sa:0                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 605:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zabezpečenie:

  • finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu Rekonštrukcia Domu kultúry Senica vo výške 10.000 Eur ako sumu rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP v súlade s PPP a
  • financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:21         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25

 

 

 

Návrh uznesenia prerokovaný a neprijatý na 18. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 23.09.2021:

 

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 68 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 102864 m2 v kat. území Senica za účelom zriadenia a využívania prestrešenej  terasy s celoročným využitím k prevádzke cukrárne Paradise na ulici S. Jurkoviča 1398, 905 01 Senica prevádzkovateľovi: Abdulhalim Mustafi, Černyševského 1274/13, 851 01 Bratislava, IČO: 45970556 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou od 01.10.2021

za cenu  nájmu  za časť  roka 2021 v sume 156,40 € ,

za cenu nájmu počnúc rokom 2022 v sume  1329,40 €/ rok.

 

Špecifické podmienky dohodnuté v nájomnej zmluve:

1.Nájomná zmluva bude obsahovať povinnosť nájomcu vopred odsúhlasiť návrh úprav prestrešenia terasy prenajímateľom.

2.Nájomná zmluva bude obsahovať ustanovenie, že ak v období  po 01.01.2022 na základe  opatrení  príslušných orgánov štátnej správy bude nájomca povinný  prevádzku uzatvoriť, nájomné počas obdobia uzatvorenia prevádzky sa zníži na  polovicu z dohodnutej ročnej sumy nájomného, čo zmluvné strany upravia dodatkom k  nájomnej zmluve. 

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Cukráreň Paradise je obľúbenou a v danej lokalite jedinou prevádzkou tohto druhu a umožnenie  celoročného využívania jej terasy bude výhodou pre zákazníkov a skvalitnením služieb pre obyvateľov. Mesto pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:11            proti:5           zdržal sa:6                    počet poslancov:25

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania  prijatý.

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!