Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 16.11.2021 - 08:27  //  aktualizácia: 01.12.2021 - 13:07  //  zobrazené: 291

19. zasadnutie MsZ

číslo: 19/2021  |  dátum konania: 11.11.2021  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 12. 11. 2021

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

11. novembra 2021

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 19/2021/606 - 636

 

Uznesenie č. 606:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 19. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 11. novembra 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 607:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 19. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 11. novembra 2021 o bod

13.6 – Zmena v Komisii na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25  

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 608:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Miriam Madunická, PhD; Ing. Jarmila Barcaj Drinková;

Mgr. Ivana Mičová

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 609:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Ing. Pavol Kalman; Ing. Ľubica Vyletelová; Ing. Roman Sova

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 610:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zániku poslaneckého mandátu Mgr. Martine Otrísalovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva v Senici (nezávislá kandidátka) vo volebnom obvode č. 7, ktorej na základe jej písomného oznámenia o vzdaní sa poslaneckého mandátu zanikol dňom 28.10.2021 poslanecký mandát.

 

 

 

 

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu, že MUDr. Martin Čulen (kandidát Strany zelených Slovenska) prevzal ako náhradník vo volebnom obvode č. 7 osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva v Senici a na 19. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 611:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok s termínom plnenia do 11.11.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 612:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 613:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 18. zasadnutí MsZ dňa 23.09.2021

2. Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsR dňa 28.10.2021  

H l a s o v a n i e : prítomných:22             za:22            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 614:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia - DHZM

H l a s o v a n i e : prítomných:22             za:22            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 615:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2020 – 2021

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2020 – 2021, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 616:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta na rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 617:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1/2021 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 618:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 71/2021 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych cestách s pripomienkou

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 619:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na liste vlastníctva  č. 4608 pre kat. územie Senica ako :

  • nebytový priestor vo vchode 11 na prízemí v bytovom dome so súp. číslom  728, postavenom  na parcele č. 32 na ulici J. Kráľa v Senici,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu so súpisným číslom 728 a  na príslušenstve vo veľkosti 71/10 000,
  • podiel  vo veľkosti 71/10000 na pozemku CKN parc. č. 32  vo výmere 1449 m2,

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 6000 €, slovom šesťtisíc eur.

b) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 2 000  €, slovom  dvetisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže.

c) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

d) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

e)Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                      

-pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na

doplnenie a vykonanie opravy.

f) Prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a  doplniť ďalšie podmienky súťaže

organizačného charakteru.

g) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

      JUDr. Marek Došek, prednosta MsÚ

      Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a poslanec MsZ

      JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

      Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

      Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

a poslanec  MsZ.

h) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 620:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľnosti v kat. území Senica:

pozemok CKN parc.č. 2992/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 962 m2 vo vlastníctve mesta Senica

za nehnuteľnosti v kat. území Senica:

pozemok EKN parc.č. 373, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 76 m2, pozemok EKN parc.č. 379/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1308 m2 a pozemok  EKN parc.č. 1750, druh pozemku orná pôda vo výmere 180 m2, spolu vo výmere 1 564 m2  vo vlastníctve Slovenský hodváb PLUS, s.r.o., Továrenská 532, 905 01 Senica,

IČO: 45 480 583.

Vzhľadom na  podobný charakter využívania  pozemkov  zmluvné strany  pokladajú  hodnotu zamieňaných pozemkov za rovnakú, oceňujú zamieňané pozemky  na jednotkovú cenu  

18 €/m2 a zámenu uskutočnia bez povinnosti mesta doplatiť rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov.

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámena nehnuteľností prispeje

k účelnému a efektívnemu využitiu dotknutých  nehnuteľností. Zámenou mesto nadobudne pozemky, ktoré potrebuje  na verejné komunikačné  trasy  a spoločnosť získa pozemok, ktorý využije na svoj ďalší  rozvoj.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 621:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1) nájom časti vo výmere 134 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Dušan Labo, Štefánikova 709/65, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou  od 01.01.2022  za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

2) nájom časti vo výmere 388 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Jakub Štefek, Kolónia 559/16, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou  od 01.01.2022  za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané obyvateľmi  na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 622:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 728 m2 pozemku CKN parc.č. 1463/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1047 m2 v kat. území Senica spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov SVB 322, Hviezdoslavova 322/49, 905 01 Senica, IČO: 50101803 za účelom využívania ako záhradu a voľnočasové aktivity na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou  s účinnosťou od 01.01.2022  za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Zachovanie kontinuity zmluvného vzťahu so žiadateľom nie je v rozpore so záujmami  mesta,  pozemok tvorí uzatvorený dvor bytového domu, ktorý mesto nevyužíva v súčasnosti na plnenie svojich úloh a z nájomného vzťahu má finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 623:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1) dohodu o ukončení nájomnej zmluvy na nájom pozemku CKN parc.č. 669/94, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 v kat. území Senica s Andrejom Bobekom, Čáčovská cesta 5399/17, 905 01 Senica, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. 6/2019/207 zo dňa 27.11.2019

2) nájom pozemku CKN parc.č. 669/94, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Maryana Kovach, Ružová 226/20, 905 01 Senica za účelom využívania parkovacieho miesta na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

5 €/ m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku sa nachádza stavba - dve parkovacie miesta vo vlastníctve žiadateľky, realizované so súhlasom mesta ako vlastníka pozemku.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 624:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 10/2020/325, prijatého dňa 25.06.2020, ktoré sa  mení nasledovne :

MsZ v Senici schvaľuje odkúpenie podielov na pozemku CKN parc.č. 1726/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m2 v kat. území Senica:

od  podielových spoluvlastníkov evidovaných na liste vlastníctva č. 7602 pre kat. územie Senica za cenu 18 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 625:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Rekonštrukcia chodníkov a oplotenia – MŠ Senica, elokované pracovisko, Komenského 1039“ v celkovej hodnote 19 949,94 € do správy subjektu: Materská škola,

L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 626:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:22            proti:0           zdržal sa:2                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 627:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Martiny Otrísalovej v Komisii pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

           

b) v o l í

Mgr. Juraja Moravčíka za nového člena Komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

V o ľ b a : prítomných:24             za:23                     proti:0            zdržal sa:1                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 628:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa Mgr. Martiny Otrísalovej funkcie predsedníčky v Komisii pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25               

b) v o l í

Mgr. Petra Pastuchu za nového predsedu Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti

V o ľ b a : prítomných:23                          za:23                            proti:0                               počet poslancov:25

 

 

 

 

Uznesenie č. 629:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Martiny Otrísalovej v Mestskom výbore č.7

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25                           

b) v o l í

MUDr. Martina Čulena za nového člena Mestského výboru č.7

V o ľ b a : prítomných:24                          za:24                              proti:0                             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 630:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Martine Otrísalovej v Dozornej rade Zariadenia sociálnych služieb Senica n. o.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:22        proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25               

b) s c h v a ľ u j e

Mgr. Petru Morávkovú za členku Dozornej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o.

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:22            proti:0           zdržal sa:1                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 631:

MsZ v Senici

a)  b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Mgr. Martine Otrísalovej v Rade ZŠ Komenského a v rade Centra voľného času H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25                                          

b) d e l e g u j e

Mgr. Juraja Moravčíka do Rady ZŠ Komenského

H l a s o v a n i e : prítomných:22             za:21            proti:0           zdržal sa:1                  počet poslancov:25               

c) d e l e g u j e

MUDr. Martina Čulena do Rady Centra voľného času

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 632:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Miroslava Caboňa v Komisii na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25               

b) v o l í

MUDr. Martina Čulena za nového člena Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

V o ľ b a : prítomných:24                       za:24                             proti:0                                 počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 633:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Spolufinancovanie projektu z FMP  Skvalitnenie služieb a spolupráce TIK Senica a Velké Pavlovice“ v rámci výzvy Fondu malých projektov INTERREG V-A SK–CZ 2014 -2020

- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; t. j. vo výške 22 435,00 EUR (celkový rozpočet malého projektu)

- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; t. j. vo výške min. 1 121,75 EUR 

H l a s o v a n i e : prítomných:22             za:22            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 634:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Zvýšenie atraktívnosti Kunovskej priehrady a rozhľadne Slunečná doplnkovou infraštruktúrou“ v rámci výzvy Fondu malých projektov INTERREG V-A SK–CZ 2014 -2020

- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; t. j. vo výške 34 945,00 EUR (celkový rozpočet malého projektu)

- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; t. j. vo výške min. 1 747,25 EUR

H l a s o v a n i e : prítomných:22             za:22            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 635:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:22             za:22            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 636:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23            proti:0           zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!