Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 21.12.2021 - 09:54  //  aktualizácia: 05.01.2022 - 07:33  //  zobrazené: 349

20. zasadnutie MsZ

číslo: 20  |  dátum konania: 14.12.2021  |   zápisnica (pdf)

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 15. 12. 2021

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 20. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

14. decembra 2021

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 20/2021/637 - 658

 

Uznesenie č. 637:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 20. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 14. decembra 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 638:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kristína Chudá, Bc. Michal Šúrek, Mgr. Vladimír Včelka

H l a s o v a n i e : prítomných:18        za:17         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 639:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok s termínom plnenia do 14.12.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 640:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 641:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 19. zasadnutí MsZ dňa 11.11.2021

2. Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsR dňa 02.12.2021  

H l a s o v a n i e : prítomných:19        za:18         proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 642:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Prezentáciu investície spoločnosti VAILLANT GROUP Heat Pump Production, s.r.o. v meste Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

 

 

Uznesenie č. 643:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Odborné  stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2022 – 2024

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 644:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

Programový rozpočet na rok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:19         proti:0        zdržal sa:1; 1 nehlasoval      počet poslancov:25

                                             

b)  b e r i e   n a   v e d o m i e

viacročný programový rozpočet na roky 2023-24

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 645:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/21

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 646:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/21

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 647:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Akčný plán mesta na roky 2022 – 2024

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 648:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu „Spolufinancovanie projektu z FMP  Podpora mladých dobrovoľníkov a výmena skúseností“ v rámci výzvy Fondu malých projektov INTERREG V-A SK– CZ 2014 -2020

- zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu; t. j. vo výške 23 497,00 EUR (celkový rozpočet malého projektu)

- zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; t. j. vo výške min. 1 174,85 EUR 

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

 

 

 

Uznesenie č. 649:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN  č.72/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 650:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 4/2021 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 651:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č.73/2021 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 652:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch C KN

parc. č. 3565/40, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 224 m2,

parc. č. 3565/115, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 223 m2 a

parc. č. 3565/116, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 224 m2                

v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 1202 na ulici S. Jurkoviča v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach  bytového domu a na príslušenstve za cenu:

30 € / m2

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e

prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/ ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 653:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1. Nájom:

aa) časti vo výmere 40 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/405, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere  881  m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke Pizzeria Morgen na ul. Sotinská č. 1592/27A, Senica   prevádzkovateľovi: Eva Konečná, Sotinská 1345/23, 905 01 Senica, IČO: 44 234 422

 

ab) častí spolu vo výmere  35 m2  pozemku CKN parc.č. 3565/30, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 7908  m2 a pozemku EKN parc.č. 113, druh pozemku zastavaná plocha  a nádvorie vo výmere 190  m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke HC Bistro prevádzkovateľovi:  Záhorácke reality, s.r.o., Osadná 2, 831 03 Bratislava, IČO: 44207131

 

ac) časti vo výmere 20 m2 pozemku CKN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 27 336 m2 v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke  Raja Club na ul. Štefánikova 706/39, Senica prevádzkovateľovi: Jana Malíková, Gen. L. Svobodu 1359/12,  905 01 Senica, IČO: 46215727 

 

ad) časti vo výmere 68 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere  102864 m2 v kat. území Senica za účelom  užívania  terasy k prevádzke cukrárne Paradise na ul. S. Jurkoviča 1398, Senica prevádzkovateľovi: Abdulhalim Mustafi, Černyševského 1274/13, 851 01 Bratislava, IČO: 45970556.

 

2. Podmienky nájmu:

a) zmluvy o nájme pozemkov budú  uzatvorené na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou lehotou,

b) nájomné za sezónne užívanie  pozemkov v období od 01.05. do 30.09.  je  0,10 € /m2/deň a nájomné  za mimosezónne  užívanie pozemkov v období od 01.10. do 30.04.  je  0,025  € /m2/deň.

 

b) b e r i e   n a   v e d o m i e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemkoch sú zhotovené terasy vo vlastníctve nájomcov, realizované so súhlasom mesta, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 654:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 19.06.2017, uzatvorenej medzi mestom Senica ako prenajímateľom a Slovenským Červeným krížom, územným spolkom Senica, Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica ako nájomcom, ktorá spočíva v predĺžení  doby nájmu  budovy so súp. č. 1396 a pozemku CKN parc.č. 1465/6   do 31.12.2032. Zmena  zmluvy o nájme nehnuteľností sa bude realizovať uzatvorením  dodatku č. 1 k nájomnej  zmluve.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20           proti:0               zdržal sa:1                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 655:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1. zverenie majetku „Spevnené plochy pod zberné nádoby – MŠ Senica, elokované pracovisko Kalinčiakova“ v celkovej hodnote 5 039,29 €

2. zverenie majetku „Rekonštrukcia plochy a chodníka – MŠ Senica, elokované pracovisko Robotnícka“ v celkovej  hodnote 13 897,48 €

do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

 

 

 

Uznesenie č. 656:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 657:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2021 vo výške 2.900,- Eur

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 658:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20           proti:0               zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!