Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 22.02.2022 - 09:19  //  aktualizácia: 09.03.2022 - 13:04  //  zobrazené: 253

21. zasadnutie MsZ

číslo: 21  |  dátum konania: 22.02.2022  |   zápisnica (pdf)

 Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 18. 02. 2022

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

17. februára 2022

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 21/2022/659 - 685

 

Uznesenie č. 659:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 21. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 17. februára 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 660:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 21. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 17. februára 2022 v bode Rôzne o materiál Návrh na menovanie kronikárky mesta Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25  

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 661:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Ľubomír Štvrtecký

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 662:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 663:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 664:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 20. zasadnutí MsZ dňa 14.12.2021

2. Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí MsR dňa 03.02.2022  

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 665:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS a rozpočtových organizácií na rok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 666:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2021 a zámery organizácie

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:20              proti:0             zdržal sa:1                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 667:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 668:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti DHZM a DHZ v Senici za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 669:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory vo výške 178.358,17 € v súlade so zákonom č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov na obnovu Zariadenia sociálnych služieb Senica – Zateplenie budovy

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 670:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zvýšenie základného imania spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., so sídlom Štefánikova 1318/69, 905 01 Senica, IČO: 53478495, peňažným vkladom mesta Senica vo výške 50 000,00 Eur

b) p o v e r u j e

primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre zvýšenie základného imania v spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.

c) o d p o r ú č a

na valnom zhromaždení spoločnosti Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. účelovo zaviazať konateľa spoločnosti, použiť finančné prostriedky na nákup dlhodobého hmotného majetku v rámci projektu

„Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

Uznesenie č. 671:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov s obcami zapojenými do projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT _bilingválne

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 672:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľností v  kat. území Senica:

pozemok CKN parc. č. 2609/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 951 m2

a pozemok CKN parc. č. 2609/31, druh pozemku orná pôda vo výmere 2 130 m2,

spolu vo výmere 3 081 m2 vo vlastníctve mesta Senica

za nehnuteľnosti v kat. území Senica:

pozemok CKN parc. č. 2609/81, druh pozemku orná pôda vo výmere 2867 m2

a pozemok EKN parc.č. 1567/31, druh pozemku orná pôda vo výmere 926 m2,

spolu vo výmere 3793 m2 vo vlastníctve spoločnosti Sunline, s.r.o., sídlo: Štefana Pilárika 2650/52, 905 01 Senica, IČO: 46 166 297.

Hodnota pozemkov, ktoré nadobúda spoločnosť Sunline, s.r.o. bola vyčíslená spolu na  92 430 € a hodnota pozemkov, ktoré nadobúda mesto Senica bola vyčíslená spolu

na 92 929 €; zámena sa bude realizovať bez povinnosti mesta Senica uhradiť druhej strane rozdiel  v hodnote zamieňaných pozemkov.

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov mesto získa pozemok pre plánovanú realizáciu dôležitej cestnej komunikácie a plánovanú kanalizáciu a usporiada vlastnícke vzťahy k pozemku pod stavbou – chodníkom vo vlastníctve mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:17              proti:0             zdržal sa:4                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 673:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1) odkúpenie pozemku E KN parc.č. 1451/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 769 m2, evidovaného na LV č. 1442 v  kat. území Kunov od vlastníkov:

Španka Gabriel, S. Jurkoviča 1206/40, 905 01 Senica, vlastník  v podiele 1/2,

Španka Daniel, Kalinčiakova 295/5, 905 01 Senica, vlastník  v podiele  1/2

za cenu:  10 €/m2

2) odkúpenie pozemku E KN parc.č. 1454/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 1181 m2, evidovaného na LV č. 852 v kat. území Kunov od vlastníkov:

Ing. Šindlerová Jana, Vetvová 1634/1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, vlastník  v podiele 1/2,

Hromková Božena, Sadová 628/23, 905 01 Senica, vlastník  v podiele 1/2

za cenu:  10 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 674:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom :

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

vo výmere 5023 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

vo výmere 229 m2 v kat. území Senica

- častí v celkovej výmere 4 m2 (2x 2m2) pozemku CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha

vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 mpozemku CKN parc.č. 3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

vo výmere 1444 m2 v kat. území Senica,

-časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

vo výmere 9167 m2 v kat. území Senica,

spolu vo výmere 14 m2    žiadateľovi: Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica,

IČO: 40 204 260 za účelom umiestnenia 7 reklamných zariadení s rozmermi 1,70 x 1,14 m na dobu neurčitú s  trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1155 €  ročne  s uplatnením inflačnej doložky  (v zmysle údajov štatistického úradu)   

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§ 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím častí pozemkov na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 675:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v kat. území Senica:

pozemok CKN parc.č. 1661/94, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 598 m2,  pozemok CKN parc.č. 1661/109, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 309 m2, pozemok CKN parc.č. 1661/110, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 370 m2, pozemok CKN parc.č. 1661/111, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 849 m2, pozemok CKN parc.č. 1661/116, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 921 m2,

pozemok CKN parc.č. 1661/120, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 231 m2,

pozemok CKN parc.č. 1661/121, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 6287 m2, stavba so súp.č. 1533 - hala, postavená na pozemku CKN parc.č. 1661/111,

prístrešok postavený na parc.č. 1661/94,

prístrešok postavený na parc.č. 1661/109,

prístrešok postavený na parc.č. 1661/110,

spoločnosti: Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36228443

za cenu: 22 000 € ročne s uplatnením  inflačnej doložky (v zmysle údajov štatistického úradu)   

na účely prevádzkovania areálu zberného dvora na Železničnej ulici v Senici na dobu určitú do ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta Senica a prevádzkovania zberného dvora na území mesta Senica, uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 28.12.2021 s účinnosťou od 01.01.2022 do 31.12.2027.

 

 

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Nehnuteľnosti tvoria areál zberného dvora, ktorý prevádzkoval nájomca v zmysle zmluvy o poskytovaní komplexných služieb, uzavretej s mestom Senica do  31.12.2021. Vzhľadom na aktuálnu funkčnosť tejto prevádzky a jej dostupnosť občanom má nájomca záujem prevádzkovať zberný dvor v tomto areáli aj na základe novej zmluvy o zneškodňovaní a poskytovaní služieb nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta Senica a prevádzkovania zberného dvora na území mesta Senica, uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 28.12.2021, čo nie je v rozpore so záujmami mesta, ktoré v súčasnosti nemá zámer na iné využitie uvedených pozemkov.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 676:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v kat. území Jablonica:

pozemok CKN parc.č. 1662/4, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 55 m2,

pozemok CKN parc.č. 1663/9, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2224 m2, pozemok CKN parc.č. 1679/71, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 124m2,

pozemok CKN parc.č. 1679/74, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 171 m2,

pozemok CKN parc.č. 1679/75, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 20 m2,

pozemok CKN parc.č. 1678/14, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1950 m2,

pozemok CKN parc.č. 1678/11, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1532 m2,

pozemok CKN parc.č. 1678/9, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 60 m2,

pozemok CKN parc.č. 1678/13, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 146 m2,

pozemok CKN parc.č. 1678/10, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 42793 m2,

stavba súp. č. 880 – vrátnica s garážou, postavená na parc.č. 1678/9, ktoré predstavujú teleso skládky Jablonica a prístupovú komunikáciu spoločnosti: Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36228443  za  cenu: 8 000 € ročne s uplatnením inflačnej doložky (v zmysle údajov štatistického úradu)   na účely prevádzkovania skládky nie nebezpečného odpadu na dobu neurčitú so 6-mesačnou výpovednou lehotou

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Nehnuteľnosti tvoria areál skládky nie nebezpečného odpadu a nájomca ich mal v užívaní

od roku 2006. Vzhľadom  na špecifický a dlhodobý charakter prevádzkovanej činnosti na základe povolení vydaných nájomcovi vo vzťahu ku skládke je pokračovanie v zmluvnom vzťahu s nájomcom odôvodnené.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:19              proti:0             zdržal sa:2                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 677:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena „in personam“ 

na pozemkoch C KN parc. č. 3359/5, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 777 m2 a parc.č. 3359/18, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 352 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časti uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy.

Presná výmera vecného bremena bude vymedzená v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

IČO: 36 361 518 predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1m2, príp., bežný meter výmery vecného bremena, ktorá bude vymedzená geometrickým plánom.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 678:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „ Prestrešenie nad koncertnou sálou ZUŠ Senica“ v celkovej hodnote 77 575, 71 € do správy subjektu: Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, 905 01 Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 679:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Odpísanie  pohľadávok  na nájomnom  z evidencie  v celkovej sume 4 090,83 €,  ktoré sú uvedené  v prílohe  č.1 tohto uznesenia

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 680:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Mgr. Vladimíra Včelku za zástupcu mesta Senica v predstavenstve OMS ARENA Senica, a.s.

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 681:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly bežných výdavkov vynaložených na údržbu verejnej zelene v roku 2020 a I. polroku 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 682:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly dodržiavania VZN č. 41 o podmienkach

poskytovania jednorazových finančných prostriedkov na účely sociálnej pomoci a inej nevyhnutnej pomoci

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

Uznesenie č. 683:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za IV. štvrťrok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 684:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 685:

MsZ v Senici

m e n u j e

Mgr. Annu Hamerlíkovú, bytom Školská 6, 906 32 Jablonica za kronikárku mesta Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21              proti:0             zdržal sa:0                  počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!