Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 31.03.2022 - 08:41  //  aktualizácia: 02.05.2022 - 14:35  //  zobrazené: 239

22. zasadnutie MsZ

číslo: 22  |  dátum konania: 29.03.2022  |   zápisnica (pdf)

U Z N E S E N I A

prijaté na 22. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

29. marca 2022

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 22/2022/686 - 689

 

Uznesenie č. 686:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program 22. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 29. marca 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:17              za:17               proti:0          zdržal sa:0               počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 687:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Ľubomír Miča, Mgr. Miroslav Tehlár

H l a s o v a n i e : prítomných:18              za:18               proti:0          zdržal sa:0               počet poslancov:25 

 


Uznesenie č. 688:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e


       1)  nájom  pozemku  CKN parc.č.14105/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 7533 m2


v kat. území Senica na účely vybudovania a užívania prístupovej infraštruktúry závodu na výrobu tepelných čerpadiel (ďalej len „závod“), na výstavbu dočasných stavieb  súvisiacich s výstavbou a prevádzkou závodu a na účely  využívania pre plnenie iných potrieb, súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti nájomcu v závode na dobu určitú  najviac 10 rokov za cenu 1 €/m2/ročne.

Prenajímateľ mesto Senica sa zaväzuje nepredať parcelu č. 14105/2 počas trvania nájomného vzťahu.     


        2) nájom:

           -  časti vo výmere 13,75 m2 pozemku CKN parc.č. 14105/9, druh pozemku orná pôda   

              vo  výmere 1928 m2,
•časti vo výmere 146 m2 pozemku CKN parc.č. 14105/81, druh pozemku ostatná                                                                     
              plocha   vo výmere 3192 m2
•časti vo výmere 14,10 m2 pozemku CKN parc.č. 14110/50, druh pozemku zastavaná
              plocha  a  nádvorie vo výmere 12042 m2

•časti vo výmere 349,20 m2 pozemku CKN parc.č. 14110/52, druh pozemku ostatná
              plocha vo výmere 4288 m2
              v kat. území Senica  spolu vo výmere 523,05 m2 v zmysle projektovej dokumentácie
              na účely vybudovania a užívania prístupovej infraštruktúry  závodu  na dobu určitú
              najviac 5 rokov za cenu 1 €/m2/ročne
 
spoločnosti: VAILLANT GROUP  Heat Pump Production s.r.o., so sídlom Jurkovičova 45,
909 01 Skalica, IČO: 53 835 603
 
 
b) s c h v a ľ u j e
nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Výstavba závodu bude významnou investíciou, ktorá prispeje k rozvoju mesta a k zvýšeniu zamestnanosti  v regióne. Na predmete nájmu nájomca vybuduje a bude užívať prístupovú infraštruktúru (najmä komunikácie, chodníky, spevnené plochy, osvetlenie komunikácií, kanalizačnú sieť-dažďovú a splaškovú) súvisiacu s realizáciou a prevádzkou závodu  na výrobu tepelných čerpadiel vrátane príslušných logistických stavieb. Nájomná zmluva bude aj podkladom pre preukázanie vzťahu  k pozemku zo strany nájomcu v príslušných povoľovacích konaniach.
H l a s o v a n i e : prítomných:19              za:19               proti:0          zdržal sa:0               počet poslancov:25  
 
Uznesenie č. 689:
MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie častí pozemku EKN parc.č. 49, druh pozemku záhrada vo výmere 539 m2, evidovaného na LV č. 415 pre kat. územie Senica,  ktoré sú vyznačené v geometrickom pláne  č. 136/2020 na oddelenie pozemku p.č. 3565/577 a určenie vlastníckych práv p.č. 3565/309, 3565/562, 3565/577 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 3565/562, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 12 m2 a novozameraný pozemok CKN parc.č. 3565/577, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, spolu vo výmere 31 m2  od vlastníkov za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom vo výške  40,20 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:19              za:19               proti:0          zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

 

 

 

 Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

 primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!