Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 27.04.2022 - 09:35  //  aktualizácia: 16.05.2022 - 09:19  //  zobrazené: 171

23. zasadnutie MsZ

číslo: 23  |  dátum konania: 21.04.2022  |   zápisnica (pdf)

 Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 22. 04. 2022

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

21. apríla 2022

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 23/2022/690 - 730

 

Uznesenie č. 690:

MsZ v Senici

s ch v a ľ u j e

Program 23. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 21. apríla 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

Uznesenie č. 691:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 23. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 21. apríla 2022 v bode Rôzne o materiál Určenie formy zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky poskytovateľa NFP

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25  

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 692:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Roman Sova, Mgr. Filip Lackovič, Ing. Pavol Kalman

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 693:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Ľubomír Štvrtecký, PhDr. Miriam Madunická, PhD, Ing. arch. Martin Čonka

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 694:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 695:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 696:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1.   Uznesenia prijaté na 21. zasadnutí MsZ dňa 17.02.2022

2.   Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsZ dňa 29.03.2022

3.   Uznesenia prijaté na 22. zasadnutí MsR dňa 07.04.2022 

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 697:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného  účtu mesta Senica za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 698:

MsZ v Senici

a/  s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta za rok 2021 a celoročné hospodárenia bez výhrad.

 

b/  s c h v a ľ u j e

Prebytok rozpočtu vo výške 2 988 964,39 Eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 251 261,27 Eur a takto zistený prebytok vo výške  1 737 703,12 Eur použiť: 

     -na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 737 703,12 Eur

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške - 1 484 438,06 Eur vysporiadať:

                  -z rezervného fondu vo výške 1 484 438,06 Eur        

 

c/  b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 699:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 700:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo Všeobecnej úverovej banke a.s. s úverovým rámcom 400 000 Eur, s dobou platnosti 1 rok a ručenie formou blankozmenky

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 701:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – investičný úver

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 702:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prijatie termínovaného úveru na financovanie investičných akcií mesta vo Všeobecnej úverovej banke a.s. vo výške 2 200 000 Eur so splatnosťou 96 mesiacov a ručenie za úver formou blankozmenky

 

b/ p o v e r u j e

primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre prijatie termínovaného úveru a 

k podpisu blankozmenky

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 703:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/21

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 704:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/21

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 705:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta na rok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:17              proti:0             zdržal sa:2                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 706:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 707:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica

 

 

 

 

 

 

 

P. č.

 

 

Organizácia a názov projektu

 

 

Žiadaná suma

 

 

Uznesenie MsZ

 

1.

Plavecký klub Aqua Senica - Slovenský pohár v DP - Kunovská priehrada

 

5.000 €

 

2.000 €

 

2.

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici - Záchrana na vodnej hladine

 

6.500 €

 

0 €

 

3.

FK Senica, a.s. - Futbalový rok 2022 v meste Senica

 

185.000 €

 

80.000 €

 

4.

Ján Hromek, živnostník - Kniha SOTINA

 

5.000 €

 

1.000 €

 

5.

OZ pivárov Štramák - ŠTRAMÁK Fest 2022

 

8.000 €

 

5.000 €

 

6.

Tenisový klub Senica - Podpora rekreačného a závodného tenisu

 

10.000 €

 

6.000 €

 

7.

Senický hokej, s.r.o. - Návrat značky HC DUKLA Senica na hokejovú mapu

 

30.000 €

 

20.000 €

 

 

SPOLU

 

249.500 €

 

114.000 €

 

H l a s o v a n i e „en bloc“: prítomných:20       za:19         proti:1        zdržal sa:0              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 708:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmluvu o pôsobnosti Mestskej polície Senica v obci Šajdíkove Humence

H l a s o v a n i e : prítomných:17      za:16         proti:0      zdržal sa:0; 1 nehlasoval          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 709:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie č.74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 710:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o rozhodnutí primátora o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ – prevod Múzea Senica a Turisticko - informačnej kancelárie Infosen na Mestské kultúrne stredisko Senica a ostatné organizačné zmeny na MsÚ s účinnosťou od 01.04.2022

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 711:

MsZ v Senici

a/ s ch v a ľ u j e

Zmenu Zriaďovacej listiny Mestského kultúrneho strediska Senica - prevod Múzea Senica a Turisticko – informačnej kancelárie Infosen na Mestské kultúrne stredisko Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

b/ s ch v a ľ u j e

Zmenu Štatútu Mestského kultúrneho strediska Senica - prevod Múzea Senica a Turisticko – informačnej kancelárie Infosen na Mestské kultúrne stredisko Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

Uznesenie č. 712:

MsZ v Senici

s ch v a ľ u j e

 1. zverenie majetku:
 1. budova so súp. číslom 724 – Dom „Sokolovňa“, postavená na pozemku CKN parc.č. 94 v kat. území Senica v hodnote 1 119 166,37 €
 2. prípojka plynu a prípojka vody k budove v hodnote 519,28 €
 3. hnuteľný majetok uvedený v prílohe č. 1 tohto návrhu v hodnote 239 658,37 €

do správy subjektu: Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 713:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 714:

MsZ v Senici

a/ s ch v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch C KN 

parc. č. 2866/72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 224 m2

parc. č. 2866/73, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 225 m2

parc. č. 2866/74, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 225 m2

v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 470 na ulici

Hviezdoslavova v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných

zariadeniach  bytového domu a na príslušenstve za cenu:

30 €/m2          

 

b/ s ch v a ľ u j e

prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/  ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 715:

MsZ v Senici

a/ s ch v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 3565/80, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 550 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 1358 na ulici Gen. L. Svobodu v Senici podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach  bytového domu a na príslušenstve za cenu:

30 €/m2          

 

b/ s ch v a ľ u j e

prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/  ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 716:

MsZ v Senici

s ch v a ľ u j e

 1. odkúpenie pozemkov EKN parc.č. 1627/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo 
  výmere 253 m2 a parc.č. 1627/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie  vo výmere 2122 m2, evidovaných na LV č. 7610 v kat. území Senica od vlastníka za cenu: 18 €/m2
 1. odkúpenie pozemku EKN parc.č. 1646/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 491 m2,
  evidovaného na LV č. 4471 v kat. území Senica od vlastníkov za cenu:  18 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:16          za:16              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 717:

MsZ v Senici

s ch v a ľ u j e

odkúpenie pozemku EKN  v kat. území Kunov:

parc.č. 1451/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 3552 m2, evidovaného na LV č. 929

od vlastníkov za cenu:                                       

 -  20 €/m2 za  zastavané časti pozemku v celkovej výmere 390 m2, ktorým zodpovedá  

     evidenčná parcela č. 354/1 vo výmere 161 m2  pod prevádzkovou budovou so súp. číslom

     150 a evidenčná parcela č. 357/2 vo výmere 229 m2 pod spevnenými plochami pred  

     budovou;

  -  10 €/mza  zvyšnú časť pozemku v celkovej  výmere 3162 m2

 

odkúpenie pozemkov EKN  v kat. území Kunov:

parc.č. 1455/1, druh pozemku orná pôda, vo výmere 1271 m2, evidovaného na LV č. 886

parc.č. 1456/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 999 m2, evidovaného na LV č. 1541

od vlastníkov za cenu: 

10 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:15          za:15              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 718:

MsZ v Senici

a/ s ch v a ľ u j e

1. nájom pozemkov, resp. častí pozemkov v kat. území Senica a Kunov vo vlastníctve mesta Senica pri prevádzkach občerstvenia prevádzkovateľom prevádzok za účelom zriadenia a prevádzkovania  letných  terás.

 

2.Podmienky nájmu:

 1. zmluvy o nájme budú  uzatvorené po podaní žiadosti záujemcu  na dobu  určitú  v období
  od  01.05.2022 do 31.10.2022
 2. nájomné  za sezónne užívanie  pozemkov v období od 01.06. do 15.09.  je 0,20 € /m2/deň
  a nájomné za mimosezónne užívanie pozemkov v období  od 01.05. do 31.05. a  od 15.09.
  do 31.10.  je  0,05  € /m2/deň,
 3. za zriadenie letnej terasy sa pokladá umiestnenie stolov a stoličiek vrátane ochrany proti slnku (slnečníky),
 4. uzatvoreniu nájomnej zmluvy na  zriadenie  terasy  zasahujúcej  do chodníkov bude predchádzať vydanie povolenia  na špeciálne užívanie  pozemných komunikácií,
 5. uzatvoreniu nájomnej zmluvy bude predchádzať súhlas povereného zamestnanca referátu investičnej výstavby a územného plánovania, ktorý posúdi možnosť a vhodnosť zriadenia letnej terasy podľa jednotlivých žiadostí a návrh letnej terasy z hľadiska estetických kritérií.
   

b/ s ch v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Letné terasy pri prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných služieb, sú obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 719:

MsZ v Senici

a/ s ch v a ľ u j e

nájom pozemkov v kat. území Senica parc.č. 3565/508, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 348 m2  a parc.č. 3565/510, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere

950 m2, spolu vo výmere 1298 m2 spoločnosti: STAVOIMPEX Holíč, spol. s r.o., Nám. Mieru 20, 908 51 Holíč, IČO: 36 234 311 za účelom vybudovania parkovacích plôch a príjazdovej komunikácie k plánovanej stavbe garážového domu a bytového domu Pegas v zmysle projektovej dokumentácie  na dobu neurčitú s  trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 3€/m2/ročne s uplatnením inflačnej doložky (v zmysle údajov štatistického úradu)

 

b/ s ch v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Pouličné parkovanie spôsobuje problémy statickej i  dynamickej dopravy v meste, pretože s pribúdajúcim počtom vozidiel nie je možné vytvoriť zodpovedajúci počet parkovacích miest. Riešením problémov parkovacej politiky v meste je realizácia parkovacieho alebo garážového domu, ktorého výstavba  je odôvodnená práve na sídlisku Sotina.

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 720:

MsZ v Senici

s ch v a ľ u j e

1. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN p.č. 1853/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2480 m2, p.č. 1942/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 7827 m2, p.č. 2296/2, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 2435 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 312, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 5570 m2, p.č. 360/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16840 m2 a p.č. 567/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1271 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka  predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časti uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii z  projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie  v dĺžke  cca 583  m.

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený ako koridor v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného  geometrickým plánom.

 

2. uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude odpredaj častí   spolu výmere cca 32 m2 pozemku CKN parc. č.1942/1, druh pozemku zast. plocha a nádvorie

vo výmere 7827 ma pozemku EKN parc. č. 360/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16840 m2 v  kat. území Senica  v zmysle projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu určenú znaleckým posudkom. Presnú výmeru určí porealizačný geometrický plán, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.  spolu so znaleckým posudkom predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby distribučnej trafostanice. Podmienkou dohodnutou v budúcej kúpnej zmluve bude vytýčenie  plánovanej stavby trafostanice v teréne za účasti poverených zamestnancov mesta Senica z dôvodu potreby kontroly zachovania priestorových podmienok pre prípadnú budúcu výstavbu aj inej infraštruktúry v danej lokalite.

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 721:

MsZ v Senici

s ch v a ľ u j e

1. uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN p.č. 3052/13, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 549 m2,

p.č.3052/15, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 110 m2, p.č. 3052/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 396 m2, p.č. 3053, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1231 m2 a na pozemkoch EKN p.č. 161/3, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 742 m2, p.č. 214, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 241 m2, a p.č. 215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8734 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka  predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremeno sa bude vzťahovať na časti uvedených pozemkov v rozsahu vyznačenom v situácii z  projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie  v dĺžke  cca 103 m.

Presný rozsah vecného bremena bude vyznačený ako koridor  v porealizačnom geometrickom pláne, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý 1m2 výmery vecného bremena, vyznačeného geometrickým plánom.

 

2.  uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude odpredaj časti vo výmere cca 48 m2 pozemku CKN parc.č. 3052/17, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 396 m2 v kat. území Senica v zmysle projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie spoločnosti: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za cenu určenú znaleckým posudkom. Presnú výmeru určí porealizačný geometrický plán, ktorý spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. spolu so znaleckým posudkom predloží mestu Senica po ukončení a skolaudovaní stavby distribučnej trafostanice

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

Uznesenie č. 722:

MsZ v Senici

s ch v a ľ u j e

zverenie majetku:

 1. „ Modernizácia amfiteátra Senica – I. etapa“ v celkovej hodnote 88 179,81 €
 2. pozemok CKN parc. č. 3577/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 124 m2  v kat. území Senica v celkovej hodnote 1 270 €

 do správy subjektu: Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:17         proti:0        zdržal sa:0; 2 nehlasoval       počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 723:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Ferdinanda Jakuboviča v Mestskom výbore č.2

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25             

b/ v o l í

Moniku Ňukovičovú za členku Mestského výboru č.2

V o ľ b a : prítomných:19                      za:19                             proti:0                                  počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 724:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o plate primátora mesta Senica na rok 2022 s účinnosťou od 01.01.2022

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o plate hlavnej kontrolórky mesta Senica na rok 2022 s účinnosťou od 01.01.2022  

 

c/ b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o mesačnej odmene zástupcu primátora mesta Senica na rok 2022 s účinnosťou od

01.01.2022

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 725:

MsZ v Senici

s ch v a ľ u j e

Pravidelnú mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 10 % = 238,- Eur s účinnosťou od 01.01.2022.

Základný plat hlavnej kontrolórky na rok 2022 je vo výške 2.374,- Eur + 10 % navýšenie odmeny vo výške 238,- Eur = 2.612,- Eur

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 726:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:19          za:19              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 727:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly odmeňovania zamestnancov v Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o. v rokoch 2020 a 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 728:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania z.č. 211/2000 Z.z.

o slobodnom prístupe k informáciám v MsKS

H l a s o v a n i e : prítomných:18          za:18              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 729:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole  dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

H l a s o v a n i e : prítomných:17          za:17              proti:0             zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 730:

MsZ v Senici

a/ s ch v a ľ u j e

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/18 zo dňa 21.10.2021, účinnej dňa 21.10.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), a čl. 13 ods. 1 Zabezpečenie pohľadávky a poistenie majetku Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Všeobecné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031 (poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4) pre projekt s názvom: Zhodnocovanie BRKO v Senici, kód projektu v ITMS 2014+: 310010AQR9

 

b/ p o v e r u j e

primátora mesta Senica podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP

H l a s o v a n i e : prítomných:17      za:16        proti:0         zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:25

 

 

  

     Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

     primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!