Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 01.07.2022 - 09:12  //  aktualizácia: 07.07.2022 - 13:05  //  zobrazené: 117

24. zasadnutie MsZ

číslo: 24  |  dátum konania: 23.06.2022  |   zápisnica (pdf)

 Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                  Senica 24. 06. 2022

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

23. júna 2022

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e  č. 24/2022/731 - 764

 

Uznesenie č. 731:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 24. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 23. júna 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:16      za:15          proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 732:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Marta Štítna, Mgr. Viera Wágnerová, Ľubomír Miča

H l a s o v a n i e : prítomných:17           za:17            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 733:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Miroslav Tehlár, Mgr. Vladimír Včelka, Mgr. Lenka Búzková

H l a s o v a n i e : prítomných:17      za:16          proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 734:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení MsZ a riešení pripomienok

H l a s o v a n i e : prítomných:17           za:17            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 735:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703

H l a s o v a n i e : prítomných:18           za:18            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 736:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1.   Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsZ dňa 21.04.2022

2.   Uznesenia prijaté na 23. zasadnutí MsR dňa 09.06.2022 

H l a s o v a n i e : prítomných:18      za:17          proti:0       zdržal sa:0; 1 nehlasoval        počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 737:

MsZ v Senici

u r č u j e  

a/ počet poslancov 19 mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026

b/ volebné obvody a počty poslancov v nich:

VO č.  1 =  1 poslanec

VO č.  2 =  7 poslancov

VO č.  3 =  6 poslancov

VO č.  4 =  4 poslanci

VO č.  5 =  1 poslanec

c/ plný úväzok výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie vo volebnom období

2022-2026

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 738:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Výročnú správu Technických služieb Senica, a. s. za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:18           za:18            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 739:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Výročnú správu Mestského podniku služieb, spol. s r. o. Senica za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 740:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Výročnú správu Stoma Senica, a. s. za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 741:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Výročnú správu Polikliniky Senica, n. o. za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 742:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Výročnú správu Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r. o. za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 743:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Výročnú správu Sociálneho podniku mesta Senica, s. r. o. za rok 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 744:

MsZ v Senici

a) z r u š u j e

Smernicu o evidencii pamätihodností mesta prijatú dňa 23.9.2021 unesením MsZ č. 18/2021/580

b) b e r i e   na   v e d o m i e

Informáciu o prijatí Smernice o evidencii pamätihodností mesta Senica č. 4/2022

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 745:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh na  určenie sobášnych dní na rok  2023

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 746:

MsZ v Senici

v o l í

prísediacich pre Okresný súd Senica:

1. Zuzana Šimeková, nar. 16.06.1978,

2. Vlasta Bartoňová, nar. 16.09.1984,

3. Dušan Rosinský, nar. 08.12.1963,

4. Terézia Poláková Rosenbergová, nar. 12.02.1980,

5. Mgr. Viera Jozéfková, nar. 30.03.1964,

6. Ing. Pavol Radočák, nar. 24.03.1961.

V o ľ b a : prítomných:16                    za:16                             proti:0                                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 747:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Základnú umeleckú školu vo výške 23 707,39 Eur a preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Školskú jedáleň pri Základnej škole Sadová vo výške 2 634,00 Eur

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 748:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/22

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 749:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/22

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 750:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta na rok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 751:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 752:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Vklad dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie pre rok 2022 vo výške 25 000 Eur

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:18            proti:0            zdržal sa:1                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 753:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Vklad mimoriadneho členského príspevku do MAS Záhorie o. z. pre rok 2022 vo výške 3 543,15 Eur

H l a s o v a n i e : prítomných:18           za:18            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 754:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/7 na pozemku EKN parc. č. 820, druh pozemku orná pôda vo výmere 160 m2, evidovaného na LV č. 703 v kat. území Predmier  spoluvlastníkovi pozemku spoločnosti: DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., 013 51 Predmier 458, IČO: 36 389 196  za cenu 25 € / m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno c) ako prevod  podielu  majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.

Pozemok je prebytočný majetok.

H l a s o v a n i e : prítomných:16           za:16            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 755:

MsZ v Senici

a)  s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 2269/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 207 m2, ktorá je vyznačená v GP č. 105/2022 na oddelenie pozemkov p.č. 2269/5  ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 2269/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Miroslav Kollár a manželka Ľubica Kollárová, obaja  trvale bydliskom Miloslava Bibzu 5057/9, 905 01 Senica za cenu  10 €/m2           

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

V roku 2010 odpredali žiadatelia  mestu Senica  pozemok parc. č. 2269/2 z dôvodu  potreby jeho  zachovania   ako  prechodový koridor  pre občanov  mestskej časti Čáčov a jeho využitie  na vybudovanie miestnej komunikácie. Časť  pozemku parc. č. 2269/2, ktorej  zodpovedá novozameraný pozemok parc.č. 2269/5 bol v tom čase už súčasťou  uzatvoreného dvora  žiadateľov  a mestom nebol nikdy  užívaný.  Odpredajom  novozameraného pozemku CKN parc.č. 2269/5  žiadateľom sa  usporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemku  podľa  skutočného využívania  za rovnakých  podmienok za akých pozemok nadobudlo  mesto od  žiadateľov. 

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:17           za:17            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 756:

MsZ v Senici

1.        

a)  s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemkov  CKN parc.č. 3565/407, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16 m2 a CKN  parc.č. 3565/535, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2, spolu vo výmere 30 m2 v kat. území Senica spoločnosti SETALIA PARK, s.r.o.,  sídlo: Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO 36 721 247 za cenu  znaleckého posudku 2880 €

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností   v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno písmeno b/ ako pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou.

Pre mesto sú pozemky prebytočné.

 

2.        

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech mesta Senica, sídlo: Štefánikova č. 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00 309 974 ktorému zodpovedá povinnosť vlastníka pozemkov  CKN parc.č. 3565/407, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 16 m2

CKN  parc.č. 3565/535, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 v kat. území Senica a každého ďalšieho vlastníka týchto pozemkov strpieť právo prechodu pre  pešie osoby cez pozemky parc. č.3565/407 a  parc. č. 3565/535. Vecné  bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne.

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 757:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie  pozemku EKN parc.č. 547/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

vo výmere 866 m2, evidovaného na liste vlastníctve č. 7138 v  kat. území Senica od  vlastníkov:

Jaroslav Jorík, P. Jilemnického 2415/4, 052 05 Spišská Nová Ves - vlastník  v podiele  1/2

Ján Jorík, Hollého 745/34, 905 01 Senica -  vlastník v podiele 1/2

za cenu:  3 000 €

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 758:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku EKN parc. č. 547/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 125 m2, evidovaného na LV č. 7536  v kat. území Senica od vlastníka  za cenu 18 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 759:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľnosti v  kat. území Kunov:

pozemok CKN parc. č. 128/2, druh pozemku orná pôda vo výmere 513 mvo vlastníctve mesta Senica

za nehnuteľnosti v kat. území Kunov:

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1451/3, druh pozemku orná pôda vo výmere 782 m2

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1451/5, druh pozemku orná pôda vo výmere 714 m2

spoluvlastnícky podiel 1/6 na pozemku EKN parc.č. 1452/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 1582 m2

vo vlastníctve Imricha Bajana, Robotnícka 116/2, 905 01 Senica

Výmera zamieňaného pozemku parc.č. 128/2  je totožná s výmerou, prislúchajúcou na  zamieňané podiely na pozemkoch parc.č. 1451/3, 1451/5, 1452/1 a na základe dohody zmluvných strán sú  hodnoty zamieňaných pozemkov rovnaké, vyčíslené na jednotkovú cenu   10 €/m2.

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Zámenou mesto nadobudne do svojho vlastníctva  podiel na pozemkoch EKN parc. č.1451/3,  1451/5 a 1452/1, ktoré tvoria areál futbalového ihriska v mestskej časti Kunov vo vlastníctve mesta, čo mu umožní následné majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov  v celosti a na zámenu mesto poskytne pozemok CKN parc.č. 128/2, ktorý na plnenie svojich úloh nepotrebuje.

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 760:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 11,7 m2 pozemku CKN parc.č. 17/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4272 m2 v kat. území Senica spoločnosti: HELLAS TRAVEL, s.r.o., sídlo: Janka Kráľa 739, 905 01 Senica, IČO: 36 246 115 za účelom využívania vstupu

do nebytového priestoru č. 16 v bytovom dome so súp.č. 739 na ulici J. Kráľa v Senici

na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu  3 €/m2/rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím uvedenej časti pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, ktorý pozemok dlhodobo  využíva  ako vstup do svojej prevádzkarne a z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 761:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senici č. 13/2016/374 zo dňa 15.11.2016, ktorým bolo schválené:

uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra CKN p.č.1665/40 druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 3003 m2, p.č.1665/54, druh pozemku ostatné  plochy vo výmere 1752 m2, p.č.14110/50, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 12042 m2, p.č.1665/6, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 728 ma p.č.1665/47, druh pozemku orná pôda vo výmere 2213 m2 v k. ú. Senica v prospech: Nákladná automobilová doprava - RESS Senica, a.s., Železničná 329/21, 905 01 Senica, IČO: 36 223 085, ktoré  spočíva v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie prípojky vodovodu v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie prípojky vodovodu,

b/ vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami  na pozemky p.č.1665/40, 1665/54, 14110/50, 1665/6 a 1665/47 za účelom prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a odstránenia  prípojky vodovodu.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 12 € za každý aj začatý 1m2 inžinierskych sietí. Podkladom pre vyznačenie trasy vecného bremena pre účely zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby – situácia, vypracovaná zodpovedným projektantom Ondrejom Danadom.

H l a s o v a n i e : prítomných:19           za:19            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 762:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 763:

MsZ v Senici

b e r i e   na   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly hospodárenia Základnej školy Sadová 620, 905 01 Senica v r. 2021

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 764:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022

H l a s o v a n i e : prítomných:20           za:20            proti:0            zdržal sa:0                   počet poslancov:25

 

    

   

                                                                                        Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.

                                                                                                primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!