Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 06.05.2019 - 11:43  //  aktualizácia: 17.05.2019 - 11:01  //  zobrazené: 1545

3. riadne zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 02.05.2019  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                      Senica 03. 05. 2019

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 3. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

2. mája 2019.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 3/2019/72 - 101:

 

Uznesenie č. 72:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 3. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 2. mája 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 73:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení poslancov: Mgr. Marta Štítna, Ľubomír Miča, Bc. Michal Šúrek

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 74:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 02.05.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 75:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 76:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 21. 03. 2019.

2. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 11. 04. 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 77:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

 

 

Uznesenie č. 78:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 79:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo Všeobecnej úverovej banke a. s. vo výške 220 000,00 Eur s dobou platnosti 1 rok a ručenie formou blankozmenky.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 80:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 81:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2018 s pripomienkami.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 82:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • budova so súp. číslom  1506 - Tescobarák, postavená na  parcele č. 1661/18
  • pozemok CKN parc. č.1661/18 vo  výmere 756 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
  • a časť pozemku CKN parc.č. 1661/13 vo výmere 7677 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vyznačená na GP č. 31/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 1661/310 a p.č. 1661/311 ako novozameraný pozemok CKN parc.č.1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - Tescobarák so súp. číslom 1506, postavená na parcele č. 1661/18, pozemok CKN parc. č. 1661/18 vo výmere 756 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a časť pozemku CKN parc.č. 1661/13 vo výmere 7677 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vyznačená na GP č. 31/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 1661/310 a p.č. 1661/311 ako novozameraný pozemok CKN parc.č.1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 56 000 €, slovom päťdesiatšesťtisíc eur.

c) Záujemca  uhradí  na účet vyhlasovateľa zábezpeku 10 000 €, slovom desaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.                                                                                                                                         

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.

f) V prípade, že víťazná kúpna cena presiahne sumu 100 000 €, ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Informácie o iných skutočnostiach:

Na pozemku CKN parc. č. 1661/18 a na pozemku CKN parc.č. 1661/13, z ktorého je odčlenený nový pozemok CKN parc.č.1661/310 je zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov parc. č. 1661/18  a 1661/13 strpieť právo spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bratislava, IČO 35 763 469 ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávať nevyhnutné úpravy v zmysle  ustanovenie § 69 ods.1,2 zákona

č. 610/2003 Z.z. podľa Z-2562/05 vz.399/06.

V zmysle vyjadrenia spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  číslo 6611909042 zo dňa 01.04.2019 na novozameranom pozemku parc.č. 1661/310 nie sú   uložené žiadne siete a k budove so súpisným číslom 1506, postavenej  na pozemku parc.č. 1661/18  vedie  telekomunikačná prípojka.

h)  Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

-  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

ch) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakteru.

i) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR          

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

             a poslanec  MsZ.

j) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 83:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku: „Modernizácia vstupnej haly ZŠ Sadová 620, Senica“ v celkovej hodnote  49 523,62 € do správy subjektu:  Základná škola, Sadová 620,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 84:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1) prenájom časti vo výmere 125 m2 pozemku C KN parc.č. 2455/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1 275 m2 v kat. území  Senica žiadateľovi: Ľubomír Liška, Priemyselná 287/6, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 €/m2/rok

2) prenájom časti vo výmere 100 m2 pozemku C KN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Ing. Richard Beňa, Sotinská 1373/7, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou  za cenu 0,30 €/m2/rok

3) prenájom časti vo výmere 73 m2  pozemku C KN parc. č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3 815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi : Zita Vachová, Kolónia 556/17, 905 01 Senica

za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 €/m2/rok.

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Prenájom predmetných pozemkov nie je v rozpore so záujmami mesta, mesto ich v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh a nájomným vzťahom bude zabezpečená  ich  údržba.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 85:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 4 m2 pozemku C KN parc.č. 640/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 595 m2 v kat. území Senica spoločnosti: ZUZU, s.r.o., Okružná 2060/9, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 46 971 947 za účelom využívania terasy v polyfunkčnom dome so súp. číslom 1585, ktorá je na 1. poschodí a je pevne spojená so zemou dvomi opornými stĺpmi na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

250 €/rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku, ktorý je predmetom nájmu sú postavené oporné stĺpy terasy, ktorá je na prvom podlaží budovy ako súčasť kaviarne. 

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 86:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľností  v kat. území Senica:

časť pozemku CKN parc. č. 26/6 vo výmere 1276 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vyznačená v geometrickom pláne č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č.26/22,23 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. 26/1 a p.č. 26/22,23 ako diel 10 vo výmere 53 m2 vo  vlastníctve: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00 151 653, Tomášikova č. 48, 832 37 Bratislava

za časti pozemku CKN parc. č. 26/1 vo výmere 5123 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,  ktoré sú  vyznačené v geometrickom pláne č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č. 26/22,23 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. 26/1 a p.č. 26/22,23 ako  diel 3 vo výmere 11 m2  a  diel 4 vo výmere 24 m2  vo vlastníctve mesta Senica,  IČO 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica.

Na vyrovnanie hodnoty zamieňaných pozemkov sa mesto Senica zaväzuje uhradiť Slovenskej sporiteľni, a.s.  90 €.

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy  k pozemku  pod časťou budovy so súpisným číslom 1408 vo vlastníctve Slovenskej sporiteľne, a.s.  a  pod  časťou budovy so súpisným číslom 1408 vo vlastníctve  mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 87:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o  zriadení vecného bremena na pozemku  reg. CKN parc. č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2  a na pozemkoch CKN parc. č. 26/23, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 241 m2  a parc. č. 26/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2 , ktoré boli odčlenené z pozemku CKN parc. č. 26/6 na základe GP č. 19/2019 v kat. území Senica s nasledujúcim obsahom:

1. Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech  každého vlastníka budovy č.1408/58, postavenej na parcele 26/6, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku CKN  parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 strpieť:

- právo prechodu  peši  cez pozemok  CKN parc. č. 26/1 do budovy č.1408/58 na parcele č.26/6 cez predný vstup v rozsahu vyznačenom  geometrickým plánom č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č.26/22,23 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. 26/1 a p.č.26/22,23,

- právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez pozemok CKN parc. č. 26/1  do budovy č.1408/58 na parcele  č.26/6 cez zadný vstup  v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č.26/22,23 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. 26/1 a p.č.26/22,23.

2. Zriaďuje sa vecné bremeno v  prospech  každého vlastníka budovy č.1408/56, postavenej

na parcele č. 26/8 a garáže, postavenej na parcele č. 26/21,  ktoré spočíva  v povinnosti vlastníka   pozemkov CKN  parc.č. 26/23, druh  pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 241 m2 a parc. č. 26/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 m2  strpieť:

-  právo prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami cez  pozemky CKN parc. č. 26/23 a parc.č. 26/22  do  budovy č.1408/56 na parcele  č.26/8 a do garáže na parcele č. 26/21  v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 19/2019 na zameranie stavieb p.č. 26/6,8,21, na oddelenie pozemkov p.č.26/22,23 a vyznačenie práva prechodu a prejazdu cez pozemok p.č. 26/1 a p.č.26/22,23.

3. Z vecného bremena  sú  v  rovnakom rozsahu oprávnení návštevníci oprávneného.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne, avšak v prípade  potreby opráv a rekonštrukcií predného schodiska a rampy pre imobilných a zadnej prístupovej cesty  sa budú vlastníci budovy č. 1408/58, postavenej na parcele  č. 26/6  a  budovy č.1408/56, postavenej na parcele č. 26/8 podieľať na  vynaložených nákladoch  každý  rovnakým dielom, bližšie podmienky budú stanovené osobitnou  dohodou.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 88:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie stavby „Učebňa v exteriéri – prístrešok“, ktorá je postavená na pozemku C KN parc.č. 1215/24 v areáli Základnej školy V. Paulínyho – Tótha 32 v Senici od vlastníka: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO 31 424 287

za cenu 13 432,88 €

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 89:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2018/719, týkajúceho sa prenájmu častí v celkovej výmere

60 m2 pozemkov reg. CKN v kat území  Senica:

  • parc.č. 3565/408, druh pozemku zast. plochy a nádvoria vo výmere 249 m2
  • parc.č. 3565/409, druh pozemku ostatné plochy vo výmere 75 m2

žiadateľovi: Dušan Podmajerský KUNOWSKÝ MAJER, Kunov 24, 905 01 Senica,

IČO: 33946931 za účelom vybudovania stavby „Prestrešená terasa“ k prevádzke MK bistro v polyfunkčnej budove SVAROG – Sotina so súp.č. 1591/29A na dobu určitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 1,50 €/m2/rok  z dôvodov na strane žiadateľa.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 90:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 8 m2 pozemku C KN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 28 099 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Denis Kovár, Poľná 3198/17, 905 01 Senica za účelom využívania novinového stánku na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

a/ 146 €/rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku sa nachádza novinový stánok vo vlastníctve žiadateľa. Mesto v súčasnosti predmetný pozemok na plnenie svojich úloh nepotrebuje a z nájomného vzťahu má finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:21      proti:0     zdržal sa:0;1 nehlasoval    počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 91:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1) odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 3381/2 vo výmere 282 m2, druh pozemku záhrada  v kat. území Senica, ktorá je vyznačená  na GP č. 40/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 3381/7 a p.č. 3385/3,4 ako novozameraný pozemok CKN parc. č. 3381/7 vo výmere 159 m2, druh pozemku záhrada od vlastníka: Mária Čajková, Sadová 644/12, 905 01 Senica

za cenu 40 €/m2

2) odkúpenie časti pozemku CKN parc. č. 3385 vo výmere 808 m2, druh pozemku záhrada v kat. území Senica, ktorá je vyznačená na GP č. 40/2019  na oddelenie pozemkov p.č. 3381/7 a p.č. 3385/3,4 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 3385/4 vo výmere 588 m2, druh pozemku záhrada od vlastníkov:

- Mikuláš Čajko, D. Jurkoviča 1073/2, 909 01 Skalica, vlastník v podiele 28/40

- Anna Čajková, Sadová 629/25, 905 01 Senica, vlastník v podiele 4/40

- Mária Čajková, Sadová 644/12, 905 01 Senica, vlastník v podiele 4/40

- Božena Čapková, Piešťanská 1639/5, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, vlastník v podiele 4/40 

za cenu 40 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 92:

MsZ v Senici

a) r u š í    

uznesenie  číslo 25/2018/793

 

b) s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku reg. E KN parc. č. 4/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 282 m2 v kat. území Senica od vlastníkov:

Judita Wolfová, Kalinčiakova 302/23, Senica, vlastník  v podiele 1/2

Dušan Thebery, Hviezdoslavova 313/21, Senica, vlastník v podiele  1/2

za cenu stanovenú znaleckým posudkom, tj. 5300 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:21           za:21         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 93:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu VZN č. 59/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Senica a o trhovom poriadku pre príležitostné trhy.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 94:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

na základe žiadostí o dotácie z Fondu PRO Senica poskytnúť dotácie nasledovne:

 

P. č.

 

Organizácia a názov projektu

 

Žiadaná suma

 

MsZ

 

1.

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici - 130. výročie založenia DHZ v Senici

 

7.000 €

 

4.500 €

 

2.

Tenisový klub Senica - Podpora tenisu detí a mládeže v zimných mesiacoch

 

6.500 €

3.000 €

 

3.

Záhorácke divadlo - Senická divadelná horúčka 2019

 

5.000 €

2.500 €

 

4.

FK Senica, a.s. - Futbalový rok v meste Senica

 

150.000 €

80.000 €

 

5.

Volejbalová mládež Senica - Doprava na súťažné, priateľské zápasy a sústredenie

 

3.800 €

3.000 €

 

6.

Hokejový klub 91 Senica - Podpora hokejového rastu všetkých vekových kategórií v klube

 

25.000 €

8.000 €

 

 

SPOLU

 

197.300 €

101.000 €

 

H l a s o v a n i e „en bloc“: prítomných:23      za:23      proti:0     zdržal sa:0         počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 95:

MsZ v Senici

1/a   b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o základnom plate Ing. Mgr. Martina Džačovského primátora mesta na rok 2019  vo výške 3 252,00 € s účinnosťou od 01.01.2019                                      

 

1/b   s c h v a ľ u j e

zvýšenie základného platu primátora o 26,07626 % =  848,00 € s účinnosťou od 01.01.2019

       

2      b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o plate JUDr. Eleny Jankovičovej, hlavnej kontrolórky mesta,  spolu s mesačnou

odmenou vo výške 10 % = 2 270,00 +  227,00 = 2 497,00 € s  účinnosťou od   01.01.2019     

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:16         proti:5          zdržal sa:1           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 96:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov Mestskej rady, členov komisií MsZ, členov redakčnej  rady Naša Senica, Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy, ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu funkcie s účinnosťou od 03.05.2019

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 97:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o výsledku kontroly stavu, evidencie a vymáhania nájomného a iných pohľadávok  za nájom bytov a nebytových priestorov v nájomných bytových domoch vo vlastníctve mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25     

 

Uznesenie č. 98:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informácia o aplikácii zákona č. NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v  podmienkach mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25     

 

Uznesenie č. 99:

MsZ v Senici

v y m e n ú v a     

na základe návrhu primátora mesta PaedDr. Rastislava Púdelku, za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica dňom 01.07.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:18         proti:0          zdržal sa:4           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 100:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzva číslo II KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Senica“,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 1 388,00 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25     

 

Uznesenie č. 101:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zápise žiakov do 1. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.  

                                                                                                primátor mesta Senica

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!