Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 10.12.2018 - 11:05  //  aktualizácia: 08.02.2019 - 09:17  //  zobrazené: 2328

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

číslo:  |  dátum konania: 06.12.2018  |   zápisnica (pdf)

U Z N E S E N I A

prijaté na  Ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

6. decembra 2018.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. UST. / 2018 / 1 - 17

 

Uznesenie č. 1:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

program ustanovujúceho zasadania MsZ v Senici, konaného dňa 6. decembra 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 2:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu programu ustanovujúceho zasadania MsZ v Senici, konaného dňa 6. decembra 2018 doplnením bodu č. 2.1 – vystúpenie primátora, ktorému končí mandát, novozvoleného primátora a predsedu TTSK a bodu č. 2.2 výsledky volieb do orgánov samosprávy.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25   

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 3:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka, Mgr. Ivana Mičová

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 4:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Peter Pastucha

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 5:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

a/ Výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva.

b/ Vystúpenie primátora, ktorému končí mandát.

c/ Vystúpenie novozvoleného primátora mesta.

d/ Vystúpenie predsedu TTSK

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 6:

MsZ v Senici

k o n š t a t u j e,  ž e

a/ Novozvolený primátor mesta Ing. Mgr. Martin Džačovský zložil zákonom predpísaný 

    sľub primátora mesta.

b/ Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca

    mestského zastupiteľstva okrem poslanca Mgr. Vladimíra Včelku, ktorý zloží sľub na 1. 

    riadnom zasadnutí MsZ.

         Volebný obvod č. 1

1.

Mgr. Viera Wágnerová

2.

Mgr. Ivana Mičová

Volebný obvod č. 2

1.

Mgr. Filip Lackovič

2.

Mgr. Peter Pastucha

Volebný obvod č. 3

1.

PhDr. Miriam Madunická, PhD

2.

Mgr. Ľubomír Štvrtecký

3.

Mgr. Pavol Krutý

4.

Ing. arch. Martin Čonka

Volebný obvod č. 4

1.

Mgr. Peter Hutta                

2.

RNDr. Ľubica Krištofová

3.

Mgr. Filip Planka

Volebný obvod č. 5

1.

Ing. Jarmila Barcaj Drinková

 

 

3.

Ľubomír Miča

4.

Mgr. Miroslav Tehlár

Volebný obvod č. 6

1.

Bc. Michal Šúrek

2.

Mgr. Lenka Búzková

3.

Mgr. Petra Morávková

4.

Mgr. Kristína Chudá

Volebný obvod č. 7

1.

Mgr. Martina Otrísalová

2.

Ing. Roman Sova

3.

Ing. Ľubica Vyletelová

4.

Ing. Pavol Kalman

5.

Mgr. Marta Štítna

Volebný obvod č. 8

1.

Ivan Paveska

 

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:22        proti: 0       zdržal sa:1               počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 7:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Etický kódex voleného predstaviteľa s pripomienkami.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 8:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e, že

primátor mesta písomne poveril  výkonom funkcie zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča dňom 6. decembra 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:24     za:23    proti: 0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 9:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

Mgr. Petra Huttu, poslanca MsZ v Senici zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva v prípadoch, keď tak neurobí primátor alebo zástupca primátora.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:23        proti: 0            zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 10:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

Zriadenie 7 člennej mestskej rady.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

b/ s c h v a ľ u j e  spôsob voľby členov MsR:

Hlasovanie aklamačne a en bloc.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

c/ v o l í   za členov MsR

- RNDr. Ľubica Krištofová

- Mgr. Peter Pastucha

- Mgr. Ivana Mičová

- Ing. arch. Martin Čonka

- Mgr. Peter Hutta

- Ing. Ľubica Vyletelová

Zástupca primátora

- Mgr. Filip Lackovič sa zo zákona stáva členom MsR.

V o ľ b a : prítomných:24                 za:24                      proti:0                                počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 11:

MsZ v Senici

a/ z r i a ď u j e   a   u r č u j e    počet členov komisií mestského  zastupiteľstva

1/ Komisia finančná                                                                                                 - 9 členná

2/ Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb                                 - 9 členná

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu                                           - 9 členná

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu   

    prevodu a prideľovania nájomných bytov                                                            - 9 členná

5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske  záležitosti        - 15 členná

6/ Komisia športu                                                                                                     - 11 členná

7/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia                         - 9 členná

8/ Komisia pre prevenciu kriminality, iných protispoločenských činností               - 13 členná

9/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca 

    mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra  

    mesta - zložená len z poslancov MsZ - z jedného zástupcu  

    každej politickej strany, koalície, hnutia a nezávislých poslancov             

    zastúpených v MsZ + tajomník komisie - právnik mesta                                     – 4 členná

10/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

      verejných funkcionárov  -zložená len z poslancov MsZ - z 

      jedného zástupcu každej politickej strany, hnutia a 

      nezávislých poslancov zastúpených v MsZ                                                        - 5 členná

                                      

b/ o d p o r ú č a

- predložiť návrh na členov komisií mestského zastupiteľstva zástupcovi primátora

T: 10. 1. 2019

Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ, poslanecké

                                                                kluby, občania z radov odborníkov a laickej verejnosti

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

c/ v o l í   predsedov a tajomníkov komisií

1/ Komisia finančná

predseda komisie: Ing. Ľubica Vyletelová

tajomník komisie: Monika Rišková

 

2/ Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

predseda komisie: Ing. Roman Sova

tajomník komisie: Bc. Roderika Petráková

 

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu

predseda komisie: Ing. arch. Martin Čonka

tajomník komisie: Ing. Jana Oslejová

 

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov

predseda komisie: PhDr. Miriam Madunická, PhD

tajomník komisie: Mgr. Jana Madunická

 

5/ Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti

predseda komisie: Mgr. Martina Otrísalová

tajomník komisie: Ing. Mária Výletová

 

6/ Komisia športu

predseda komisie: Ivan Paveska

tajomník komisie: Erika Mášiková

 

7/ Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

predseda komisie: RNDr. Ľubica Krištofová

tajomník komisie: Ing. Jana Tomešová

 

 8/ Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností

predseda komisie: Ing. Jarmila Drinková

tajomník komisie: Stanislava Dávideková (zamestnanec Okresného úradu v Senici)

 

9/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva,

primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

zložená len z poslancov MsZ – z jedného zástupcu každej politickej strany, koalície, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ + tajomník komisie – právnik mesta

predseda komisie:  Mgr. Peter Pastucha

tajomník komisie: JUDr. Gabriela Olejárová

 

10/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

zložená len z poslancov MsZ  z jedného zástupcu každej politickej strany, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ

predseda komisie: Mgr. Ľubomír Štvrtecký

V o ľ b a : prítomných:24             za:23               proti:0; 1 sa zdržal                        počet poslancov: 25

 

d/ v o l í  

členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici.

1/ Komisia na prešetrovanie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva,

primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta -zložená len z poslancov MsZ – z jedného

zástupcu každej politickej strany, koalície, hnutia a nezávislých poslancov zastúpených

v MsZ + tajomník komisie – právnik mesta – 4 členná

poslanci: Ing. Pavol Kalman

                PhDr. Miriam Madunická, PhD

                Mgr. Lenka Búzková

 

2/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

zložená len z poslancov MsZ – z jedného zástupcu každej politickej strany,

hnutia a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ – 5 členná

poslanci: Ing. Pavol Kalman

               Ing. Roman Sova

               Mgr. Miroslav Tehlár

               RNDr. Ľubica Krištofová

V o ľ b a : prítomných:24                      za:24                    proti:0                             počet poslancov: 25

 

e/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta

     predložiť MsZ návrh na voľbu členov komisií.

  T: 1. riadne zasadnutie MsZ

  Z: primátor mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 12:

MsZ v Senici

a/ z r i a ď u j e    a    u r č u j e počet členov Mestských výborov nasledovne:

-počet poslancov príslušného volebného obvodu

MsV č. 1 – 2 poslanci

MsV č. 2 – 2 poslanci

MsV č. 3 – 4 poslanci

MsV č. 4 – 3 poslanci

MsV č. 5 – 4 poslanci

MsV č. 6 – 4 poslanci

MsV č. 7 – 5 poslanci

MsV č. 8 – 1 poslanec

- občianski kandidáti navrhnutí politickými stranami, hnutiami a nezávislými poslancami

zastúpenými v MsZ /4 kandidáti/

-1 zástupca Mestskej polície

-2 občianski kandidáti

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

b/ o d p o r ú č a

predložiť návrhy na zloženie mestských výborov zástupcovi primátora.

T: 10.01.2019

Z: politické strany a hnutia zastúpené v MsZ,

                 poslanecké kluby, občania z radov

                                                                                      odborníkov a laickej verejnosti

c/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta

predložiť MsZ návrh na voľbu členov MsV.

T: 1. riadne zasadnutie MsZ

Z: primátor mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 13:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   na   v e d o m i e

Informáciu o organizáciách v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

b/ o d p o r ú č a

Politickým stranám a hnutiam, koalíciám a nezávislým poslancom zastúpeným v MsZ

predložiť návrhy na zastúpenie v orgánoch spoločností na sekretariát primátora.

 

T: 10.1.2019

Z: v texte

c/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta

Predložiť MsZ návrhy na zastúpenie do orgánov spoločností v zakladateľskej

a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na základe návrhov z politickým strán a hnutí, koalícií

a nezávislých poslancov zastúpených v MsZ

 

T: 1. riadne zasadnutie MsZ

Z: v texte

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 14:

MsZ v Senici

1/  b e r i e   n a   v e d o m i e

vyplatenie 3 mesačného odstupného  Mgr. Branislavovi Grimmovi, primátorovi mesta, ktorému končí mandát dňom 6.12.2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25                          

 

2/ s c h v a ľ u j e

preplatenie dovolenky Mgr. Branislavovi Grimmovi, ktorú nečerpal z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti                                         

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

                                   

3/  b e r i e    n a   v e d o m i e

plat primátora Ing. Mgr. Martina Džačovského v základnej výške ustanovenej zákonom s účinnosťou od zloženia sľubu primátora

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

            

4/ s c h v a ľ u j e

plat Mgr. Filipovi Lackovičovi zástupcovi primátora, poslancovi dlhodobo uvoľneného zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu primátora vo výške 1.700,00 € s účinnosťou 

od poverenia výkonom funkcie.

H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:22    proti: 0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 15:

MsZ v Senici

p o v e r u j e

vykonávať funkciu sobášiaceho:

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Peter Hutta

Mgr. Filip Planka

Mgr. Martina Otrísalová

Bc. Michal Šúrek

Mgr. Peter Pastucha

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:23        proti: 0       zdržal sa:1               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 16:

MsZ v Senici

a/ b e r i e    na   v e d o m i e

povinnosti a obmedzenia vyplývajúce z Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a povinnosť odovzdať Komisii

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Senici:

1/ Oznámenie funkcií zamestnaní a činností a majetkových pomerov do 30 dní, odkedy sa

verejný funkcionár ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca.

2/ Potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad

vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za

predchádzajúci kalendárny rok .

T: úloha trvalá

Z: primátor, poslanci MsZ

b/ b e r i e    n a    v e d o m i e

Poučenie o ochrane osobných údajov v súlade so z. č. 18/2018  Z.Z. o ochrane osobných údajov

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 17:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

termíny zasadnutí MsR a MsZ na prvý polrok 2019.

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e

rámcový program zasadnutí.

H l a s o v a n i e : prítomných:24          za:24        proti: 0       zdržal sa:0               počet poslancov:25

 

                                                                         

 

 

                                                                                       Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.

                                                                                                primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!