Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 08.02.2019 - 08:21  //  aktualizácia: 07.03.2019 - 11:48  //  zobrazené: 2933

1. riadne zasadnutie MsZ

číslo: 01  |  dátum konania: 07.02.2019  |   zápisnica (pdf)

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 1. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

7. februára 2019.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 1/2019/18 - 39:

 

 

Uznesenie č. 18:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 1. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 7. februára 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných: 22         za:22       proti:0          zdržal sa:0                 počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 19:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jarmila Barcaj Drinková, PhDr. Miriam Madunická, PhD, Mgr. Kristína Chudá

H l a s o v a n i e : prítomných:21             za:19           proti:0         zdržal sa:2          počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 20:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Lenka Búzková, Bc. Michal Šúrek

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:21           proti:0            zdržal sa:1              počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 21:

MsZ v Senici

k o n š t a t u j e,  ž e

zvolený poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. Vladimír Včelka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.

H l a s o v a n i e : prítomných:22             za:22           proti:0         zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 22:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 07.02.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 23:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 24:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na Ustanovujúcom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 06. 12. 2018.

2. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 24. 01. 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 25:

MsZ v Senici

v y h o v u j e

Protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senica č. 20/2015

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta v znení Dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senica č. 20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:22        proti:0           zdržal sa:2            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 26:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:22        proti:0           zdržal sa:2            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 27:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

a/ Dodatok č. 3 Štatútu mesta Senica

b/ Dodatok Rokovacieho poriadku komisií MsZ

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 28:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e  spôsob voľby členov komisie

Hlasovanie aklamačne a en bloc.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

b/ v o l í

členov komisií Mestského zastupiteľstva v Senici podľa predloženého návrhu:

1/ Komisia finančná -9 členov

predseda: Ing. Ľubica Vyletelová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

poslanci:        

2. Mgr. Ivana Mičová

 

3. Bc. Michal Šúrek

 

4. Mgr. Ľubomír Štvrtecký

 

5. Ing. Pavol Kalman

 

     

neposlanci:

6. Ing. Klaudia Zríniová

 

7. Ing. Radoslav Hebnár

 

8. Ing. Emília Wágnerová

 

9. Ing.,PhD.CA Lucia Sandtner

 

 tajomník: Monika Rišková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

 

2/ Komisia pre správu mestského majetku, obchodu a služieb – 9 členov                        

predseda: Ing. Roman Sova, schválený na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

poslanci:

2. Ľubomír Miča

 

3. Mgr. Martina Otrísalová

 

4. Mgr. Peter Hutta

 

neposlanci:

5. Ing. Alexander Janovič

 

6. Jana Kocourková

 

7. Mgr. Vladimír Beliš

 

8. Ing. Martin Križan

 

9. Ing. Roman Kalamen

 

tajomník: Bc. Roderika Petráková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

 

3/ Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu – 9 členov

predseda: Ing. arch. Martin Čonka, schválený na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c                                       

poslanci:

2. Mgr. Viera Wágnerová

 

neposlanci:

3. Ing. Gabriel Bartošek

 

4. Ondrej Danada

 

5. Ing. Róbert Kudláč

 

6. Ing. Juraj Veselý

 

7. Mgr. Marek Mach

 

8. Ján Hromek

 

9. Ing.arch.,Mgr.art.,PhD Mikulíček

 

tajomník: Ing. Jana Oslejová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

 

4/ Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov- 9 členov

predseda: PhDr. Miriam Madunická PhD., schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c                 poslanci:

2. Mgr. Petra Morávková

3. Mgr. Kristína Chudá

4. Mgr. Marta Štítna

neposlanci:    

5. Hana Gažová

6. Mgr., PhD. Zuzana Ťulák Krčmáriková

7. Mgr. Pavol Waldecker

8. Ing. Tatiana Blažková

9. Mgr. Anna Kovárová

tajomník: Mgr. Jana Madunická, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

 

5/ Komisia pre vzdelávanie ,kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti – 15 členov  

predseda: Mgr. Martina Otrísalová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

poslanci:

2. Mgr. Peter Pastucha

3. Mgr. Miroslav Tehlár

4. Mgr. Filip Planka

5. Mgr. Kristína Chudá

6. RNDr. Ľubica Krištofová

7. Ľubomír Miča

neposlanci:

8. Mgr., DiS.Art. Alena Nemčeková

9. Mgr. art., ArtD. Jozef Chabroň

10. Stanislav Prokeš, ml.

11. Mgr. art. Eliška Šefčíková Stanková

12. Ing. Veronika Sedláková

13. Ing., Mgr. Peter Husár

14. PeadDr. Beáta Kádeková

15. Mgr. Tomáš Motus

tajomník: Ing. Mária Výletová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

 

6/ Komisia športu- 11 členov

predseda: Ivan Paveska, schválený na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

poslanci:

2. Mgr. Viera Wágnerová

3. Bc. Michal Šúrek

4. Mgr. Filip Planka

5. Mgr. Peter Hutta

6. Mgr. Vladimir Včelka

7. Mgr. Lenka Búzková

neposlanci:

8. Andrej Laho

9. Mgr. Jaroslav Kubíček

10. Ľubomír Vaškovič

11. Ing. Dušan Manďák

tajomník: Erika Mášiková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

 

7/ Komisia pre ochranu verejného poriadku  a životného prostredia – 9 členov                    

predseda: RNDr. Ľubica Krištofová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

poslanci:

2. Ing. Jarmila Barcaj Drinková

neposlanci:

3. Michal Brňa

4. Ing. Juraj Kabát

5. Ing. Ján Dorotka

6. Jaroslav Fodor

7. Frederika Péčiová

8. Dana Ševčíková

9. Ing. Andrej Tomiš

tajomník: Ing. Jana Tomešová, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

 

8/ Komisia pre prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností – 13 členov       

predseda: Ing. Jarmila Drinková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

neposlanci:

2. Ing. Juraj Šefčík

3. Mgr. Katarína Soukupová

4. Stanislava Dávideková

5. Mgr. Adriana Dvouletá

6. Mgr. Jaroslava Regásková

7. Mgr. Nina Gurínová

8. PhDr. Zita Kubaláková

9. PhDr., CSc Jarmila Čajková

10. Mgr. Peter Kovačič

11. Mgr. Vladimíra Bahnová

12. Mgr. Stanislav Macák

13. PeadDr. Anna Sekáčová

tajomník: Stanislava Dávideková, schválená na Ustanovujúcom MsZ 2018/11/c

 

c/ u k l a d á

predsedom komisií uskutočniť na svojom prvom zasadnutí voľbu podpredsedov komisií.

                                                                                                          T: 20. 03.2019

                                                                                                          Z: predsedovia komisií

V o ľ b a: prítomných:24                        za:24                      proti:0                              počet poslancov:25

                                              

Uznesenie č. 29:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e  spôsob voľby členov MsV

Hlasovanie aklamačne a en bloc.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

b/ v o l í

členov mestských výborov podľa predloženého návrhu:

MsV č. 1:

Mgr. Viera Wágnerová

Mgr. Ivana Mičová

Ing. Ondrej Navrátil

Ľubica Záhumenská

Adrián Chňupa

Jozef Barkóci

Jaroslav Vašek

Jaroslav Hyža

Mgr. Stanislav Macák - MsP

 

MsV č. 2:

Mgr. Filip Lackovič

Mgr. Peter Pastucha

Vladimír Poluch

Ing. Peter Kochan

Kristína Pokorná

Dušan Eichinger

Milan Černák

Miriam Kočíšková

Ferdinand Jakubovič - MsP

 

MsV č. 3:

PhDr., PhD.  Miriam Madunická

Mgr. Ľubomír Štvrtecký

Mgr. Pavol Krutý

Ing.arch. Martin Čonka

Emília Novotníčková

Elena Šeligová

Ivan Príkopa

Mgr. Karol Gažo

Andrej Miškovič

Ing. Roman Kalamen

Roman Ščepka - MsP

 

MsV č. 4:

Mgr. Peter Hutta

RNDr. Ľubica Krištofová

Mgr.  Filip Planka

Dáša Bartošová

Jarmila Ševčíková

Dušan Sabol

Beáta Kádeková

Marcela Bošáková

Ing. Gabriel Bartošek

Ferdinand Filip - MsP

 

MsV č. 5:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková

Mgr. Vladimír Včelka

Ľubomír Miča

Mgr. Miroslav Tehlár

Andrej Laho

Miroslav Šefčík

Anna Klempová

Anna Halásová

Mgr. Vladimír Beliš

Ing. Jozef Jánoš

Branislav Hesek – MsP

 

MsV č. 6:

Bc. Michal Šúrek

Mgr. Lenka Búzková

Mgr. Petra Morávková

Mgr. Kristína Chudá

Marek Anderle

Mgr. Katarína Šnegoňová

Peter Kapsa

Juraj Šefčík

Ing. Jozef Mikuš

Rudolf Lasica

Ľubomír Šmida - MsP

 

MsV č. 7:

Mgr. Martina Otrísalová

Ing. Roman Sova

Ing. Ľubica Vyletelová

Ing. Pavol Kalman

Mgr. Marta Štítna

Ing. Andrej Tomiš

PhDr. Miriam Pagerková

Ing. Jana Košičárová

Jaroslav Fodor

Mgr., Ing. Jana Skalová

Marián Halaš

Mgr. Dušan Koníček - MsP

 

MsV č. 8:

Ivan Paveska

Michal Brňa

Bc. Andrej Kudláč

Ing. Róbert Mozolič

Pavol Pukančík

Miroslav Podmajerský

Božena Kuchtová

Vladimír Držík - MsP

 

c/ u k l a d á

mestským výborom zvoliť si na svojom prvom zasadnutí predsedu mestského výboru, ktorý je zároveň poslancom MsZ.

                                                                                              T: 31.03.2019

                                                                                              Z: členovia mestského výboru

V o ľ b a: prítomných:24             za:22             proti:0            zdržal sa:2                    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 30:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   na   v e d o m i e

zánik mandátov zástupcov mesta v orgánoch spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta schválených na základe uznesenia MsZ č. 1/2015/27/b zo dňa 19.2.2015 a zánik mandátov zástupcov mesta v radách škôl a školského zariadenia, ktorí boli delegovaní uznesením MsZ

č. 1/2015/27/c zo dňa 19.02.2015 a zánik mandátov delegovaných zástupcov mesta v orgánoch spoločností schválených na základe uznesenia MsZ č. 2/2015/50/d

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

 

b/ s c h v a ľ u j e

zástupcov mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov spoločností v zakladateľskej pôsobnosti mesta podľa predloženého návrhu na volebné obdobie 2018 – 2022.

 

1.Technické služby Senica, a.s.:

 

 

člen predstavenstva

Martin Džačovský

 

Dozorná rada

Filip Lackovič

 

 

Róbert Mozolič

 

 

2. Stoma Senica, a.s.

 

 

člen predstavenstva

Gabriela Olejárová

 

 

Vladimír Včelka

 

 

Ivan Paveska

 

Dozorná rada

Ľubomír Miča

 

 

Filip Planka

 

 

Ľubomír Štvrtecký

 

 

3. Mestský podnik služieb spol. s r.o.:

 

Dozorná rada

Peter Pastucha

 

 

Filip Lackovič

 

 

Ľubica Vyletelová

 

 

Filip Planka

 

 

Vladimír Včelka

 

 

Ľubomír Miča

 

 

4. Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.:

 

 

Dozorná rada

Lenka Búzková

 

 

Michal Šúrek

 

 

Pavol Krutý

 

 

Ivan Paveska

 

 

Pavol Kalman

 

 

5. Poliklinika Senica, n.o.:

 

 

Správna rada

Martin Džačovský – ex offo

 

 

Miriam Madunická

 

 

Marta Štítna

 

 

Roman Sova

 

 

Zdeněk Šulek – lekár

 

 

Jana Planková – lekár

Lucia Blažeková - zamestnanec

 

 

6. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.:

 

 

Správna rada

Ivana Mičová

 

 

Marta Štítna

 

 

Miriam Madunická

 

 

Miroslav Tehlár

 

 

Katarína Vrlová

 

 

Rastislav Vartiak

 

Dozorná rada

Martina Otrísalová

 

 

Kristína Chudá

 

 

Lenka Búzková

 

 

7.Pozemkové spoločenstvo  vlastníkov lesa ZÁVRŠIE

 

Výbor

Gabriela Olejárová

 

 

Anna Lučanová

 

Dozorná rada

Eva Baranová

 

                 

 

 

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:23        proti:0           zdržal sa:1            počet poslancov:25

 

c/ d e l e g u j e:

zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa predloženého návrhu na volebné obdobie 2018 – 2022.

 

ZŠ  V.P. Tótha

Ivana Mičová

 

Miroslav Tehlár

 

Lenka Búzková

 

Ľubomír Štvrtecký

   

ZŠ Komenského

Martina Otrísalová

 

Pavol Kalman

 

Viera Wágnerová

 

Ľubica Vyletelová

   

ZŠ  Sadová

Lenka Búzková

 

Filip Lackovič

 

Jarmila Barcaj Drinková

 

Miriam Madunická

   

ZŠ s MŠ  J. Mudrocha

Filip Planka

 

Peter Hutta

 

Vladimír Včelka

 

Kristína Chudá

   

ZUŠ

Petra Morávková

 

Ľubomír Miča

 

Filip Lackovič

 

Ľubica Krištofová

   

CVČ

Miroslav Tehlár

 

Martina Otrísalová

 

Marta Štítna

 

 

Peter Pastucha

 

Roman Sova

 

Michal Šúrek

 

Ivan Paveska

 

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 31:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č.4 k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Senica č.49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica. 

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 32:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 63/2016 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 33:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za IV. štvrťrok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 34:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 35:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov  - Základná škola Sadová , Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 36:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly  stavu a vývoja dlhu mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 37:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe vrátene údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2017

H l a s o v a n i e : prítomných:23             za:23        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 38:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 po

línii Mestského úradu v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:24      za:23    proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 39:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu k nástupu detí do Materskej školy na školský rok 2018/2019

H l a s o v a n i e : prítomných:24             za:24        proti:0           zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.  

primátor mesta Senica

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!