Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 22.03.2019 - 10:08  //  aktualizácia: 28.02.2020 - 09:59  //  zobrazené: 1776

2. riadne zasadnutie MsZ

číslo: 02  |  dátum konania: 21.03.2019  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                      Senica 22. 03. 2019

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

21. marca 2019.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 2/2019/40 - 71:

 

 

Uznesenie č. 40:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 2. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 21. marca 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:24         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 41:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Miroslav Tehlár, Mgr. Martina Otrísalová

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:19    proti:0     zdržal sa:3;2 nehlasovali      počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 42:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ľubomír Štvrtecký

H l a s o v a n i e : prítomných:24           za:24         proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 43:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 21.03.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 44:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 45:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 1. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 07. 02. 2019.

2. Uznesenia prijaté na 2. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 07. 03. 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 46:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2019 – 2021.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 47:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2019.

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e

Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2020 – 2021.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 48:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh na preklasifikáciu bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Základnú umeleckú školu v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 49:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Akčný plán mesta Senica na roky 2019 - 2021.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 50:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Zmenou rozpočtu mesta č.3/18 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 51:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2018 Rozpočtovým opatrením primátora č.4/18 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 52:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica za rok 2018 a zámery organizácie.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    

 

 

 

Uznesenie č. 53:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Úplné znenie Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 54:

MsZ v Senici

a/ o d v o l á v a

Mgr. Františka Harnúška z funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica dňom nástupu novovymenovaného riaditeľa MsKS Senica, na vlastnú žiadosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:19           proti:0            zdržal sa:3         počet poslancov:25

                      

b/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta

predložiť  MsZ  návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica na základe výsledkov  uskutočneného výberového konania  na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica.                                                                                  T: 02.05.2019

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 55:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti Mestskej polície Senica za rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 56:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh na doplnenie VZN č.5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve

a  o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách.                                         

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 57:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 58:

MsZ v Senici

S Ť A H U J E z rokovania návrh:

I.

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • pozemok C KN parc. č. 14105/2 vo výmere 7533 m2, druh pozemku orná pôda

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a) Predmetom súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako pozemok  C KN parc.č. 14105/2 vo výmere 7533 m2, druh pozemku orná pôda vo výmere 7533 m2 .

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej 279 000  €.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 20 000 €, slovom dvadsaťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu                       

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

-pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakter.                                                                 

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

 Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb  a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

 

II.

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • < >

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľnosti, evidovanej na LV č. 3353 pre kat. územie Senica  ako  pozemok  C KN  parc. č. 34210/4, druh pozemku  ostatná  plocha  vo  výmere

18721 m2 .

b) Záujemca  ponúkne vyhlasovateľovi súťaže  kúpnu cenu najmenej  340 000 €.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 50 000 €, slovom päťdesiattisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. Návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti podá vyhlasovateľ súťaže, ktorý tak bude povinný urobiť do troch pracovných dní odo dňa úhrady kúpnej ceny.

f) Ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný  záujemca  zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

- všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

- náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy

- právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

h) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakteru.

ch) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení:

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

            a poslanec  MsZ.

i) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 59:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

zámenu nehnuteľností v kat. území Senica:

stavba so súpisným číslom 489 – dom (hasičská stanica, ktorej súčasťou sú  aj garáže a veža), postavený na parcele č. 3274, stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavený na parcele č.3275/5 a pozemok  CKN parc.č. 3275/5 vo výmere 275 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, IČO 00 151 866,  Pribinova 2, 812 72 Bratislava

za nehnuteľnosti v kat. území  Senica:

stavba so súpisným číslom 3374 - zasadačka,  postavená na parcele č. 698/3 a pozemok  CKN parc. č. 698/3 vo výmere 425 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  vo vlastníctve mesta Senica, IČO 00 309 974, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

bez povinnosti  doplatenia  rozdielu v hodnote  zamieňaných nehnuteľností.

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom

mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámena nehnuteľností prispeje k účelnému a efektívnemu využitiu dotknutých nehnuteľností. Mesto Senica získa  nehnuteľnosti, vhodné pre potreby a činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorého je   zriaďovateľom a Slovenská republika získa nehnuteľnosti, vhodné pre vytvorenie  klientskeho centra ako súčasti okresného úradu. Hodnota vzájomne zamieňaného nehnuteľného majetku je porovnateľná.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 60:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia cesty II/500 Sotina – Kunov“, vypracovanej spoločnosťou  R-project Invest s.r.o., Znievska 16, 851 06 Bratislava a bezodplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie stavby “Prepojenie ciest II/500 a III/05117“, vypracovanej Ing. arch. Branislavom Hnátom, Architektonické štúdio H+R,  Ševčenkova 27, 851 01 Bratislava Trnavskému samosprávnemu kraju, IČO 37 836 901, Starohájska 10, 917 01 Trnava, ktorý je  vlastníkom cesty II/500

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod uvedeného majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Prevod dokumentácie do vlastníctva  Trnavského samosprávneho kraja je výrazom spolupráce medzi mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom v procese plánovanej rekonštrukcie cesty II/500 v časti Sotina - Kunov resp. realizácie prepojenia ciest II/500 a III/05117. Projektovú dokumentáciu dokáže Trnavský samosprávny kraj využiť ako stavebník oboch stavieb po zabezpečení jej aktualizácie, čo je z hľadiska časového i finančného vhodnejšie riešenie ako zabezpečovanie novej projektovej dokumentácie.

Pre mesto uvedený majetok  nemá využiteľný potenciál a  je prebytočný .

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 61:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie  ideálneho podielu  1/3 ( slovom jedna tretina)   na  pozemku   EKN parc. č. 285/3 vo výmere 461 m2, druh pozemku záhrada v kat. území Senica od vlastníka :  Anna Provazníková, bytom Priemyselná 286/10, 905 01 Senica  

za cenu 30 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 62:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie ideálneho podielu 1/3 (slovom jedna tretina)  na  pozemku EKN parc. č. 285/3 vo výmere 461 m2, druh pozemku záhrada  v kat. území Senica od neznámeho vlastníka:

Anna Cablková (SPF), zastúpená správcom Slovenským  pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdkova  36, 817 15 Bratislava za cenu stanovenú Slovenským  pozemkovým fondom.

H l a s o v a n i e : prítomných:25    za:24     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 63:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti pozemku CKN parc.č. 3275/1 vo výmere 1069 m2, druh pozemku ostatná  plocha v kat. území  Senica,  ktorá je vyznačená na geometrickom pláne č. 22/2013 ako nový

pozemok C KN p.č. 3275/12 vo výmere 375 m2, druh pozemku ostatná plocha v kat. území Senica spoločnosti: BBK AGRO, s.r.o. v konkurze, Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 095 066 za účelom zabezpečenia prístupovej cesty  k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa na dobu neurčitú  s trojmesačnou výpovednou lehotou  za cenu:

a/ 1,50  €/m2/rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetná časť pozemku tvorí prístupovú cestu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a mesto Senica pozemok na plnenie svojich úloh aktuálne nepotrebuje.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 64:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:  „Rekonštrukcia strechy nad jedálňou ZŠsMŠ, J. Mudrocha 1343/19“ a „Rekonštrukcia strechy nad telocvičňou ZŠsMŠ, J. Mudrocha 1343/19“ v celkovej hodnote  41.654,71 € do správy subjektu:  Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 65:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku:  „Rekonštrukcia a modernizácia – Materská škola Senica, elokovaná trieda J. Kráľa 729 – zateplenie jestvujúcej strechy a fasády“ v celkovej hodnote  177 831,21 € do správy subjektu:  Materská škola  L. Novomeského 1209/2,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 66:

MsZ v Senici

r u š í

Zásady na poskytovanie dotácie mesta Senica  na výstavbu technickej vybavenosti

podmieňujúcej výstavbu bytov a rodinných domov.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 67:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

dodatok č. 4 Štatútu mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 68:

MsZ v Senici

a/ o d v o l á v a

členov Dozornej rady Poliklinika Senica, n. o. schválených na základe uznesenia MsZ č. 1/2015/27/b/5 zo dňa 19.02.2015

 

b/ s c h v a ľ u j e

členov Dozornej rady Poliklinika Senica, n. o. podľa predloženého návrhu: Mgr. Petra Morávková, Ing. Ľubica Vyletelová, RNDr. Ľubica Krištofová

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:24           proti:0            zdržal sa:1         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 69:

MsZ v Senici

a/ o d v o l á v a

členov Redakčnej rady Naša Senica schválených na základe uznesenia MsZ č. 1/2015/25/a/12 zo dňa 19.02.2015.

 

b/ v o l í

členov Redakčnej rady Naša Senica podľa predloženého návrhu: Mgr. Viera Barošková, JUDr. Katarína Vrlová, Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Anna Maximová, Štefan Orth, Ján Peter, Mgr. Katarína Soukupová, Ivan Tobiáš, Marek Grimm, RNDr. Ľubica Krištofová

V o ľ b a : prítomných:25                za:25                           proti:0                            počet poslancov: 25

 

Uznesenie č. 70:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Organizačno – technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 po línii MsÚ v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:25         za:25           proti:0            zdržal sa:0         počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 71:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia príjmov rozpočtu mesta za dočasné parkovanie vozidiel v r.2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:25    za:24     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:25    

 

 

 

 

 

 

 Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.

primátor mesta Senica

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!