Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Sociálne služby a byty
publikované: 24.04.2019 - 10:47  //  aktualizácia: 02.06.2022 - 09:16  //  zobrazené: 26463

Správa nájomných bytov

Poradovník prideľovania nájomných bytov v meste Senica schválený komisiou pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov dňa 31. 05. 2022. Nové žiadosti podané po dátume 31.05.2022 na MsÚ Senica budú zaradené do poradovníka  po ďalšom zasadaní komisie.

 

  •  Dôvody nezaradenia žiadosti do poradovníka:

1. Žiadosť nie je úplná – chýbajú potvrdenia alebo ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok

2. Žiadosti boli vyradené komisiou pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov dňa 20.8.2019

  • Podľa platného VZN č. 9 môže primátor mesta v prípadoch hodných osobitného zreteľa využiť právo pridelenia nájomného bytu na podnet komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov.

 

 

  1 izbové byty   
     
P.č. Meno požiadavky
1 Juraj Kubečka J.Bežu
2 Danielová Danka 1.poschodie Sotina
3 žiadosť z 16.12.2019 Kolónia
4 Margita Lapuníková výmena
5 Zamková Sidonia  
6 Polakovičová Gabriela výmena
7 Ferenčíková Anna  
8 Kochajdová Dagmar Kolónia, Štefránikova
9 Gašpárek Dalibor  
10 Barkociová Margita  
11 žiadosť z 19.7.2021  
12 Vašek Oto výmena
13 Brezinová Diana  
14 žiadosť zo dňa 24.8.2021  
15 žiadosť zo dňa 6.9.2021 J. Bežu
16 Svetlana Proniková výmena J. Bežu
17 Janette Ferenčíková výmena Sotina
18 Lenka Hrádelová  
19 Anton Vašek  
20 Peter Bílik výmena
21 Maroš Petrovčín  
22 Miroslava Kudláčová  
23 Božena Mareková výmena
24 Mária Vachová výmena
25 Viera Jánošíková  
26 Iveta Šijanská výmena
27 Michal Velický výmena
28 Jozef Gáll  
29 Sabina Jurásková  
30 Veronika Masrnová  
31 Filip Suchánek  
32 Anna Švábová  
33 Milan Pánik UPR výmena bytu - bezbar.
34 žiadosť z 04.04.2022  
35 Helena Janerlová  
36 Lívia Krulová  
37 Valeria Piotrovská má izbu 10B
38 žiadosť zo dňa 18.05.2022  

 

 

  2-izbové byty  
     
P.č. Meno Požiadavky
1 Marta Knotková výmena
2 Červený Jiří  
3 Heráková Zuzana výmena
4 Španka Branislav J. Bežu
5 žiadosť z 8.2.2021 výmena - Gorazda
6 Petra Polakovičová  
7 Eva Marcinová výmena
8 Marika Gajdošová  
9 Martina Krč-Turbová  
10 Gabriela Valovičová  
11 Anna Uríková  
12 Peter Dobša  
13 Adam Lapuník výmena
14 Lucie Kubisová  
15 Dana Svrčková  
16 žiadosť z 12.5.2021 J. Bežu
17 Milan Ferenčík výmena
18 Denis Vávra  
19 Anna Vachová  
20 Tomáš Koneval výmena
21 Nicol Veisová Gorazda
22 Mária Dugová výmena Gorazda
23 Katarína Halabrínová výmena
24 Petra Patková  
25 Andrea Moravčíková  
26 žiadosť z 29.10.2021  
27 Reháková Veronika  
28 Kamal Al Khufash prízemie
29 Marek Holič  
30 žiadosť  z 10.12.2021  
31 Miloš Zeman výmena
32 Saskia Kotlárová výmena
33 žiadosť z 22.2.2022  
34 Zuzana Pechová  
35 Lucia Orgoňová výmena
36 žiadosť z 23.3.2022  
37 Ondrej Katreniak  
38 Denisa Stašková  
39 Eva Reháková  
40 Juraj Daniel  
41 Miroslava Tóthová  
42 Alena Bandová výmena
43 Ivan Petrík  
44 Peter Zemanovič  
45 žiadosť zo dňa 24.5.2022 výmena
46 Božena Bohunická výmena
47 žiadosť zo dňa 25.05.2022  
48 Anna Šebestová výmena
49 Martin Blanárik UPR

 

 

Od 1.1.2020 je platné nové Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Senica

 


 

Dobrovoľnícka činnosť

V prípade vykonávania dobrovoľníckej činnosti, môže byť pri poskytovaní sociálneho bývania v mestskom byte podľa 22 ods. 3 písm. b – 3 zákona č. 443/2010 Z.z. výška mesačného príjmu domácnosti najviac vo výške 4 – násobku životného minima.

1. Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:

           a) pri poskytovaní verejnoprospešných činností  

           b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,

           c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, humanitnej pomoci, záchrane života a zdravia a pod. a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,

            d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí

            e) pri administratívnych prácach pre verejnú správu

 

2.   Dobrovoľníckou činnosťou podľa zákona o dobrovoľníctve nie je:

            a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami podľa § 116 Občianskeho zákonníka,

            b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,

             c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,

             d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc

             e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov. 

 

3. Dobrovoľník, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť len so súhlasom zákonného zástupcu a pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby.

4. Dobrovoľnícku činnosť môže vykonávať i cudzinec, ak spĺňa podmienky na pobyt v Slovenskej republike ustanovené zákonom č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.

5. Dobrovoľník za vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nedostáva odmenu.

 

 

Postup prijímania dobrovoľníkov

 

Každý záujemca (dobrovoľník) o dobrovoľnícku činnosť musí prejsť postupom, ktorý zahŕňa nasledovné kroky:

  • vyplnenie dotazníka

  • vstupný rozhovor 

  • podpísanie zmluvy s dobrovoľníkom

  • školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Každý záujemca o dobrovoľnícku činnosť je povinný vypísať vstupný dotazník a doručiť osobne alebo poštou na adresu Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56,905 25 Senica.

 

Tlačivo: DOTAZNÍK K DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI (.doc)

 

 


 

Stav bytov k 31. 07. 2019 = 562

 

Bytový dom

Počet bytov

J. Kráľa 734

24

Hurbanova 1378

1

Hurbanova 1379

69

Štefánikova 1441

12

Štefánikova 1559

32

Kolónia 556

61

Sotinská 1590

60

Jána Bežu 2678

45

Sv. Cyrila a Metoda 2870

46

Sv. Cyrila a Metoda 2871

46

Sv. Cyrila a Metoda 2872

48

Sv. Cyrila a Metoda 2873

48

Sv. Gorazda 3002

48

ostatné

22

Spolu

562

 

Aktuálny stav k 31.07.2019

voľné byty: 0

 

 

  


VÝSTAVBA V ROKOCH 2007-2011

Mesto Senica k 1.1. 2007 vlastnilo 294 bytov. Za posledných päť rokov, na slovenské pomery neobvyklou intenzívnou výstavbou, počet mestských nájomných bytov zdvojnásobilo, keď k 31.12.2011 bolo už vo vlastníctve mesta 587 bytov.

V novembri roku 2007 vyrástol v mestskej časti Sotiná za poliklinikou prvý nájomný bytový dom. Nachádza sa v ňom 60 jednoizbových bytov s podlahovou plochou 35 m2.

V roku 2010 pribudlo do bytového fondu mesta ďalších 137 nájomných bytov. V júni sa odovzdalo do užívania 92 nájomných bytov v dvoch bytových domoch č. 2870 a č. 2871 na ul. Sv. Cyrila a Metoda. V každom z nich sa nachádza 12 jednoizbových bytov s priemernou podlahovou plochou 36 m2 (z toho 1 je bezbariérový) a 34 dvojizbových bytov s priemernou podlahovou plochou 53 m2. V júli sa odovzdalo do užívania 45 nájomných bytov v bytovom dome č. 2678 na ul. Jána Bežu, v ktorom sa nachádza 33 jednoizbových bytov s podlahovou plochou od 34,78 m2 do 48,06 m2 a 12 dvojizbových bytov s podlahovou plochou od 51,78 m2 do 74,51 m2.

V roku 2011 bola ukončená výstavba posledných troch nájomných bytových domov. V júni. sa odovzdalo do užívania 96 bytov v dvoch bytových domoch č. 2872 a č. 2873 na ul. sv. Cyrila a Metoda a v decembri sa odovzdalo 48 bytov v dome na ul. sv. Gorazda 3002. V každom z týchto domov sa nachádzajú 4 jednoizbové byty s priemernou podlahovou plochou 32 m2 (z toho 2 sú bezbariérové) a 44 dvojizbových bytov s  podlahovou plochou od 44,26 m2 do 65,62 m2 (z toho 8 je bezbariérových).

 

Rok

Odpredané byty*

Postavené byty

Počet bytov spolu **

2007

17

60

342

2008

11

0

331

2009

5

0

326

2010

12

137

449

2011

3

144

587

2012

1

0

578

2013

3

0

570

2014

1

0

569

2015

3

0

566

2016

3

0

563

2017

1

0

562

Spolu

60

341

 

 

* - v tzv. zmiešaných bytových domoch, kde prevažná časť bytov je v osobnom vlastníctve, a súčasní nájomcovia majú možnosť si tieto byty od mesta odkúpiť

** - stav k 31.12. príslušného roku

Mesto výstavbu ďalších nájomných bytov v najbližších rokoch neplánuje.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!