Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 01.07.2019 - 09:34  //  aktualizácia: 20.09.2019 - 13:44  //  zobrazené: 1345

4. riadne zasadnutie MsZ

číslo: 4  |  dátum konania: 27.06.2019  |   zápisnica (pdf)

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 4. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

27. júna 2019.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 4/2019/102 - 148:

 

Uznesenie č. 102:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 4. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 27. júna 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:19         za:19         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 103:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Jarmila Barcaj Drinková, Mgr. Petra Morávková,

Ivan Paveska

H l a s o v a n i e : prítomných:19         za:19         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 104:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: RNDr. Ľubica Krištofová, Mgr. Lenka Búzková, Mgr. Marta Štítna

H l a s o v a n i e : prítomných:19         za:19         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 105:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 27.06.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 106:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 107:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 3. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 02. 05. 2019.

2. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 13. 06. 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:21        za:21         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

Uznesenie č. 108:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu - Technické služby Senica a. s. za rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 109:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výsledok hospodárenia za rok 2018 a prípravu na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti – RSMS, spol. s r. o.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 110:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výsledok hospodárenia za rok 2018 a zámery spoločnosti Poliklinika Senica n. o.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 111:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu Stoma Senica a.s. za rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 112:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského podniku služieb spol.  s r.o. Senica v roku 2018 a zámery spoločnosti na rok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 113:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Odborné  stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu  záverečného  účtu mesta Senica za rok  2018.     

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 114:

MsZ v Senici

a/  s c h v a ľ u j e

Záverečný účet mesta za rok 2018 a celoročné hospodárenia bez výhrad.

 

b/  s c h v a ľ u j e

Prebytok rozpočtu vo výške 333 496,39 Eur  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 254 230,90 EUR  navrhujeme použiť na:      

                          -tvorbu rezervného fondu vo výške 79 265,49 Eur

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške  78 827,15 Eur navrhujeme použiť na:

                                      -tvorbu rezervného fondu vo výške 78 827,15 Eur         

 

c/  b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu nezávislého audítora za rok 2018                                                                                                                                                                                                                                

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 115:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Monitorovaciu správu Akčného plánu mesta Senica 2018-2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 116:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/19 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 117:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/19 s následným finančným premietnutím do  finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 118:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2019 s následným finančným premietnutím do Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:24         za:24         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 119:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 42/2015, ktorým sa  určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie budov v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:24         za:24         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 120:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh VZN č.63 o určení výšky mesačného príspevku  za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni.                       

H l a s o v a n i e : prítomných:23    za:21     proti:1      zdržal sa:0;1 nehlasoval     počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 121:

MsZ v Senici

a/  b e r i e   n a   v e d o m i e                                  

Vzdanie sa členstva Mgr. Kataríny Soukupovej v Komisii pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

H l a s o v a n i e : prítomných:24         za:24         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25                                      

b/  v o l í

Ing. Silviu Samekovú za členku Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

V o ľ b a: prítomných:24                za:23                    proti:0; 1 nehlasoval               počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 122:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e  

Zmenu VZN č.45 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senice. 

H l a s o v a n i e : prítomných:24         za:24         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 123:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku CKN parc. č. 2296/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 62 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO: 31424287 za cenu:

20 €/ m2

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno b/ ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:22         proti:0          zdržal sa:1             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 124:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku  CKN parc. č. 2766/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 3968 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 9/2019 na oddelenie pozemku p.č. 2766/55 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 2766/55, druh pozemku orná pôda vo výmere 9 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Jozef Volek, Tehelná 432/2, 905 01 Senica a Adriana Havlíková, Tehelná 432/2, 905 01 Senica, každému z nich podiel 1/2 za cenu:

30 € / m2

 

 

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Ide o pozemok, ktorý tvorí dlhé roky súčasť  oploteného  dvora  rodinného domu so súpisným číslom 432 a ktorý vzhľadom na zanedbateľnú výmeru a umiestnenie je pre mesto nevyužiteľný.

Pre mesto je pozemok prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23    za:22    proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 125:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom častí v celkovej výmere 420 m2 pozemkov CKN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 28099 m2, parc.č. 152/39, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 198 m2 a pozemku EKN parc.č. 215, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8734 m2 v kat. území Senica organizácii: Harmónia, n.o. OCEAN, Štefánikova 3013/65B, 905 01 Senica, IČO: 45732671 za účelom využívania oddychovej zóny pre klientov zariadenia sociálnych služieb v dome so súpisným číslom 3013 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

350 € / rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb poskytuje služby pre seniorov a imobilných klientov, pre ktorých uzatvorená oddychová zóna v bezprostrednej blízkosti zariadenia je jediným možným  spôsobom trávenia  času mimo budovy.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 126:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 215 m2 pozemku C KN parc. č. 1221/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov v bytovom dome so súp. číslom 1172 na Agátovej ulici v Senici za účelom jeho využitia obyvateľmi  bytového domu na voľnočasové aktivity a záhradu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetná časť pozemku  tvorí dvor bytového domu, nie je využívaný  verejnosťou a  mesto ho nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Zachovanie kontinuity nájomného vzťahu nie je v rozpore so záujmami mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:19         proti:0          zdržal sa:4             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 4/2019/127:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku CKN parc.č. 669/100, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 248 m2 v kat. území Senica spoločnosti: T.N.INVESTMENTS s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 7, 811 02 Bratislava, IČO: 46 222 529 za účelom dostavby bytového domu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1,50 € /m2/ rok.

Časť pozemku CKN parc. 669/1, ktorý nie je pod stavbou  sa bude riešiť formou dane za užívanie verejného priestranstva v súlade s VZN č. 53 o miestnych daniach.

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku C KN parc.č. 669/100 sa nachádza rozostavaný bytový dom „Fontána“ na Robotníckej ulici v Senici  vo vlastníctve žiadateľa, ktorý hodlá realizovať jeho dostavbu.

Vzhľadom na stupeň rozostavanosti bytového domu, mesto  podporuje  zámer jeho dostavby.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0          počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 128:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov CKN v kat. území  Senica:

 • parc.č. 26/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2

 • parc.č. 26/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 82 m2,

spolu vo výmere 113 m2 spoločnosti: AUTO GAMES Slovakia, s.r.o., 29. Augusta 36/A,

811 09 Bratislava, IČO: 36726435 za účelom užívania parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

5 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemkoch sa nachádza stavba - parkovacie plochy vo vlastníctve nájomcu, realizované so súhlasom mesta, ako vlastníka pozemkov.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 129:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 140  m2 pozemku C KN parc.č. 26/5, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2788 mv kat. území Senica žiadateľovi: Peter Kurta, J. Mudrocha 1354/40,

905 01 Senica na účely prístupu k prevádzke a parkovanie vozidiel na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

5  € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Pozemok, ktorý je priľahlý k budove so súpisným číslom 727, je  jedinou prístupovou trasou k prevádzke v uvedenej budove a je využívaný ako spevnená plocha na zabezpečenie dovozu a vývozu tovaru z prevádzky a na parkovanie vozidiel zabezpečujúcich uvedené služby.

H l a s o v a n i e : prítomných:22   za:20    proti:0      zdržal sa:0; 2 nehlasovali     počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 130:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom pozemku CKN parc.č. 26/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 112 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Mgr. Eduard Rehák a manželka Mgr. Silvia Reháková, obaja bytom Jozefa Závodského 2574/9, 905 01 Senica za účelom užívania parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

 5  € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku sa nachádza stavba - parkovacie plochy vo vlastníctve nájomcov, realizované so súhlasom mesta, ako vlastníka pozemku.

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:20    proti:0    zdržal sa:0;1 nehlasoval     počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 131:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odkúpenie podielov na pozemku CKN parc. č. 1726/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 90 m2  v kat. území Senica od vlastníkov:

- Holický Pavol ( manž. Angela r. Hanušová) (SPF), zastúpený správcom Slovenským  pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková  36, 817 15 Bratislava, vlastník v podiele 12/16

za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom

- Holický Ján ( manž. Zuzana r. Kadlečíková) (SPF), zastúpený správcom Slovenským  pozemkovým fondom, IČO 17 335 345, Búdková  36, 817 15 Bratislava, vlastník v podiele 2/16

za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom

- Selucký Jaroslav, Štefánikova 701/13, 905 01 Senica,vlastník v podiele 2/16  za cenu 200 €

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:21    proti:0    zdržal sa:0;1 nehlasoval     počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 132:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch CKN parc.č. 3845/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2, parc.č. 3872/59, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 370 m2 a na pozemku  E KN parc.č. 1422, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6614 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka predmetných pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení  a ich  odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1, diel 2 a diel 3 spolu vo výmere 47 m2 v geometrickom pláne č.29-2/2018 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 3845/7, 3872/59, 14012/1. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu

15 €/m2  rozsahu vecného  bremena.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 133:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1. zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 17/2017/492 zo dňa 29.06.2017, ktorým bola schválená zámena areálu, pozostávajúceho z budov a pozemkov v hodnote 232 000 € vo vlastníctve Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o.  za areál, pozostávajúci z budov a pozemkov v hodnote 131 000 € vo vlastníctve mesta Senica  v zmysle priloženého uznesenia.

2. ukončenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve, uzatvorenej dňa 18.08.2017 v zmysle uznesenia MSZ č. 17/2017/492 medzi spoločnosťou Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. , Tehelná  1152/53, Senica a mestom Senica, ktorá nadobudla účinnosť 30.08.2017.  

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 134:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku: „Učebňa v exteriéri - prístrešok“, postavená na pozemku CKN parc.č. 1215/24 v kat. území Senica v celkovej hodnote 13.432,88 € do správy subjektu: Základná škola, V. Paulínyho 32,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:21         proti:0          zdržal sa:1             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 135:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku: pozemok CKN parc.č. 3465/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 522 m2 v kat. území Senica do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

 

Uznesenie č. 136:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1) bezodplatné nadobudnutie majetku - detského ihriska v celkovej obstarávacej hodnote 22 507,61  € v zložení:

 • šplhacia zostava S15 – 2 ks v obstarávacej hodnote 9 385,01 €

 • lanová pyramída LP01 – 1 ks v obstarávacej hodnote 4 470 €

 • šplhacia zostava S13N + C + F – 1 ks obstarávacej hodnote 3 558,60 €

 • stavebné práce – dodávka a montáž obrubníkov, navážka valúnov v hodnote 4 326  €

 • zemné práce v hodnote 768 €,

umiestneného v areáli Základnej školy na Komenského ulici 959 v Senici na základe darovacej zmluvy, uzavretej s : Rodičia a priatelia dvojky, občianske združenie, Komenského 959, 905 01 Senica, IČO:42289785,

2) následné zverenie majetku - detského ihriska v celkovej obstarávacej hodnote 22 507,61  €  v  zložení:

 • šplhacia zostava S15 – 2 ks v obstarávacej hodnote 9 385,01 €

 • lanová pyramída LP01 – 1 ks v obstarávacej hodnote 4 470 €

 • šplhacia zostava S13N + C + F – 1 ks obstarávacej hodnote 3 558,60 €

 • stavebné práce – dodávka a montáž obrubníkov, navážka valúnov v hodnote 4 326  €

 • zemné práce v hodnote 768 €

umiestneného v areáli Základnej školy na Komenského ulici 959 v Senici do správy subjektu: Základná škola, Komenského 959,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 137:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly inventarizácie majetku a záväzkov mesta

Senica k 31.12.2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 138:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly plnenia povinností pri  zverejňovaní povinných informácií mestom podľa § 5 z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 139:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za I. štvrťrok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

 

 

 

Uznesenie č. 140:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na II. polrok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 141:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Určenie sobášnych dní na rok  2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:23     za:22     proti:0      zdržal sa:0;1 nehlasoval    počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 142:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu prílohy č. 1 – Zásad odmeňovania členov ZPOZ pri MsÚ v Senici účinkujúcich na občianskych obradoch a úhrady za jednotlivé obrady.

H l a s o v a n i e : prítomných:24         za:24         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 143:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na  II. polrok 2019

                                          

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e

rámcový program zasadnutí.

H l a s o v a n i e : prítomných:24     za:23    proti:0      zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 144:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 145:

MsZ v Senici

a/ r u š í

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senici č. 2019/3/99 - prijaté na 3. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici  konanom   dňa 02.05.2019

 

b/ o d p o r ú č a  primátorovi mesta                                       

predložiť návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska  Senica

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 146:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmluvu o vykonávaní úloh Mestskej polície Senica na území obce Sobotište.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

 

Uznesenie č. 147:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- zmenu uznesenia č. 3/2019/100, ktorým bolo schválené  predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie, zabezpečenie realizácie a spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému Mestskej polície Senica“.

Pôvodný text uznesenia:

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 1 388,00 €,

sa mení a nahrádza novým textom:

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 3 060,94 €

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 148:

MsZ v Senici

1) s c h v a ľ u j e

- spoluúčasť Mesta Senica ako zriaďovateľa Základnej školy Komenského 959, Senica na projekte „ZDRAVÁ STRAVA - ZDRAVÝ ŽIVOT“ predkladaného v rámci rozvojového projektu „ Zdravie na tanieri 2019“ MŠVVaŠ SR vo výške 10% rozpočtu projektu t.j.

800,00 €

2) s c h v a ľ u j e

- spoluúčasť Mesta Senica ako zriaďovateľa Základnej školy Sadová 620, Senica na projekte     „ Hravo-zdravo na Sadovej“ predkladaného v rámci rozvojového projektu „ Zdravie na tanieri  2019“ MŠVVaŠ SR vo výške 10% rozpočtu projektu t.j. 487,00 €

3) s c h v a ľ u j e

- spoluúčasť Mesta Senica ako zriaďovateľa Základnej školy s  materskou školou, J.Mudrocha 1343/19,Senica na projekte „ Zdravie, pohyb, krása“ predkladaného v rámci rozvojového projektu „ Zdravie na tanieri 2019“ MŠVVaŠ SR  vo výške 10% rozpočtu projektu t.j. 572,00 €

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:21    proti:0      zdržal sa:0; 1 nehlasoval    počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!