Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 30.09.2019 - 13:32  //  aktualizácia: 04.11.2019 - 10:23  //  zobrazené: 1387

5. riadne zasadnutie MsZ

číslo: 05  |  dátum konania: 26.09.2019  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                      Senica 27. 09. 2019

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 5. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

26. septembra 2019.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 5/2019/149 - 189:

 

Uznesenie č. 149:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 5. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 26. septembra 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:21         proti:1          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 150:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu programu 5. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 26. septembra 2019 s doplnením v bode Rôzne o materiál - Projekt „Stanica Bike&Ride pri ŽST Senica“.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25     

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 151:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu programu 5. riadneho zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 26. septembra 2019 s doplnením bodu v Dispozíciách s majetkom o bod 12/14 - Zrušenie uznesenia č. 126 zo

4. MsZ konaného dňa 27.6.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 152:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení poslancov: Mgr. Pavol Krutý, Ing. arch. Martin Čonka,

Mgr. Filip Planka

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:21         proti:0          zdržal sa:1            počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 153:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. Ľubomír Štvrtecký

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 154:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 26.09.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 155:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 156:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 27. 06. 2019.

2. Uznesenia prijaté na 5. riadnom zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 17. 09. 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 157:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení k 30.6.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 158:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/19 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 159:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/19 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 160:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2019 s následným finančným premietnutím do Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:20         proti:1          zdržal sa:2            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 161:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Výročnú správu Zariadenia sociálnych služieb Senica,  n.o. k 31.12. 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 162:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu druhu všeobecne poskytovaných prospešných služieb v Zariadení sociálnych služieb Senica,  n.o., ktoré bude poskytovať od 01.01.2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 163:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č.48/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. S pozmeňujúcim návrhom vypustenia bodu č. 6 predloženého návrhu.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:20         proti:0          zdržal sa:2            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 164:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti v meste Senica za rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 165:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o statickej doprave, budovaní nových parkovísk.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 166:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o MHD v meste Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 167:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 168:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

VZN č. 66/2019 o organizácii miestneho referenda s pozmeňujúcim návrhom doplnenia v 

čl. 4 za druhú vetu text: V prípade nedostatočného počtu členov a náhradníkov okrskových komisií, delegovaných mestskými výbormi, deleguje potrebný počet členov mestské zastupiteľstvo.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:21         proti:1          zdržal sa:1            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 169:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako :

  • budova so súp. číslom1506 - Tescobarák, postavená naparcele č. 1661/18

  • pozemok CKN parc. č.1661/18 vovýmere 756 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

  • pozemok CKN parc.č. 1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a odst. 1 písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §§ 281-288 Obchodného zákonníka s týmito podmienkami:

a)  Predmetom  súťaže bude predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako stavba - Tescobarák so súp. číslom 1506, postavená na parcele č. 1661/18, pozemok CKN parc. č. 1661/18 vo výmere 756 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok CKN parc.č.1661/310 vo výmere 539 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

b) Záujemca ponúkne vyhlasovateľovi súťaže kúpnu cenu najmenej 39 000 €,

slovom tridsaťdeväťtisíc eur.

c) Záujemca uhradí na účet vyhlasovateľa zábezpeku 5 000 €, slovom päťtisíc eur.

Zábezpeku je záujemca povinný uhradiť najneskôr do konca lehoty na podávanie návrhov, ktorá sa víťaznému záujemcovi započíta na úhradu kúpnej ceny a neúspešným záujemcom bude vrátená  do 15 dní odo dňa vyhodnotenia  súťaže .

d) Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu bude najvyššia ponúknutá kúpna cena. Pri rovnosti kúpnej ceny u viacerých záujemcov bude rozhodnuté o najvhodnejšom  návrhu losovaním.                                                                                                                                         

e) Kúpnu zmluvu zmluvné strany podpíšu najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku súťaže víťazovi a lehota splatnosti kúpnej ceny bude 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, ktorá nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.

f) V prípade, že víťazná kúpna cena presiahne sumu 100 000 €, ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy musí byť víťazný záujemca zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

g) Informácie o iných skutočnostiach:

Na pozemku CKN parc. č. 1661/18 a na pozemku CKN parc.č. 1661/13, z ktorého bol odčlenený  pozemok CKN parc.č.1661/310 je zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov parc. č. 1661/18  a 1661/13 strpieť právo spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bratislava, IČO 35 763 469 ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehnuteľnostiach, vstupovať v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosti a vykonávať nevyhnutné úpravy v zmysle  ustanovenie § 69 ods.1,2 zákona č. 610/2003 Z.z. podľa Z-2562/05 vz.399/06.

V zmysle vyjadrenia spoločnosti Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  číslo 6611909042 zo dňa 01.04.2019 na pozemku parc.č. 1661/310 nie sú  uložené žiadne siete a k budove so súpisným číslom 1506, postavenej na pozemku parc.č. 1661/18 vedie  telekomunikačná prípojka.

h)  Vyhlasovateľ súťaže  si vyhradzuje právo:

-  všetky predložené návrhy odmietnuť a ukončiť súťaž bez výberu návrhu

-  náklady navrhovateľov spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži neuznať 

- pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy.

ch) Prednostka MsÚ je poverená organizovať súťaž a splnomocnená doplniť ďalšie              podmienky súťaže organizačného charakteru.

i) Vyhodnotenie zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení

             JUDr. Katarína Vrlová, prednostka MsÚ,

             Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora a člen MsR         

             JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca  majetkovo-právneho oddelenia

             Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia,

             Ing. Roman Sova, predseda komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

             a poslanec  MsZ.

j) Súťaž končí schválením alebo neschválením najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na  zasadnutí komisie alebo konštatovaním komisie, že nebola doručená žiadna ponuka. Komisia po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce mestské zastupiteľstvo.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 170:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku EKN parc. č. 363, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3734 m2, ktorá je vyznačená v GP č. 79/2019 na oddelenie pozemku a určenie vlastníckych práv pozemku p.č. 2418/16  ako novozameraný  pozemok CKN parc.č. 2418/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 47 m2 v kat. území Senica žiadateľovi:

Ivan Horňák, Beňovského 5388/1, 905 01 Senica za cenu:

20 €/m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské

zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok je svojimi rozmermi  a tvarom nevyužiteľný  pre mesto. Je ťažko udržiavateľný,  pretože    vzhľadom na svoje umiestnenie na konci ulice je často využívaný občanmi  na uloženie odpadov. Pozemok nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho môže využívať ako  prístupovú trasu k pozemkom vo  svojom vlastníctve.

Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný .

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 171:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1) odpredaj časti pozemku EKN parc.č. 363, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3734 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 37/2019 na oddelenie pozemku  p.č.2440/3 a 2440/6 ako novozameraný pozemok  CKN parc. č.2440/3, druh pozemku vodná plocha vo výmere

67 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Pavel Krč,  Čáčovská cesta 5398/19, 905 01 Senica

za cenu:

20 €/m2

 

2) odpredaj časti pozemku EKN parc.č. 363, druh pozemku vodná plocha vo výmere 3734 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 37/2019 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 2440/6, druh pozemku vodná plocha vo výmere 29 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Vladimír Stašek a manželka Katarína Stašková, obaja bydliskom Čáčovská cesta 5399/17, 905 01 Senica

za cenu:

20 €/m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemky nadväzujú  na rodinné domy s dvorom  vo vlastníctve žiadateľov a   žiadatelia ich využívajú ako vjazdy do  svojich dvorov. Pozemky sú  vzhľadom na zanedbateľnú výmeru a umiestnenie pre mesto nevyužiteľné.

Pre mesto sú pozemky prebytočné.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 172:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj nehnuteľností v kat. území Senica:

- stavba so súp. číslom 641– múzeum L. Novomeského, postavená na parcele č. 3387/2

- pozemok CKN parc.č. 3387/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

390 m2  spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO: 31 424 287 za cenu:

288 000 €  v zmysle znaleckého posudku  a v súlade s nasledujúcimi   podmienkami:

 

1.Kúpna  cena  bude uhradená v splátkach v lehote maximálne do piatich rokov  od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

2.Na zabezpečenie pohľadávky (kúpnej ceny)  bude zriadené záložné právo na nehnuteľnosti, ktoré sú  predmetom odpredaja  v prospech predávajúceho  mesta Senica.

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Mestský podnik služieb spol. s r.o. je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je mesto Senica. Účelom  tohto prevodu  je odovzdanie  budovy do dispozície spoločnosti za účelom jej obnovy, úpravy a pretvorenia na vhodné zázemie pre kultúrne, športové akcie v parku a voľnočasové aktivity občanov mesta a jej následného prevádzkovania a údržby.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:20         proti:1          zdržal sa:2            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 173:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku EKN parc.č. 266, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 11290 m2, ktorá je vyznačená na GP č. 581/2019 na oddelenie pozemku par.č.3795/35-36, 3790/3 ako novozameraný pozemok CKN parc. č. 3795/36, druh pozemku ostatná plocha  vo výmere  308 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Peter Thebery, L. Novomeského 1349/102, 905 01 Senica za cenu:

30 €/m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok bude slúžiť žiadateľovi na vybudovanie  prístupovej cesty v nevyhnutnom rozsahu k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Pre mesto je pozemok prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 174:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odpredaj častí pozemkov CKN parc.č. 3268/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 79 m2 a parc. č. 3280/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere

235 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 37/2019 na zameranie stavby na pozemku  p.č.3268/23  ako diel 1 vo výmere 1 m2 a diel 3 vo výmere 11 m2, spolu vo výmere 12 m2 v kat. území Senica spoločnosti: VEKTOR – družstvo, Kolónia – areál 1489/94, 905 01 Senica,

IČO: 31 419 127 za cenu:

30 €/m2

 

b) s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno písmeno b/ ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou.

Predmetný majetok je pre mesto Senica prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 175:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku EKN parc. č. 554/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie

vo výmere 747 m2  v kat. území Senica od vlastníkov:

- Marečková Jarmila, S. Jurkoviča 1204/28, 905 01 Senica, vlastník v podiele 1/2

- Fecko Milan, Sotinská 1475/19, 905 01 Senica, vlastník v podiele 1/4

- Hološková Monika, Agátová 1322/27, 905 01 Senica, vlastník v podiele 1/4

za cenu:  13 400 €  (17,93 €/m2)  v zmysle znaleckého posudku

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 176:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

1) zrušenie uznesenia MsZ č. 23/2018/717, ktorým bolo schválené  odkúpenie častí pozemkov EKN parc.č. 226/24, parc.č. 527/2 a parc.č. 659/1 od vlastníkov v zmysle GP č. 46/2018

 

2) odkúpenie častí pozemku EKN parc.č. 527/2, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 12018 m2, ktoré sú vyznačené na GP č. 46/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 3342/11, 3345/32 a určenie vlastníckych  práv  ako diel 3 vo výmere 1 m2, diel 4 vo výmere 86 m2, diel 5 vo výmere 15 m2 a diel 6 vo výmere 35 m2, spolu vo výmere 137 m2 v kat. území Senica od vlastníka: Slovenská republika, správca: Slovenská správa ciest, Miletičova 19,

826 19 Bratislava, IČO: 00 003 328 maximálne za cenu:

stanovenú znaleckým posudkom

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

 

 

Uznesenie č. 177:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odkúpenie  pozemkov  CKN parc. č. 3565/475, druh pozemku zastavaná  plocha  a nádvorie  vo výmere 3696 mCKN parc. č. 3565/477, druh  pozemku  ostatná  plocha vo výmere 1960 m2   v kat. území Senica od vlastníka: OMS, a.s., 906 02 Dojč 419,

IČO: 34 132 333  za cenu :

30 €/ m2

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:21         proti:1          zdržal sa:1            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 178:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 26 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/70, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9651 m2 v kat. území Senica spoločnosti: CAYAN, s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, 905 01 Senica, IČO: 51 223 376 za účelom vybudovania prístupovej komunikácie k bytovému domu so súp.č. 1421 na parcele č. 3565/137 a k bytovému domu, ktorý spoločnosť vybuduje na parcele č. 3565/247 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

1,50 € / rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Vybudovanie novej komunikácie je záväzok vlastníka pozemkov CKN parc.č. 3565/137 a 3565/247, vyplývajúci zo zmluvy uzatvorenej s mestom. Nájomná zmluva bude slúžiť na preukázanie vzťahu k pozemku stavebníka v konaní o povolenie stavby.

H l a s o v a n i e : prítomných:23      za:21     proti:0     zdržal sa:1;1 nehlasoval    počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 179:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam na pozemkoch EKN parc.č.

1580/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 343 m2, parc.č. 1580/5, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2264 m2, parc.č. 1591/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 105 m2, parc.č. 1647/4, druh pozemku orná pôda vo výmere 435 m2  a na pozemkoch CKN parc.č. 1659/11, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 25 m2, parc.č. 1659/18, druh pozemku orná pôda vo výmere 146 m2, parc.č. 1661/27, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1146 m2parc.č. 1726/21, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 190 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení  a ich  odstránenie.

Vecné bremeno sa vzťahuje na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 42 m2, diel 2 vo výmere 205 m2 , diel 3 vo výmere 4 m2, diel 4 vo výmere

2 m2, diel 5 vo výmere 13 m2, diel 6 vo výmere 2 m2, diel 7 vo výmere 5 m2diel 8  vo výmere 40 m2 v geometrickom pláne č.215/2018 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 1536, 1659/11,18, 1661/27, 1726/16,21.  Rozsah vecného bremena je spolu  vo výmere 313 m2.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 15 €/m2  rozsahu vecného  bremena.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23         proti:0          zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 180:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku EKN parc. č. 404, druh pozemku orná pôda vo výmere 11 546 m2 

v kat. území Senica od vlastníkov za cenu:

25 €/m2

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:16         proti:3          zdržal sa:4            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 181:

MsZ v Senici

r u š í

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Senici č. 4/2019/126, prijaté na 4. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici  konanom dňa 27.06.2019.

(prenájom  časti pozemku – bytový dom so súpisným číslom 1172 na Agátovej ulici)

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 182:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky  za II. štvrťrok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25 

 

Uznesenie č. 183:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov

CVČ.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 184:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu HK o platení nájomného v RO Kunovská priehrada.

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 185:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly evidencie a vybavovania petícií za rok 2018.

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 186:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Vzdanie sa členstva PaedDr. Anny Sekáčovej v Komisii pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

H l a s o v a n i e : prítomných:21         za:21         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25                                                  

b) v o l í

PhDr. Pavla Mihályho za člena Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

V o ľ b a : prítomných:21                     za:21                    proti:0                               počet poslancov:25   

  

Uznesenie č. 187:

MsZ v Senici

a) b e r i e   n a   v e d o m i e

Odstúpenie Mgr. Rastislava Vartiaka, vedúceho odd. sociálnych vecí,  školstva, kultúry a športu MsÚ zo Správnej rady ZSS Senica, n.o. dňom 19.07.2019, kde zároveň vykonával aj funkciu predsedu Správnej rady ZSS Senica, n.o.

b) o d p o r ú č a  MsÚ

Predložiť MsZ návrh zástupcu mesta do Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb

Senica n.o.

                                                                                         T: po uskutočnení výberového

                                                                                              konania na ved. odd. sociálnych

                                                                                              vecí, kultúry a športu MsÚ v Senici

                                                                                         Z: JUDr. Katarína Vrlová,

                                                                                              prednostka MsÚ

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 188:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o výsledku kontroly systému podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne v meste Senica KA 008/2019/1110 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR a o prijatých opatreniach mestom Senica na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.

H l a s o v a n i e : prítomných:20         za:20         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 189:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci Výzvy C2 na Výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry - zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle) z MDaV SR  za účelom realizácie projektu „Stanica Bike&Ride pri ŽST Senica,

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu – 8 979,84 €.

                                                                                                                                             T: 11. 10. 2019

                                                                                                                                             Z: Mgr. Ľuboš Hazucha

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23         proti:0          zdržal sa:0             počet poslancov:25   

 

Návrh uznesenia prerokovaný a neprijatý na 5. zasadnutí MsZ v Senici,

konanom dňa 26.9.2019:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 36 m2 pozemku CKN parc.č. 3565/282, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 10205 m2 v kat. území Senica spoločnosti: Technické služby Senica a.s., Železničná 465, 905 01 Senica, IČO: 36 228 443 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

365 € / rok

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

 

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:1         proti:22          zdržal sa:0            počet poslancov:25 

Návrh uznesenia nebol na základe výsledku hlasovania prijatý.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.  

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!