Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 12.11.2019 - 10:30  //  aktualizácia: 22.11.2019 - 14:11  //  zobrazené: 1547

6. riadne zasadnutie MsZ

číslo: 6  |  dátum konania: 07.11.2019  |   zápisnica (pdf)

U Z N E S E N I A

prijaté na 6. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

7. novembra 2019.

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo   u z n e s e n i e   č. 6/2019/190 - 217:

 

Uznesenie č. 190:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 6. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 7. novembra 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:22    za:21     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 191:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Zmenu programu 6. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 7. novembra 2019 nasledovne:

- doplnenie v bode Rôzne o materiál - Žiadosť o poskytnutie NFP pre projekt „Zvýšenie atraktívnosti turisticky významných cieľov v prihraničnom regióne“

- prečíslenie bodov programu- bod 17 presunutý ako bod 11.1

                                               - bod 11 presunutý ako bod 11.2

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 192:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení poslancov: Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Miroslav Tehlár,

Mgr. Martina Otrísalová

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 193:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 07.11.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 194:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

 

 

Uznesenie č. 195:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 5. zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 26. 09. 2019.

2. Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 24. 10. 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 196:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Opatrenia mesta na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – DHZM.

H l a s o v a n i e : prítomných:23    za:22     proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:25     

 

Uznesenie č. 197:

MsZ v Senici

 a/ s ch v a ľ u j e

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl, materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času za školský rok 2018 – 2019

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školách na území mesta za školský rok 2018 – 2019, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 198:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 2/2019 VZN č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 199:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 2/2019 VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 200:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach nakladania s nájomnými bytmi vo vlastníctve

mesta Senica č. 67/2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:18           proti:0          zdržal sa:5           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 201:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

 

Uznesenie č. 202:

MsZ v Senici

o d v o l á v a

Bc. Rastislava Janáka z funkcie náčelníka Mestskej polície v Senici

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:20           proti:0          zdržal sa:2           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 203:

MsZ v Senici

a/ d o č a s n e    p o v e r u j e

Mgr.  Stanislava Macáka, zástupcu náčelníka mestskej polície pre výkon prevencie,  výkonom funkcie náčelníka Mestskej polície do doby uskutočnenia výberového konania na funkciu

náčelníka Mestskej polície a následného vymenovania náčelníka Mestskej polície Mestským zastupiteľstvom v Senici

                             

b/ o d p o r ú č a    primátorovi mesta

vyhlásiť výberové konanie  na  náčelníka Mestskej polície v Senici                     

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 204:

MsZ v Senici

S Ť A H U J E z rokovania návrh:

Na navýšenie počtu príslušníkov Mestskej polície Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:19           proti:0          zdržal sa:3           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 205:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Energetické audity verejných budov v meste Senica“, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu - 2 587,48 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 206:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo  výmere 387 m2 pozemku CKN parc. č. 3565/248, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 552 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 12 b.j. Senica, Sotinská 1421/31,33, 905 01 Senica, IČO: 36089915 za účelom využívania na voľnočasové aktivity, parkovanie a prístup do garáží obyvateľmi bytového domu so súp. číslom 1421 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou a účinnosťou od 01.01. 2020 za cenu:

360 € / rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom aj s prihliadnutím na skutočnosť predmetná časť pozemku tvorí uzatvorený priestor, vymedzený protihlukovou bariérou na hranici s pozemkami areálu TESCO STORES SR, a.s. a bytovým domom so súp. číslom 1421, využiteľný len obyvateľmi bytového domu so súp. číslom 1421.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25     

 

Uznesenie č. 207:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

1) prenájom pozemku CKN parc.č. 669/93, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 mv kat. území Senica žiadateľom: JUDr. Michal Krištúfek a manželka

Mgr. Barbora Krištúfková, obaja bytom Lieskové 489, 906 33 Cerová za účelom využívania parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

5 € /m2/ rok

 

2) prenájom pozemku CKN parc.č. 669/94, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 32 mv kat. území Senica žiadateľovi: Andrej Bobek, Čáčovská cesta 5399/17,

905 01 Senica za účelom využívania parkovacích miest na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

5 €/ m2/ rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemkoch sa nachádza stavba - parkovacie plochy vo vlastníctve nájomcov, realizované so súhlasom mesta ako vlastníka pozemkov.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25     

 

Uznesenie č. 208:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov CKN parc.č. 3298/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 333 m2a parc.č. 3299/1, druh pozemku záhrada vo výmere 539 m2, spolu vo výmere 872 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Dagmar Čerňáková, J. Mudrocha 1355/29, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľkou, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

 

 

 

Uznesenie č. 209:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

1) prenájom časti vo výmere 134 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Petra Mihálová, 908 78 Kuklov 310 za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

2) prenájom časti vo výmere 152 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Ing. Monika Rusňáková, Kolónia 559/16, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

3) prenájom časti vo výmere 176 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Martin Čagala, Kolónia 559/16, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25

    

Uznesenie č. 210:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 25 m2 pozemku CKN parc.č. 14/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 476 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Zdenko Helt, Čerešňová 2790/17, 905 01 Senica, IČO: 37 173 791 za účelom užívania terasy ako súčasti kaviarne Trojka na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

10 €/m2/ rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku je zhotovená prestrešená terasa vo vlastníctve nájomcu, realizovaná so súhlasom mesta. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

Uznesenie č. 211:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj pozemku EKN parc.č. 545, druh pozemku orná pôda vo výmere 33 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Mgr. Ľubomír Štvrtecký a manželka Katarína Štvrtecká, obaja bytom Bottova 1167/4, 905 01 Senica za cenu:

30 € /m2

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Pozemok bude slúžiť žiadateľom na vybudovanie prístupovej cesty k  pozemku

v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, z hľadiska výmery a  umiestnenia je nevyužiteľný pre zámery mesta ani pre iného záujemcu. Pre mesto je pozemok prebytočný.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:22           proti:0          zdržal sa:1           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 212:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za III. štvrťrok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 213:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu  hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly plnenia rozpočtu k 30.06.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 214:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu  hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly správnosti registrácie sociálnej služby

jedáleň.

H l a s o v a n i e : prítomných:23         za:23           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 215:

MsZ v Senici

v y m e n ú v a     

na základe návrhu primátora mesta Mgr. Art  Martina Dudáša, za riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica dňom 01.02.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 216:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Ing. Renátu Hebnárovú, ako zástupcu mesta za člena Správnej rady Zariadenia sociálnych služieb Senica n.o.  na volebné obdobie samosprávy do roku 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

 

Uznesenie č. 217:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

- predloženie žiadosti o poskytnutie NFP pre projekt „Zvýšenie atraktívnosti turisticky významných cieľov v prihraničnom regióne“, v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 5% z celkového rozpočtu – 1709,75 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:22         za:22           proti:0          zdržal sa:0           počet poslancov:25    

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!