Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 13.12.2019 - 09:58  //  aktualizácia: 08.01.2020 - 08:45  //  zobrazené: 1298

7. zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 13.12.2019  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                      Senica 13. 12. 2019

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 7. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

12. decembra 2019

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 7/2019/218 - 253:

 

Uznesenie č. 218:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 7. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 12. decembra 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 219:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 7. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 12. decembra 2019 v bode Rôzne o materiál Návrh na poskytnutie finančnej pomoci mestu Prešov pre obyvateľov poškodenej bytovky na Mukačevskej ulici.

H l a s o v a n i e : prítomných:24    za:22     proti:0    zdržal sa:0;2 nehlasovali    počet poslancov:25   

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 220:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení poslancov: Ing. Ľubica Vyletelová, Mgr. Peter Hutta,

Mgr. Ľubomír Štvrtecký

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:23        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 221:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 12.12.2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 222:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 223:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 6. zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 07. 11. 2019.

2. Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 05. 12. 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 224:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 5/2019 VZN č. 49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa /žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 225:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1/2019 VZN č.53 o miestnych daniach s akceptovanými pripomienkami.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:22        proti:0         zdržal sa:2                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 226:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 11/2019 VZN č.48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s akceptovanými pripomienkami.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:22        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 227:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Aktualizáciu komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senica na roky 2012 – 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:22        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 228:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1/2019 VZN č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 229:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Koncepciu práce s mládežou mesta Senica na roky 2019 – 2024.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 230:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1/2019 VZN č. 3A/2019 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

 

 

Uznesenie č. 231:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR v roku 2020 po línii MsÚ v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:24       za:24        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 232:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 8/2019 VZN č.5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách s akceptovanými pripomienkami.

H l a s o v a n i e : prítomných:23       za:17        proti:3         zdržal sa:3                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 233:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 3121/72, druh pozemku ostatná plocha vo výmere

152 m2, ktorá je vyznačená v GP č. 77/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 3121/72,74 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 3121/74, druh pozemku ostatná plocha vo výmere

100 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Miriam Adamcová, Kolónia 564/26, 905 01 Senica za cenu:

30 €/m2

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: 

Pozemok nadväzuje  na rodinný dom s dvorom vo vlastníctve žiadateľky a je dlhodobo súčasťou oploteného dvora žiadateľky. Pozemok je vzhľadom na svoje umiestnenie pre mesto nevyužiteľný. Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný .

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 234:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in rem  na pozemkoch CKN parc. č.1659/11, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 25 m2, parc.č. 1661/27, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1146 m2, parc.č. 1661/243, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 121 ma parc.č. 1661/311, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m2 v kat. území Senica v prospech: APROREAL, s.r.o., Šajdíkove Humence 440, PSČ 906 07, IČO: 46 336 737 a každého ďalšieho vlastníka pozemku CKN parc.č. 1661/15 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2596 m2 v kat. území Senica, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť:

 

a/ zriadenie a uloženie elektrickej prípojky, prípojky vodovodu a vodovodnej šachty na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 5 mna pozemku CKN parc.č.1659/11, diel 3 vo výmere 44 m2 na pozemku CKN parc.č. 1661/27,

diel 4 vo výmere 7 m2 na pozemku CKN parc.č. 1661/243 a diel 8 vo výmere 16 m2 na pozemku CKN parc.č. 1661/311 v geometrickom pláne č.85/2019 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch p.č. 1659/11, 1660, 1661/27, 1661/243, 1661/258, 1661/300, 1661/244, 1661/311, 1661/15,

 

b/ vstup a vjazd na zaťažené nehnuteľnosti za účelom vykonávania opráv, údržby, rekonštrukcie, modernizácie a iných stavebných úprav elektrickej prípojky, prípojky vodovodu a vodovodnej šachty vrátane ich odstránenia.

 

Rozsah vecného bremena je spolu vo výmere 72 m2.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 15 €/m2 rozsahu vecného bremena.

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 235:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v kat. území Senica:

1. stavba – sklad bez súp. čísla postavený na parcele CKN č. 3275/5,

2. pozemok CKN parc.č. 3275/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 275 m2

spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO: 31 424 287 za účelom jeho využívania v súlade s obchodnou činnosťou spoločnosti na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

200 €/ rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Spoločnosť, ktorej mesto Senica  je výlučným spoločníkom  zabezpečí efektívne využívanie skladu v súlade s  činnosťou spoločnosti, zapísanou v obchodnom registri.

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 236:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 85 m2 pozemku CKN parc.č. 3259/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8724 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Ing. Ján Slezák a manželka Soňa, obaja bytom Kolónia 558/14, 905 01 Senica za účelom vytvorenia zóny formou okrasnej záhrady na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Nájomcovia sú  bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu č.1 v suteréne bytového domu so súp. číslom 548 v časti Kolónia. Prenajatý pozemok bude slúžiť nájomcom na vytvorenie zóny, oddeľujúcej verejné priestranstvo od bytového domu a vytvárajúcej priestorovú zábranu pred zásahom tretích osôb do súkromia nájomcov.

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 237:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

1) prenájom časti vo výmere 408 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Barbora Štepanovská, Kolónia 617/79, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

2) prenájom časti vo výmere 186 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Ferdinand Vrba, 906 07 Šajdíkove Humence 60 za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:22        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 238:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom:

- časti vo výmere 18 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3625 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3359/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2308 m2 v kat. území Senica

- časti vo  výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 54 m2 spoločnosti: ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 za účelom umiestnenia  troch reklamných zariadení s rozmermi 5 x 2,40 m na dobu určitú  na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu:

1095 €

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:17        proti:2         zdržal sa:3                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 239:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 1744, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6676 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Lubor Dubšík – TIREX, PD Jablonica, PSČ 906 32, IČO 35294396 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 1x2 m na dobu určitú  na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu:

165 €

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:15        proti:4         zdržal sa:3                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 240:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo  výmere 4 m2 pozemku EKN parc.č. 294/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 991 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Ľubomír Miča, Sadová 637/41, 905 01 Senica, IČO: 33033633 a ROOS GROUP s.r.o., Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO: 35 786 523 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 2,5 x 1,25 m na dobu určitú na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu:

165 €

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:16        proti:2         zdržal sa:4                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 241:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

- prenájom častí v celkovej   výmere 4 m2 (2x2m2) pozemku CKN parc.č. 642/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3261 m2 v kat. území Senica

- prenájom časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6239 m2 v kat. území Senica

- prenájom časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1181 m2 v kat. území Senica,

spolu vo výmere 8 m2 žiadateľovi: ghstudio s.r.o., Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica, IČO: 36 274 381 za účelom umiestnenia štyroch  reklamných zariadení s rozmermi 1,30 x 0,80 m na dobu určitú  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu:

660 €

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:17        proti:1         zdržal sa:4                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 242:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom :

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 229 m2 v kat. území Senica

- častí v celkovej výmere 4 m2 ( 2x 2m2) pozemku CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 mpozemku CKN parc.č. 3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1444 m2 v kat. území Senica,

-časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2 v kat. území Senica,

spolu vo výmere 14 mžiadateľovi : Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica,

IČO: 40204260 za účelom umiestnenia 7 reklamných zariadení s rozmermi 1,70 x1,14 m na dobu určitú na  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu:

1155 €

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom z ktorého má mesto finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:22       za:17        proti:1         zdržal sa:4                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 243:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 2020 – 2022.

H l a s o v a n i e : prítomných:20       za:20        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 244:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

Rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na rok 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:21        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25

                               

b/  b e r i e   n a   v e d o m i e

Viacročný rozpočet mesta, programový rozpočet a programy mesta na roky 2021-22.

H l a s o v a n i e : prítomných:21       za:21        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 245:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/19 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:16       za:16        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 246:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania –úverová  linka.

H l a s o v a n i e : prítomných:16       za:16        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 247:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

Návrh na prijatie krátkodobého úveru vo forme úverovej linky na financovanie realizácie projektu „Česká cesta“ vo výške 948 856,00 Eur od Všeobecnej úverovej banky a.s.

so splatnosťou do 18 mesiacov a ručenie za úver formou blankozmenky.

                                      

b/ p o v e r u j e

primátora mesta zrealizovať všetky právne úkony potrebné pre prijatie investičného úveru

a k podpisu blankozmenky.

H l a s o v a n i e : prítomných:18     za:17    proti:0    zdržal sa:0; 1 nehlasoval      počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 248:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu  hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly stavu a vývoja  dlhu mesta.                                                        

H l a s o v a n i e : prítomných:18       za:18        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 249:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu  hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly poskytovania   náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste v ZUŠ Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:18     za:17    proti:0     zdržal sa:0; 1 nehlasoval     počet poslancov:25    

 

 

 

 

Uznesenie č. 250:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:18       za:18        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 251:

MsZ v Senici

a/ v y h l a s u j e

termín uskutočnenia voľby hlavného kontrolóra mesta na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 11.02.2020

 

b/ u r č u j e

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra na plný úväzok

 

c/ u r č u j e

termín na podanie prihlášok pre kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra do 28. januára 2020 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ v Senici

                                       

d/ u r č u j e

náležitosti prihlášky pre kandidátov

H l a s o v a n i e : prítomných:16       za:16        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 252:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:19       za:19        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 253:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Poskytnutie finančnej pomoci mestu Prešov pre obyvateľov poškodenej bytovky

na Mukačevskej ulici vo výške 3 500,00 €.

H l a s o v a n i e : prítomných:18       za:18        proti:0         zdržal sa:0                 počet poslancov:25    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.

primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!