Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 13.02.2020 - 15:34  //  aktualizácia: 29.04.2020 - 14:28  //  zobrazené: 1264

8. zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 11.02.2020  |   zápisnica (pdf)

 

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                      Senica 12. 2. 2020

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

11. februára 2020

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 8/2020/254 - 284:

 

Uznesenie č. 254:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 8. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 11. februára 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 255:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Doplnenie programu 8. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 11. februára 2020 v bode Rôzne o materiál Návrh projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25 

Schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

 

Uznesenie č. 256:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Kristína Chudá, Mgr. Petra Morávková, Bc. Michal Šúrek

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 257:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Hutta, Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Ivana Mičová

H l a s o v a n i e : prítomných:20          za:20          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 258:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 11.02.2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 259:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 260:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Uznesenia prijaté na 7. zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 12. 12. 2019.

2. Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsR v Senici, konanom dňa 30. 01. 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 261:

MsZ v Senici

1/ s c h v a ľ u j e

spôsob voľby hlavného kontrolóra, ktorá sa uskutoční tajným hlasovaním

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

2/ v o l í

JUDr. Elenu Jankovičovú za hlavnú kontrolórku mesta a deň 21.02.2020 sa určuje ako deň nástupu do prác

V o ľ b a : prítomných:23                      za:19                     proti:4                             počet poslancov:25

                                           

3/ b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o určení platu hlavnej kontrolórky v súlade s §18c/ods.1 z. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení s účinnosťou od 21.02.2020

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 262:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 263:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska Senica zo rok 2019 a zámery organizácie.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č.264:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti Mestskej polície v Senici za rok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 265:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1/2020 Všeobecne záväzného nariadenia č.37 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

 

 

 

Uznesenie č.266:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o činnosti DHZM Senica a DHZ v Senici za rok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 267:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Koncepciu rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senica na roky 2020 - 2029.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 268:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

1) zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 2/2019/61, ktorým bolo schválené odkúpenie podielu 1/3 na pozemku EKN parc.č. 285/3 v kat. území Senica od Anny Provazníkovej

 

2) zrušenie uznesenia MsZ v Senici č. 2/2019/62, ktorým bolo schválené odkúpenie podielu 1/3 na pozemku EKN parc.č. 285/3 v kat. území Senica od neznámeho vlastníka Anny Cablkovej, zastúpenej správcom Slovenským pozemkovým fondom

 

3) odkúpenie podielov na pozemku EKN parc. č. 285/3, druh pozemku záhrada vo výmere 461 m2  v kat. území Senica od vlastníkov, evidovaných na liste vlastníctva č. 7502 pre kat. územie Senica za cenu

40 €/ m2

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 269:

MsZ v Senici

a /s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č. 644, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 413 m2v kat. území Senica vlastníkom bytov č. 6,29,44,47,50 a 72 v bytovom dome so súp. číslom 58 na ulici Robotnícka v Senici (podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach bytového domu) za cenu:

10 € / m2

 

b /s c h v a ľ u j e

prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/ ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný .

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 270:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku CKN parc. č.99, druh pozemku zast. plocha a nádvorie vo výmere 1303 m2 v kat. území Senica vlastníkom bytov č. 7, 18, 29, 34 a 45 v bytovom dome so súp. číslom 725 na ulici Štefánikova v Senici (podľa výšky ich podielov na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach bytového domu) za cenu:

10 € / m2

 

b/ s c h v a ľ u j e

prevod spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno a/ ako prevod nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Pre mesto je uvedený majetok prebytočný .

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 271:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom časti vo výmere 1499 m2 pozemku CKN parc. č. 1067/81, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2582 m2 v kat. území Sobotište z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, 906 05 Sobotište 70, IČO: 31 106 331

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú 5 rokov

c) za nájomné minimálne 60 €/ ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetná časť pozemku CKN parc.č. 1067/81 dlhodobo slúži na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a je začlenená do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 272:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov v kat. území Senica, Kunov a Jablonica uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi SANAGRO Senica s.r.o., Horné Suroviny 1010, 905 01 Senica, IČO: 35 922 206

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú 5 rokov

c) za nájomné minimálne 60 €/ ha/rok pre kat. územie Jablonica a 80€/ha /rok pre kat. územie Senica a Kunov, dohodnuté ročné nájomné však  nesmie byť menej ako je obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:22     za:21     proti:0     zdržal sa:0;1 nehlasoval     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 273:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov v kat. území Podbranč a Prietrž uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi Podbranč, roľnícke družstvo, 906 41 Podbranč 290, IČO: 31104461

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú 5 rokov

c) za nájomné minimálne 54€/ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je obvyklá výška nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a  príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 274:

MsZ v Senici

a/ s c h v a ľ u j e

prenájom pozemkov v kat. území Predmier  uvedených v prílohe č. 1 tohto návrhu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v platnom znenía v súlade so zákonom č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení žiadateľovi Poľnohospodárske družstvo PREDMIER, družstvo, 013 51 Predmier 470

a) na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

b) na dobu určitú 5 rokov

c) za nájomné minimálne 60 €/ha/rok, dohodnuté ročné nájomné však nesmie byť menej ako je obvyklá výška  nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy určená pre príslušné katastrálne územie a príslušný rok v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

 

b/ s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetné pozemky dlhodobo slúžia na účely poľnohospodárskej činnosti v zmysle zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a sú začlenené do územného celku, v ktorom nájomca ako poľnohospodársky podnik vykonáva poľnohospodársku činnosť.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 275:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku EKN parc. č.1623/31, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 532 m2 v kat. území Senica v prospech: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemku strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 172/2019 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na p.č. 1208/1, 883 ako koridor vecných bremien:

a/ zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;

b/ užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Rozsah vecného bremena je vo výmere 35 m2.

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 12 €/m2 rozsahu vecného bremena.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 276:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku: herné prvky do detského ihriska v areáli elokovaného pracoviska na Robotníckej ulici 114/6, Senica, ktorá obsahuje:

  • Kovová hracia zostava EPI

  • Pružinová dvojhojdačka Lienka

v celkovej hodnote 3 737 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2,

905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 277:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku: „ Zateplenie Materskej školy Senica, elokované pracovisko L. Novomeského 1209/2“ v celkovej hodnote 210 536,13 € do správy subjektu: Materská škola, L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 278:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku „Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne v Základnej škole s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 9050 01 Senica“ v celkovej hodnote 46 012,20 € do správy subjektu: Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 279:

MsZ v Senici

a/ b e r i e   n a   v e d o m i e

vzdanie sa členstva Frederiky Péčiovej v Komisii pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

H l a s o v a n i e : prítomných:23          za:23          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

                                              

b/ v o l í

Miroslava Caboňa za člena Komisie pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia

V o ľ b a : prítomných:23                 za:22                   proti:0;1 nehlasoval               počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 280:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov ZŠ s MŠ Mudrochova, Senica.                                                                

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 281:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 282:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:21          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 283:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zmenu uznesenia MsZ č. 6/2019/215 prijatého 6. MsZ konanom  dňa 07.11.2019

z pôvodného znenia:

MsZ v Senici

v y m e n ú v a

na základe návrhu primátora mesta Mgr. Art. Martina Dudáša, za riaditeľa  Mestského  kultúrneho strediska Senica dňom 01.02.2020

 

na nové znenie:

MsZ v Senici

v y m e n ú v a

na základe návrhu primátora mesta Mgr. Art. Martina Dudáša, za riaditeľa  Mestského  kultúrneho strediska Senica dňom vymenovania nového riaditeľa CVČ v Senici, prípadne poverenia výkonom funkcie riaditeľa CVČ v Senici.

H l a s o v a n i e : prítomných:21          za:20          proti:0         zdržal sa:1            počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 284:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e
a) realizáciu projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Senica“ a predloženie projektového zámeru za účelom realizácie projektu CIZS v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13
 

b) zabezpečenie povinných služieb CIZS minimálne v nasledovnom rozsahu:

-1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku

-1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých dostupný v CIZS minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku

-1 lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast dostupný v CIZS minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku

-1 lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia - pôrodníctvo dostupný v CIZS minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu CIZS vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP,  minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt a prípadných neoprávnených výdavkov projektu.

d) zabezpečenie partnerstva v CIZS formou:  Zmluva o partnerstve.

H l a s o v a n i e : prítomných:22          za:22          proti:0         zdržal sa:0            počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!