Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia, zápisnice, videá MsZ
publikované: 06.05.2020 - 07:37  //  aktualizácia: 11.05.2020 - 08:22  //  zobrazené: 1159

9. zasadnutie MsZ

číslo:  |  dátum konania: 05.05.2020  |   zápisnica (pdf)

Mesto Senica

Mestský úrad Senica

Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                              

                                                                                                                                      Senica 6. 5. 2020

 

U Z N E S E N I A

prijaté na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, konanom dňa

5. mája 2020 prostredníctvom videokonferencie

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici prijalo  u z n e s e n i e   č. 9/2020/285 - 307:

 

Uznesenie č. 285:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Program 9. zasadnutia MsZ v Senici, konaného dňa 5. mája 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25   

 

Uznesenie č. 286:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Lenka Búzková, Ing. Ľubica Vyletelová

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25  

 

Uznesenie č. 287:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Správu o plnení uznesení a riešení pripomienok s termínom plnenia do 05.05.2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:22           za:22           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25    

 

Uznesenie č. 288:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu HK o plnení uznesenia MsZ v Senici č. 19/01/J/2/b v znení uznesenia č.23/2018/703.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 289:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Uznesenia prijaté na 8. zasadnutí MsZ v Senici, konanom dňa 11. 02. 2020.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:21      proti:0       zdržal sa:0;2 nehlasovali          počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 290:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e                                     

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/19 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 291:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informáciu o zmene rozpočtu mesta Senica na rok 2019 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/19 s následným finančným premietnutím do finančného vyjadrenia Programov mesta

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 292:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Prognózy vývoja daňových príjmov samospráv a opatrenia na zníženie dopadov krízy na rozpočet mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:22           proti:0           zdržal sa:1                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 293:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – predĺženie  Zmluvy o kontokorentnom úvere

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 294:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo Všeobecnej úverovej banke a. s. a s navýšením úverového rámca do výšky 400 000,00 Eur s dobou platnosti 1 rok a ručenie formou blankozmenky

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 295:

MsZ v Senici

n e s c h v a ľ u j e

žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej COVID – 19 a predpokladaným výpadkom finančných príjmov samosprávy.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22      proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 296:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

Inventarizáciu majetku mesta k 31.12.2019

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22      proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 297:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22      proti:0       zdržal sa:0;1 nehlasoval           počet poslancov:25

 

 

 

 

Uznesenie č. 298:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom nebytových priestorov, pozostávajúcich z troch miestností na druhom nadzemnom podlaží v celkovej výmere 27,72 m2 v budove so súp. číslom 5174 na Čáčovskej ulici v Senici spoločnosti: Agentúra Noblesa s.r.o., Bahenská 5140/1, 905 01 Senica, IČO: 52 719 251 za účelom jeho využívania v súlade s obchodnou činnosťou spoločnosti na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

20 €/ m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. 16/2017/454 bol schválený nájom predmetných nebytových priestorov dlhoročnému nájomcovi Lucii Vachovej, ktorá v nich prevádzkovala svadobnú agentúru. Pani Vachová založila spoločnosť Agentúra Noblesa s.r.o., ktorej je výlučnou spoločníčkou a konateľkou a vykonáva  doterajšiu  podnikateľskú činnosť ako právnická osoba.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 299:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v kat. území Vrbovce:

  • stavba so súp. číslom 417 - dom,postavený naparcele č.2576/2

  • pozemok CKN parc.č. 2576/2, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 142 m2

  • pozemok CKN parc.č. 2576/3, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 241 m2

  • pozemok CKN parc.č. 2576/4, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 155 m2

  • pozemok EKN parc.č. 2577/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 597 m2

  • pozemok EKN parc.č. 2577/2, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 935 m2

  • hospodárska stavbabez súp.čísla

     

žiadateľovi: Dávid Krč-Turba,  906 06 Vrbovce 417 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu: 50 €/ mesačne.

Spolu s nájomcom sú oprávnení nehnuteľnosti užívať jeho manželka a deti

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

§ 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Mesto Senica  kúpou tejto stavby  v roku 2001 zabezpečilo  náhradné bývanie rodine žiadateľa, ktorá sa sem presťahovala zo Senice z bytového  domu  vo vlastníctve mesta  určeného  na demoláciu. Žiadateľ  je potomok pôvodných nájomcov a doterajším  užívateľom na základe nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.05.2020. Zachovanie kontinuity nájomného vzťahu nie je v rozpore s oprávnenými záujmami mesta.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:21      proti:0       zdržal sa:0;2 nehlasovali          počet poslancov:25

 

 

Uznesenie č. 300:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Dušan Mášik, Kolónia 556, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

0,30 € /m2/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

nájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Predmetný pozemok je dlhodobo využívaný obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 301:

MsZ v Senici

a) s c h v a ľ u j e

nájom častí spolu  vo výmere 12 m2 pozemkov CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2  a parc.č. 669/10, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 22 m2   v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke Eiscafe Delikana na ul. Hviezdoslavova 310, Senica  prevádzkovateľovi : Analim SK, s.r.o., Hviezdoslavova 310, 905 01 Senica, IČO: 47 912 413 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu:

191 €/ rok

 

b) s c h v a ľ u j e

prenájom nehnuteľností v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Na pozemku je zhotovená terasa vo vlastníctve nájomcu, realizovaná so súhlasom mesta. Terasy pri  prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných služieb a sú obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:16           proti:5           zdržal sa:2                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 302:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku: „Oplotenie ZŠ Komenského Senica , Vetva C“ v celkovej hodnote 7 901,23 € do správy subjektu: Základná škola, Komenského 959, 905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 303:

MsZ v Senici

s c h v a ľ u j e

zverenie majetku: „Modernizácia odborných učební v ZŠ V.Paulínyho Tótha 32, 905 01 Senica“ v celkovej hodnote 39 591,35 € do správy subjektu: Základná škola,V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 304:

MsZ v Senici

v y m e n ú v a

Mgr. Jaroslava Pecha za náčelníka Mestskej polície v Senici dňom 07.05.2020               

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:21           proti:0           zdržal sa:2                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 305:

MsZ v Senici

a) o d v o l á v a

Mgr. Janu Madunickú, tajomníčku komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

                                              

b) v o l í

Mgr. Janu Holoďákovú za tajomníčku komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov

V o ľ b a : prítomných:23                   za:23                             proti:0                                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 306:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky  o výsledku kontroly plnenia vybraných zmlúv.

H l a s o v a n i e : prítomných:23           za:23           proti:0           zdržal sa:0                     počet poslancov:25

 

Uznesenie č. 307:

MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly bežných výdavkov na reklamu, propagáciu a inzerciu za rok 2019.

H l a s o v a n i e : prítomných:23        za:22        proti:0        zdržal sa:0; 1 nehlasoval       počet poslancov:25

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský v. r.

 primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!