Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
publikované: 09.05.2017 - 21:40  //  aktualizácia: 01.07.2022 - 11:15  //  zobrazené: 25090

Materiály a termíny MsZ

 

Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2022

___________________________________________________________________________

 

Mestská rada:                Mestské zastupiteľstvo:

 

08.09.2022 – štvrtok             22.09.2022  - štvrtok                               

 

 

Mestské zastupiteľstvo :

 

25. zasadnutie MsZ – 22.09.2022 

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2022

- Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2021

- Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2021

- Informatívna správa o MHD na území mesta

- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2022

 

 

Komunálne voľby v roku 2022       T: podľa rozhodnutia predsedu NR SR dňa 29.10.2022

 

Ustanovujúce zasadnutie MsZ      T: do 30 dní od vykonania volieb

 

Priebeh a program ustanovujúceho zasadnutia MsZ

 

Obradná miestnosť MsÚ

Štátna hymna SR

1. Otvorenie zasadnutia (doterajší primátor)

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta (predseda mestskej volebnej komisie)

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a odovzdanie mestských insígnií

5. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva

 

Veľká zasadačka MsÚ (novozvolený primátor)

6. Vystúpenie novozvoleného primátora

7. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

8. Informácia o rozhodnutí primátora, koho poveril výkonom funkcie zástupcu primátora

9. Návrh na zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov

10. Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií

11. Zriadenie výborov v mestských častiach (tam, kde sa zriaďujú)

12. Schválenie platu primátora a odmeny zástupcu primátora

13. Schválenie sobášiacich

14. Poučenie o povinnostiach vyplývajúcich z ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy a poučenie o GDPR

15. Diskusia

16. Uznesenia prijaté na ustanovujúcom MsZ

17. Záver.

 

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ je z organizačných a operatívnych dôvodov možná.

                                                     

   

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe § 12 ods.12 zák.SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  vydáva Rokovací  poriadok Mestského zastupiteľstva v Senici v znení  neskorších zmien a doplnkov.

 

 

 

PRÍLOHY

2022_Materialy_25.MsZ

(zip - 27.81 MB)
2022_Materialy_24.MsZ

(zip - 43.75 MB)
2022_Materialy_23.MsZ

(zip - 33.34 MB)
2022_Materialy_22.MsZ

(zip - 2.17 MB)
2022_Materialy_21.MsZ

(zip - 10.87 MB)
2021_Materialy_20.MsZ

(zip - 10.66 MB)
2021_Materialy_19.MsZ

(zip - 14.76 MB)
2021_Materialy_18.MsZ

(zip - 31.88 MB)
2021_Materialy_17.MsZ

(zip - 39.32 MB)
2021_Materialy_16.MsZ

(zip - 31.22 MB)
2021_Materialy_15.MsZ

(zip - 14.02 MB)
2020_Materialy_13.MsZ

(zip - 8.03 MB)
2020_Materialy_12.MsZ

(zip - 21.88 MB)
2020_Materialy_11.MsZ

(zip - 39.18 MB)
2020_Materialy_10.MsZ

(zip - 45.25 MB)
2020_Materialy_9.MsZ

(zip - 15.98 MB)
2020_Materialy_8.MsZ

(zip - 17.44 MB)
2019_Materialy_7.MsZ

(zip - 18.3 MB)
2019_Materialy_6.MsZ

(zip - 20.66 MB)
Materiály k 5.MsZ 2019

(zip - 22.96 MB)
Materiály k 4.MsZ 2019

(zip - 28.45 MB)
Materiály k 3.MsZ 2019

(zip - 19.48 MB)
Materiály k 24.MsZ 2018

(zip - 13.57 MB)
Materiály k 23.MsZ 2018

(zip - 18.24 MB)
Materiály 16 MsZ 2017

(zip - 11.04 MB)
Materiály 15 MsZ 2017

(zip - 9.21 MB)
Materiály 2016 - I

(zip - 38.17 MB)
Materiály 2016 - II

(zip - 40.52 MB)
Materiály 2015

(zip - 49.36 MB)
Materiály 2014

(zip - 49.7 MB)
Materiály 2013

(zip - 49.87 MB)
Materiály 2012

(zip - 47.84 MB)
Materiály 2011

(zip - 32.98 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!