Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 11:01  //  aktualizácia: 03.05.2022 - 15:43  //  zobrazené: 30281

Oddelenia MsÚ

Majetkovo - právne oddelenie

 

a/ referát správy mestského majetku, obchodu a služieb zabezpečuje najmä:

- krátkodobé prenájmy verejných priestranstiev

- prenájom pozemkov, nebytových priestorov a budov

- agendu mestských lesov 

- podklady pre spracovanie lesných hospodárskych plánov a zmlúv s odbornými lesnými  

   hospodármi

- evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta

- inventarizáciu majetku mesta

- organizovanie verejných dražieb, priamych predajov a verejných obchodných súťaží na

   predaj a prenájom majetku vo vlastníctve mesta

- agendu žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku, prípravu návrhov do komisií, Mestskej

   rady a Mestského zastupiteľstva

- údržbu majetku vo vlastníctve mesta

- stanoviská obce k žiadostiam týkajúcim sa majetku vo vlastníctve mesta

- objednávanie geometrických plánov a podkladov z katastra nehnuteľností

- spoluprácu s okresným úradom - katastrálnym odborom a pozemkovým a lesným odborom

- delimitácie majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších    

  predpisov

- zverejňovanie povinných informácií, patriacich do pôsobnosti referátu  na webovom sídle   

  mesta, vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

  v znení neskorších predpisov

- zabezpečovanie revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení 

  v budovách vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú v prenájme

- sledovanie spotreby elektrickej energie za verejné osvetlenie, kontrolu podľa odberných

  miest v spolupráci s dodávateľom

- evidenciu, údržbu a správu vojnových a pamätných hrobov

- evidenciu odpredaných bytov a sledovanie platby splátok kúpnej ceny za odpredané byty 

  a prípadných ďalších odpredajov bytov inú osobu do 10 rokov od uzavretia zmluvy

  o prevode vlastníckeho práva k bytu

- súčinnosť pri organizovaní príležitostného trhu Senický jarmok

- súčinnosť pri organizovaní príležitostného trhu Vianočná dedina

- poskytovanie súčinnosti komisii pre podnikateľskú činnosť, správu  majetku mesta,   

  obchodu a služieb

- vydávanie povolení na predaj na trhových miestach

- kontrolu správy, údržby a prevádzky cintorínov

- evidenciu o otváracích a zatváracích hodinách v reštauračných a pohostinských

  zariadeniach na území mesta a evidenciu prevádzok obchodu a služieb na území mesta

- registráciu a evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov

- vydávanie potvrdení o vlastníctve pôdy

- agendu Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa Závršie so sídlom na Mestskom úrade  

  v Senici

- zabezpečenie, evidencie a archivácii verejného obstarávania na komodity v pôsobnosti    

  oddelenia

 

b/ referát právny zabezpečuje najmä:

- zastupovanie mesta v konaniach pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní,  

  a orgánmi miestnej štátnej správy

- posudzovanie a vypracúvanie právnych návrhov, žalôb a iných podaní vo vzťahu  

  k súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom miestnej štátnej správy

- zastupovanie mesta v rozsahu poverenia primátorom mesta

- vybavovanie písomností a návrhov predsporového charakteru a právnych možností

  usporiadania sporov, pokusy o zmier, výzvy na zaplatenie  pohľadávky, uznanie dlhu

- vypracovanie a posudzovanie všetkých typov   zmlúv pre všetky záväzkové vzťahy,

  v  ktorých mesto vystupuje ako zmluvný účastník 

- posudzovanie návrhov zmlúv predložených zmluvnými partnermi v súvislosti so   

  záväzkovými vzťahmi mesta

- vyhotovenie a posudzovanie zakladateľských listín obchodných spoločností s majetkovou 

  účasťou mesta a zriaďovateľských listín rozpočtových a príspevkových organizácií,

  príp. iných  právnických osôb s účasťou mesta

- zabezpečenie právnych úkonov pri vymáhaní daňových pohľadávok, pohľadávok zo  

  zmluvných a administratívnych vzťahov a pri uplatňovaní pohľadávok v rámci

  konkurzného konania

- zabezpečovanie právnych úkonov pri sledovaní exekučných konaní realizovaných na

  základe návrhov mesta súdnymi exekútormi

- poskytovanie právneho poradenstva všetkým zamestnancom, poslancom zastupiteľstva

  a organizáciám v pôsobnosti mesta pri výkone svojej činnosti

- prejednávanie priestupkov a správnych deliktov podľa osobitných predpisov

- evidenciu zmlúv mesta Senica a ich archiváciu

- posudzovanie súladu návrhov všeobecne záväzných nariadení s platnou legislatívou

- poskytovanie právneho poradenstva v poradni pre verejnosť

- ďalšie úlohy podľa potreby a pokynov prednostu a primátora mesta

 

Oddelenie informatiky a komunikácie s verejnosťou :

 

a/ informačné centrum Europe Direct zabezpečuje najmä:

- poskytovanie aktuálnych informácií o Európskej únii

- ponuku aktuálnych informačných brožúr Európskej únie

- vyhľadávanie informácií o reáliách Európskej únie (napr. aktuálnych možnostiach štúdia,

  zamestnania, dovozu a vývozu tovarov a pod. v členských krajinách Európskej únie)

- získavanie informácií o legislatíve, politikách a orgánoch Európskej únie

- pomoc pri získavaní základných informácií o programovej pomoci Európskej únie (napr.

  štrukturálne fondy)

- sledovanie aktuálnych výziev na predkladanie projektov

- poskytovanie možností využívania služieb informačnej kancelárie (bezplatná call linka,

  internet, e-mail na inštitúcie Európskej únie)

- organizovanie odborných školení, workshopov, seminárov, informačných stretnutí so

  zameraním na problematiku Európskej únie

- organizovanie seminárov pre žiakov základných a stredných škôl

- vydávanie a distribúciu Informačného spravodajca Europe Direct Senica

 

b/ referát správy informačných technológií zabezpečuje najmä:

- vypracúvanie a napĺňanie stratégie získavania, spracúvania, využívania, archivácie, prezentácie a poskytovania informácií prostredníctvom výpočtovej techniky (popisných aj grafických) v organizačných útvaroch mestského úradu a začlenených organizácií

- získavanie digitálnych dát z existujúcich zdrojov (MsÚ, správcovské organizácie, štátna správa, spolupracujúce organizácie, dodávatelia a pod.)
- vykonáva:
       - digitalizáciu dát, konverziu dát, zálohovanie dát (tvorba digitálnych dátových archívov)  

          a analýzu dát
       - antivírové a antispamové opatrenia
       - výmenu spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej technike
       - nákup nového hardvéru, softvéru a ostatných informačných technológií
       - inštaláciu, údržbu, aktualizáciu  a preventívne kontroly softvéru a hardvéru
       - správu koncových uzlov internetu
- administráciu počítačovej siete, serverov pre poštu, internet, antivir a zálohovanie
- spracúva prezentácie mesta a jeho organizačných útvarov prostredníctvom intranetu alebo

   internetu
- poskytuje dáta v rôznej forme (digitálne, analógové) rôznym skupinám (občania,  

  organizácie) na základe platných právnych a interných predpisov

- zabezpečuje budovanie a fungovanie všetkých zložiek informačného systému mesta

  (hardvér, softvér, siete, dáta ...) ako i ostatného softvéru (kancelársky SW a ostatné dáta 

  v digitálnej forme – zbierky zákonov, elektronické slovníky a pod.)
- zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu digitálnych máp mesta ako súčasti IS mesta

- školenia a poradenstvo pre všetky organizačné útvary mesta
- zabezpečuje elektronickú komunikáciu MsÚ s okolím a verejnosťou

- fungovanie informačného systému pre samosprávy, správa užívateľov, modulov, databázy,

  zálohovanie, opravy chybných údajov, úpravy zostáv, konzultácie, postupy, koordinácia       

  oddelení pri riešení problémov a nasadzovaní

- udržuje programy, databázy a sieťové aplikácie pre mestský úrad
- vykonáva publikačné a grafické práce pre potreby mestského úradu, skenovanie,

  fotografovanie, rozsiahle a farebné tlače

- realizuje povinnosti na úseku ochrany osobných údajov a zabezpečuje plnenie   

  bezpečnostného projektu na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

- realizuje povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2018 Z. z.   

   a 95/2019 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti

- zabezpečenie, evidencie a archivácii verejného obstarávania na komodity v pôsobnosti       

  Oddelenia

 

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

 

a/ referát organizačný zabezpečuje najmä:

- samostatnú odbornú prácu na úseku personalistiky

- prípravu podkladov k výberovým konaniam zamestnancov

- evidenciu zvyšovania kvalifikácie a uskutočnených odborných školení

- spracovávanie podkladov k výplatám zamestnancov mesta

- protokol došlej a odoslanej pošty v DISS    

- styk úradu s poštovým podnikom 

- kopírovanie dokumentov pre potreby MsÚ, MsR, MsZ, komisií pri MsZ

- kancelárske potreby pre zamestnancov mesta

- eviduje a spracováva žiadosti o sprístupnení informácií (zákon č. 211/2000 Z.z.) 

- vypracováva registratúrny poriadok a registratúrny plán mestského úradu

- odbornú správu registratúrneho strediska MsÚ

- vedie evidenciu úradných pečiatok a zabezpečuje aktualizáciu vnútornej smernice

- prípravu a realizáciu volieb, referenda alebo miestneho hlasovania

- práce spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov

- prenesený výkon štátnej správy na úseku ohlasovne pobytu

- prihlasovanie na trvalý, prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu 

- vydávanie potvrdení o trvalom, prechodnom pobyte, viacjazyčného formulára do zahraničia

-  poskytuje príslušnému okresnému úradu v sídle kraja menný zoznam občanov – mužov,

   ktorí dovŕšia 18 rokov veku a zmeny adries trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla

   branná povinnosť

- spracováva VZN a vnútorné smernice a predpisy z oblasti predmetu činnosti oddelenia

- vystavuje objednávky na čerpanie rozpočtu príslušnej kapitoly

- spracováva platobné poukazy

- zabezpečuje úlohy ako technik PO MsÚ a technik PO mesta Senica

- vykonáva poradnú, organizačnú a kontrolnú činnosť v oblasti PO

- zabezpečuje vypracovávanie a aktualizovanie dokumentácie PO MsÚ a mesta

- vykonáva kontroly a navrhuje opatrenia v objektoch zaradených do II. preventívnej

  skupiny v meste 

- zabezpečuje odbornú prípravu požiarnych hliadok

- pripravuje a organizuje školenia a cvičné poplachy zamestnancov mesta

- zabezpečuje odbornú činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva mesta v oblasti

  ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu mimo času vojny a vojnového

  stavu, prípravy na civilnú ochranu, jednotiek CO pre potreby mesta

- vypracováva, vedie a aktualizuje dokumentáciu mesta v oblasti CO

- zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov Mesta Senica (vedenie dokumentácie,

  školenia, pracovné úrazy)

- zabezpečuje činnosť DHZM po stránke organizačnej a technickej

- zabezpečuje a vedie dokumentáciu služobných motorových vozidiel DHZM   

- zabezpečuje a koordinuje prácu dlhodobo nezamestnaných občanov mesta

  v súčinnosti s ÚPSVaR

- spracováva a vedie príslušnú agendu aktivačných prác

- spracováva rozpočet aktivačných prác

- zabezpečuje pracovné pomôcky a náradie pre aktivačných pracovníkov

 

b/ referát vnútornej správy zabezpečuje najmä:

- chod administratívnej budovy mesta (čistenie a upratovanie, údržbu a revíziu

  elektro zariadení, výťahov, hasiacich prístrojov atď.)

- prenájmy zasadačiek MsÚ

- zabezpečuje a vedie dokumentáciu služobných motorových vozidiel MsÚ

- koordinovanie služobných vozidiel, ich servis a údržbu

- aktuálnosť vitrín v meste

- informačné služby pre občanov mesta – vstup do budovy

- evidenciu a vyvesovanie dokumentov na úradnú tabuľu

 

c/ matričný úrad zabezpečuje najmä:

- prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík

- vedie knihu narodení, úmrtí, manželstiev podľa osobitného predpisu

- vedie index zápisov do matričných kníh

- vydáva výpisy z matričných kníh

- plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva

- vyhotovuje povolenie k uzavretiu manželstva pre iným než príslušným matričným úradom

- zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine

  do osobitnej matriky

- vyhotovuje potvrdenia o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

- vydáva potvrdenie k uzavretiu manželstva v zahraničí

- prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu

- uvítanie detí do života

- občianske pohreby

- koordinuje ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti)

- osvedčovanie odpisov (fotokópie) listín a podpisy na listinách pokiaľ nejde o listiny,

   ktoré majú byť použité v cudzine

- vydáva výpis/odpis z registra trestov

- vydáva výpis z listu vlastníctva

- vydáva výpis z obchodného registra

- vystavuje zaručené konverzie

- vedenie knihy na osvedčovanie odpisov (fotokópií) a podpisov

   

 Oddelenie finančné:

 

a/ referát rozpočtu a účtovníctva zabezpečuje najmä:

- tvorbu VZN, nariadení a vnútorných smeníc mesta v oblasti rozpočtu a účtovníctva

- návrh rozpočtu a finančných plánov v spolupráci s jednotlivými oddeleniami MsÚ a organi-

  záciami v jeho riadení, ich predkladanie do MsR, MsZ, komisií a pod., navrhovanie opatrení  

  na zabezpečenie realizácie rozpočtu

- zriaďovanie účtov v peňažných ústavoch, dispozičnú oprávnenosť podpisových vzorov

- návrhy na zobratie úverov mesta

- navrhovanie zmien rozpočtu v súlade s potrebami a možnosťami mesta, MsÚ a organizácií

  v riadení mesta

- predkladanie výkazov podľa nariadení a požiadaviek MF SR

- predkladanie štatistických výkazov podľa požiadaviek Okresného odd. štat.úradu

- komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend, odsúhlasovanie výsledných účtovných sta-

  stavov a výsledkov inventarizácií, vypracovanie účtovných výkazov a účtovnej závierky   

  v zmysle platných smerníc a zákonov

- vykonávanie špecializovaných prác v oblasti účtovníctva, rozhodovanie o voľbe správneho 

  postupu na základe metodických usmernení, práce vyžadujúce si odborné konzultácie pri

  riešení problémov s inými subjektmi mimo vlastného zamestnávateľa

- zabezpečovanie styku s peňažnými ústavmi, daňovým úradom, štatistickým úradom a pod.

- evidenciu, účtovanie dotácií a grantov zo ŠR, VÚC, EÚ a ich následné vyúčtovanie prísluš-  

  nému poskytovateľovi

- správu sociálneho fondu mesta a organizácií v jeho riadení v zmysle Kolektívnej zmluvy

- likvidáciu faktúr MsÚ - príjem, kontrola, zaučtovanie, založenie do účtovných dokladov a

  pod. v zmysle Zásad na obeh účtovných dokladov MsÚ

 

Pokladnica MsÚ zabezpečuje najmä:

- samostatné vykonávania agendy pokladne MsÚ (vedenie pokladničnej knihy,

  vyhotovovanie príjmových a výdavkových pokladničných  dokladov, pokladničnej

  správy zúčtovanie pokladničných operácií a pod.)

- analytickú evidenciu miestnych daní, poplatkov a platieb pre potreby jednotlivých oddelení 

  MsÚ podľa ich druhov a časových období

- vyhotovovanie účtovných predpisov a účtovanie príjmových a výdavkových

  pokladničných dokladov, kompletizácia príjmových a výdavkových dokladov

- inkasovanie finančných prostriedkov v hotovosti, práca s trezorom MsÚ, odvody

  finančných hotovostí do pokladní bánk, bankový styk s peňažnými ústavmi

- vyplácanie miezd, odmien, cestovných náhrad pracovníkom mesta, poslancom a pod.

- evidenciu cenín a stravných lístkov

- vedenie devízovej pokladne a jej agendy

- výber hotovostí od  fyzických a právnických osôb do pokladnice mesta a ich odvod na

  bežné účty mesta podľa účelu vkladu (dane, poplatky, nájmy, predaje majetku a pod.)

- predaj cenín mesta (rybárske lístky, parkovacie karty)

 

 Na úseku mzdovej agendy zabezpečuje najmä:

- spracovanie a výplatu miezd a odvodov na základe podkladov vedúcich stredísk MsÚ pre

  zamestnancov mestského úradu, mestskej polície a chránnej dielne, matriky,  spoločného

  obecného úradu, ED, opatrovateľskej služby, ŠFRB, SŠÚ, koordinátorov projektov

  z EÚ, zamestnancov ZPOZu, odmien poslancov MsZ a zamestnancov pracujúcich na

  dohodu o vykonaní práce

- zrážky pôžičiek, poistiek, sporení, exekúcií, splátok a pod.

- spracovanie mzdových výkazov pre potreby Štatistického úradu SR a Daňového úradu

- vydávanie potvrdení pre zamestnancov mesta

- prácu s evidenčnými listami dôchodkového poistenia zamestnancov mesta

- ročné daňové hlásenie a ročné vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti na

  základe žiadosti zamestnancov

 

b/ referát financovania a správy školstva zabezpečuje najmä:

  - komplexné práce na úseku rozpočtovania a financovania školstva, financovanie škôl

    z originálnych kompetencií, agenda prenesenej kompetencie štátu na mesto v oblasti

    školstva (metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení v oblasti nových  smerníc,

    predpisov, vyhlášok, zákonov a pod., usmerňovanie financií zo štátneho rozpočtu na

    jednotlivé školy a školské zariadenia, rozpis rozpočtov), predkladanie a tvorba

    materiálov, správ ekonomických rozborov a pod. do MsR, MsZ a odborných komisií mesta,

    riadenie škôl a školských zariadení v tejto oblasti

  - metodiku a realizáciu verejného obstarávania škôl a školských zariadení a MsÚ

  - spracovanie žiadostí a vyúčtovania dotácií pre deti v hmotnej núdzi za školy a školské

  zariadenia v zmysle výnosu MPSVaR č.3749/2005-II/1 zo dňa 14.12.2005

- spracovanie a tvorba projektov na úseku školstva v oblasti čerpania finančných

  prostriedkov z EÚ

- vyhotovenie a aktualizácia smerníc v oblasti verejného obstarávania

- zadávanie zákaziek prostredníctvom Elektronického kontrakčného systému (EKS)

- prípravu a vyhotovenie VZN na úseku školstva

- podklady do rozpočtu mesta v oblasti školstva a ich časové vyhodnocovanie 

- investície a inžinierske činnosti na úseku školstva

 

c/ referát regionálneho rozvoja zabezpečuje najmä:

      -    pripravuje projektové žiadosti zo štrukturálnych fondov, cezhraničnej spolupráce,     

           štátnych zdrojov, dotácií, grantových schém pre mesto Senica a jeho príspevkové 

           organizácie

      -    implementuje projekty, monitoring, žiadosti o platbu, záverečné správy

      -    konzultuje a vedie poradenstvo pre širokú verejnosť s regionálnym dosahom v oblasti  

           prípravy projektov a projektového cyklu

      -    pripravuje prezentácie, semináre, workshopy

      -    publikuje, propaguje grafické návrhy a prípravu propagačných materiálov

 -    zabezpečuje tvorbu a návrhy rozvojových zámerov mesta a programových dokumentov

      -    spolupracuje s regionálnymi organizáciami pri tvorbe projektov

      -    spolupracuje s obcami pri tvorbe regionálnych rozvojových zámerov

 • tvorí koncepcie regionálneho rozvoja vo vymedzenej oblasti na úrovni obce
 • zabezpečuje spracovanie zámerov, programov a projektov regionálneho rozvoja, životného prostredia, rozvoja kultúry, vzdelávania, detí a mládeže, sociálnych vecí, služieb, športu, cezhraničnej spolupráce
 • predkladá návrhy a projektové zámery na  investičné a neinvestičné projekty
 • vyhľadáva a monitoruje aktuálne výzvy z fondov, grantov, dotácií
 • vyhodnocuje efektívnosť projektov
 • zabezpečuje aktualizáciu informácií o projektoch, zverejňovanie výziev a postupovanie informácií o fondoch organizáciám, verejnosti a i.
 • zabezpečuje spracovávanie a zostavenie žiadosti na získavanie finančných prostriedkov z rôznych fondov
 • realizuje a implementuje projekty v oblasti regionálneho rozvoja
 • spolupracuje s organizáciami mesta Senica, obcami, mestami, cezhraničnými partnerskými mestami, vyšším územným celkom pri príprave a spracovaní projektových zámerov a žiadostí o finančné prostriedky  
 • pripravuje strategické rozvojové dokumenty
 • koordinuje úlohy pri zabezpečovaní hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
 • aktualizuje a kontroluje plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senica        

 

d/ referát verejného obstarávania zabezpečuje najmä:

-    spracúva a koordinuje plán verejného obstarávania

-    realizuje postupy verejného obstarávania tovarov, služieb a prác pre MsÚ

-    procesnú stránku organizovania jednotlivých metód verejného obstarávania s rozhodujúcim vplyvom na výber ekonomicky najvhodnejšieho partnera a s ním súvisiace nakladanie finančných prostriedkov

-    sleduje metódy a prehľadnosti verejného obstarávania s ohľadom na nediskrimináciu a rovnaké zaobchádzanie so záujemcami, resp. uchádzačmi

-    poskytuje poradenskú činnosť v oblasti verejného obstarávania pre zamestnancov MsÚ a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

-    korešpondenciu súvisiacu s realizáciou verejného obstarávania s riadiacimi orgánmi, UVO a ostatnými štátnymi orgánmi

-    spracúva štatistické výkazy (súhrnné správy, informácie a oznámenia verejného obstarávania na príslušné zákazky)

-    vyhotovuje referencie na UVO

-    metodicky usmerňuje zamestnancov a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s ohľadom na novú legislatívu

-    poskytuje spoluprácu pri kontrole zákaziek

-    Elektronický kontrakčný systém (EKS)

-    kompletnú archiváciu dokumentácie

       -    kontroluje dodržiavanie základných povinností verejného obstarávateľa

       -    vykonáva ďalšie úkony podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

      

Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy:

 

a/ referát územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku zabezpečuje najmä:

 • v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon) a zákona č. 369/1990 Zb. (o obecnom zriadení) v platnom znení úkony spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby a jej schvaľovaním
 • vykonáva pôsobnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vrátane jeho zmien a doplnkov
 • obstaráva projektovú dokumentáciu investičných akcií mesta
 • zabezpečuje a vykonáva vlastnú investičnú činnosť mesta
 • zabezpečuje a vykonáva komplexný proces verejného obstarávania investičných prác
  a služieb podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • vydáva rozhodnutie o dani na základe Oznámenie vzniku alebo zmeny daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva za účelom postavenia stavebného zariadenia pre vykonanie stavebných prác alebo prekopanie verejného priestranstva
 • prideľuje v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení noviel a vyhlášky MV SR č. 31/20013 Z.z. súpisné, orientačné čísla a označovanie ulíc
 • vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom v listinnej aj elektronickej podobe
 • aktualizácia údajov v informačnom systéme verejnej správy registra adries  
 • vedie evidenciu súpisných, orientačných čísiel a názvy ulíc v ISS
 • vydávanie oznámení o určovaní súpisného a orientačného čísla
 • vydávanie potvrdení o veku stavby
 • vydáva stanoviská k investičnej výstavbe na území mesta
 • vykonáva odborný stavebný dozor na investičných akciách mesta
 • vykonáva povolenia vstupu na pozemky za účelom geologického prieskumu a geodetických meraní
 • zabezpečuje, eviduje a archivuje verejné obstarávania na komodity v pôsobnosti oddelenia

 

b/ referát životného prostredia zabezpečuje najmä:

 • zabezpečuje:
 • komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň, odpadové hospodárstvo a verejné 

osvetlenie

 • komplexnú starostlivosť o čistotu mesta na verejných priestranstvách a miestnych

komunikáciách

 • výkon celomestskej deratizácie
 • vydáva súhlas:
 • na výrub drevín a ukladá vykonanie náhradne výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady a zabezpečuje ďalšie  povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v platnom znení
 • k povoleniu stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia a na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia
 • vyrubuje:
  • poplatky za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia
  • vykonáva činnosti vyplývajúcich zo zákonov:
  • Ochrana prírody a krajiny, podľa zákona č. 543/2002 Z, z. v znení neskorších 

                        predpisov a vyhlášky č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

-     Výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín v prvom stupni

-     Vydávanie rozhodnutí, súhlasov na výrub a vyznačenie dreviny určenej na

       výrub

-     Ukladanie náhradnej výsadby alebo zaplatenia finančnej náhrady

-     Ukladanie vykonania nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkovi    

      pozemku, na ktorom drevina rastie

-     Ochrana ovzdušia, zákon 137/2010 Z.z. o ovzduší. vyhláška č. 410/2012 Z.z.    

a zákon  401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení        neskorších predpisov.

-    Odpadové hospodárstvo, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene       

      a doplnení niektorých zákonov.

-     postupuje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch

 • vypracováva program odpadového hospodárstva mesta
 • vydáva vyjadrenia a plní ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení
 • spracováva ročný výkaz o komunálnom odpade z obcí
 • zadáva, kontroluje a preberá vykonané práce od dodávateľa a zabezpečuje úhrady faktúr za vykonané práce
 • tvorí všeobecne záväzné právne predpisy na úrovni samosprávy
 • spracováva koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia vrátane vydávania rozhodnutí a dozornej činnosti na úseku ochrany vôd,  ochrany ovzdušia, ochrany prírody alebo odpadového hospodárstva na úrovni obce
 • spracováva dokumenty starostlivosti o dreviny – spracovanie, udržanie ich aktuálnosti (nové výsadby, odstránenie stromov, sledovanie zdravotného stavu starých drevín – plánovanie ich údržby a pod.)
 • vykonáva povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydávanie stanovísk k zámerom činnosti a k správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie, zabezpečenie verejného prerokovania a vypracovanie záznamu z verejného prerokovania
 • rieši sťažnosti týkajúce sa životného prostredia
 • spracováva štatistických výkazov o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike
 • vedie evidenciu vybraných správnych poplatkov, zákon č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

c/ referát dopravy zabezpečuje najmä:

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

 • zabezpečuje činnosť preneseného výkonu štátnej správy na miestnych a účelových  komunikáciách   
 • určuje so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Senica použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách
 • vydáva povolenia na uzávierky a obchádzky miestnych komunikácií
 • vydáva rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych a účelových komunikácií,
 • prerokováva priestupky podľa § 22c na úseku miestnych a účelových komunikáciách,
 • vykonáva štátny odborný dozor nad miestnymi a účelovými komunikáciami
 • vydáva povolenia na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
 • vydáva povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 
   
  Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Trvalé parkovanie
 • vedie evidencie  žiadosti na trvalé parkovanie  v meste a všetkých parkovacích miest, ktorým bolo vydané rozhodnutie o dani za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie
 • vypracováva, udržuje a aktualizuje  mapy, ktoré obsahujú všetky PM v meste
 •  pripravuje  podklady k objednávkam  na  vyznačenie   všetkých zaplatených PM  v meste
 • vypracováva informačný materiál a spracováva inventarizácie na úseku statickej   dopravy v meste
 • vedie evidencie príjmov a výdajov na úseku trvalého parkovania  podľa rozpočtu mesta
   
  Podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov :
   
 • vydáva rozhodnutia o povolení stavby miestnych a účelových komunikácií,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na miestnymi a účelovými komunikáciami,
 • vydáva povolenia na užívanie miestnych a účelových komunikácií,
 • povoľuje zmenu užívania miestnych a účelových komunikácií,
 • nariaďuje nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak miestne a účelové komunikácie ohrozujú život alebo zdravie osôb,
 • udeľuje súhlasy na realizáciu stavebných úprav miestnych a účelových komunikácií,
 • dáva stanoviská k stavbám v územnom a stavebnom konaní
   
  Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov :
   
 • vydáva rozhodnutia o udelení a odňatí dopravnej licencie v mestskej doprave
 • vydáva rozhodnutia o pokutách za iné správne delikty a prejednáva priestupky
        v mestskej doprave a taxislužbe
  -    dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej
        licencie na autobusovú linku prechádzajúcu obcou
 • vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré
        prechádzajú obcou a majú v nej zastávku
 • určuje dopravcom cestnej dopravy stanovištia v obci na odstavenie a parkovanie
        vozidiel mimo ich technickej základne
 • určuje stanovištia vozidiel taxislužby v obci a ich kapacitu a označenie dopravnými
        značkami
 • schvaľuje cestovný  poriadok autobusových liniek v mestskej doprave
 • je objednávateľom výkonov v mestskej doprave v obci, zostavuje plán obslužnosti obce a pripravuje podklady pre uzavretie zmluvy o službách s dopravcom v mestskej doprave, kontroluje jej plnenie a poskytnutie príspevku
   
  Dočasné parkovanie
 • spracováva podklady, udržuje a aktualizuje mapy parkovacích miest v meste
 • objednáva práce na úseku dočasného parkovanie počas roka podľa spracovaných podkladov
 • vedie evidenciu a spracováva inventarizáciu predaných parkovacích kariet a parkovacích známok (bezplatné, mesačné, ročné parkovacie známky),
 • objednáva platobné karty a parkovacie lístky
 • eviduje príjmy  a výdaje na úseku dočasného parkovania podľa rozpočtu mesta
 • pripravuje materiály v prípade rozširovania a zmeny zóny dočasného parkovania
 • vypracováva informácie a zabezpečuje publicitu zmien a  doplnkov dočasného parkovania v meste
   
  Iné
 • kontroluje rozsah , kvalitu, preberá vykonané   práce a služby, zabezpečuje likvidáciu došlých faktúr v oblasti svojej činnosti
 • vypracovanie odpovedí na žiadosti, sťažnosti od  občanov a interpelácie  poslancov
  na úseku dopravy
 • spracováva koncepciu regionálneho rozvoja na úseku dopravy,
 • spracováva údaje na úseku pozemných komunikácií pri tvorbe základnej bázy dát geografického informačného systému obce
 • spracováva štatistické prehľady o činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií
 • zabezpečuje investičnú činnosť v etape pred investičnej, investičnej prípravy a realizácie stavieb miestnych komunikácií,
  podieľa sa na príprave projektov v rámci projektových zámerov Mesta Senica
 • vydáva povolenia na užívanie verejného priestranstva za trvalé užívanie parkovacieho miesta
 • vedie evidenciu vydaných povolení za užívanie verejného priestranstva 
 • zabezpečuje osadenie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách v majetku mesta a zabezpečuje jeho údržbu
 • vyjadruje sa k návrhom na umiestnenie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách I., II. a III. triedy na území mesta
 • pripravuje podklady pre povolenie na zvláštne užívanie, uzávierku a určenie prenosných dopravných značiek na cestách I., II. a III. triedy pri akciách mesta
 • vyjadruje sa k územnému a stavebnému konaniu stavieb z hľadiska dopravy
 • prerokováva priestupky a správne delikty v rámci svojej pôsobnosti
   
  d/ referát výstavby bytov a domov zo ŠFRB  pre okres SE od 1.1.2004 zabezpečuje najmä:
  prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania v súlade so zákonom o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB)
 • poskytuje informácie fyzickým a právnickým osobám  o podmienkach získania štátnej podpory na rozvoj bývania
 • prijíma a overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu zo ŠFRB od fyzických a právnických osôb z okresu Senica a vypracováva príslušné formuláre k žiadosti
 • posudzuje splnenie podmienok pre poskytnutie štátnej podpory na rozvoj bývania kontrolou a overovaním priložených dokladov tvoriacich povinnú súčasť žiadosti
 • zabezpečuje vyplnenie a odoslanie elektronického formulára žiadosti a následne jej predloženie spolu s požadovanými prílohami v listinnej podobe na ŠFRB
 • kontroluje čerpanie prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB a dodržiavanie zmluvných podmienok u jednotlivých prijímateľov štátnej podpory a vypracováva záznamy
  z vykonaných kontrol
 • overuje vecnú správnosť a podpisuje faktúry na čerpanie prostriedkov zo ŠFRB pred ich úhradou bankou
 • vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB
 • poskytuje metodickú pomoc a informácie týkajúce sa rozvoja bývania obciam v okrese Senica

 

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

 

 a/ referát sociálnych vecí a bytov zabezpečuje najmä:

         Agenda sociálnych vecí

         - vykonáva sociálnu posudkovú činnosti  pre určenie odkázanosti na sociálnu

           službu pre mesto Senica a obce na základe Zmluvy o spolupráci

- rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom, rodinám  

           s deťmi, dôchodcom, u ktorých je sociálna pomoc indikovaná stavom núdze

  z objektívnych príčin

         - rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za túto opatrovateľskú         

           službu

        - zabezpečuje stravovanie dôchodcov prostredníctvom poskytovateľa sociálnych          

           služieb – Červený kríž, vydáva rozhodnutia o poskytovaní nenávratnej sociálnej   

           dávky pri stravovaní dôchodcov u poskytovateľa sociálnych služieb - SČK

        - zriaďuje a kontroluje zariadenia sociálnych služieb, ktoré zriadilo mesto Senica

        - vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc a vedie evidenciu

     občanov, ktorým túto pomoc poskytuje

         - vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov

         - poskytuje príspevky na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa v rámci

           opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

         - poskytuje súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri

  zisťovaní rodinných, sociálnych a bytových pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely

           vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí (zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele)

- spolupôsobí pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí

           a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, podieľa sa na spracovaní a plnení

           plánu sociálnej práce s dieťaťom

- zisťuje skutkový stav a šetrí rodinné pomery občanov pre potreby Okresného súdu,

           Policajného zboru

   - organizuje a sleduje činnosť Denných centier

   - vydáva potvrdenia pre umiestnenie občana do zariadenia poskytujúceho sociálne

     služby  alebo pre priznanie  kompenzačných príspevkov pre potreby ÚPSVaR

- pochovávanie osôb podľa osobitného predpisu (zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve)

         - zriaďuje polikliniky

         - zabezpečuje prevádzky nocľahárne, koordinácia práce so správcom bytov

         - zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby: nízkoprahová sociálna služba pre rodiny

           s deťmi

         - vydáva rozhodnutia o pridelení bytu

         - rieši problematiku výpovedí z nájmu bytu

         - vedie evidenciu žiadostí o pridelenie bytu

         - pripravuje podklady na odpredaj bytov do osobného vlastníctva do MsZ (zák.    

           182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov) robí majetkovoprávne odd.

         - kontroluje nájomníkov v sociálnych a štartovacích bytoch

         - spolupracuje s MsPS Senica pri kontrolách nájomných bytov, deložáciách neplatičov,   

           odstraňovaní závad v nájomných bytoch, riešení výpovedí z nájmu bytu

         - vydáva rozhodnutia o výmene bytov, o prechode nájmu bytu

         - dáva súhlas k spoločnému nájmu bytu, súhlas o daní bytu do prenájmu

- vedie evidenciu finančných zábezpek

- vedie evidenciu fondu opráv bytových domov

- žiada o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na  

  ÚPSVaR

 • vykonáva vyúčtovanie poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • žiada o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa na ÚPSVaR
 • vykonáva vyúčtovanie poskytnutej dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

 

b/ referát kultúry, športu, médií, komunikácie s verejnosťou zabezpečuje najmä:

 • vybavuje žiadosti o finančný príspevok z dotačného systému mesta „Pro Senica“ (zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, VZN č. 20)
 • organizuje kultúrno – spoločenské podujatia v meste Senica – Vyhodnotenie kultúrnych a pedagogických pracovníkov, Deň úcty k starším, pietne akty kladenia vencov, výročia mesta a pod.
 • organizuje športové podujatia v meste Senica – Záhorácky maratón a polmaratón, Silvestrovský beh, Vyhodnotenie športovcov, Senická olympiáda
 • vedenie evidencie kultúrnych podujatí v meste, evidencia ohlasovacej a oznamovacej povinnosti občanov o organizovaní podujatia a o zhromažďovaní občanov zabezpečovanie umiestnenia zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, vydávanie rozhodnutí
 • vydávanie mesačníka „Naša Senica“ a prílohy „Študentské listy“
  -     spracovávanie príspevkov o meste Senica do katalógov, informátorov, encyklopédií
 • zabezpečovanie spracovania kroniky mesta spolu s fotografickou dokumentáciou
 • informovanie o dianí v meste v masovokomunikačných prostriedkoch, spolupráca s médiami
 • prípravu rôznych spravodajcov a bulletinov o meste
 • prípravu projektov do grantových schém EÚ
 • celkovú propagáciu mesta doma i v zahraničí
 • spoluprácu s partnerskými mestami mesta Senica a propagáciu mesta prostredníctvom 
  partnerských miest
 • napĺňanie a aktualizácia internetovej stránky mesta Senica www.senica.sk
 • edičnú činnosť propagačných a informačných materiálov o meste, reprezentačných
  publikácií, príležitostná inzercia v tlači a publikáciách cestovného ruchu, príprava textov a poskytovanie fotografií vydavateľom publikácii o cestovnom ruchu
  1. publikačné a grafické práce pre potreby mestského úradu, fotografovanie-  

      poskytovanie aktuálnych informácií o dianí v meste

 • elektronickú komunikáciu MsÚ s okolím a verejnosťou
 • zabezpečenie, evidencie a archivácii verejného obstarávania na komodity v pôsobnosti oddelenia

 

c/ Mestské jasle zabezpečujú najmä:

 • poskytujú všeobecne prospešné služby pre rodiny s maloletými deťmi, dopĺňajú rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov na základe primeraného rozvoja osobnosti dieťaťa a v súlade s jeho potrebami
 • poskytujú: a) stravovanie (desiata, obed, olovrant)
                          b) opateru a výchovnú starostlivosť

 

Oddelenie správy daní a poplatkov

zabezpečuje najmä:

 • vykonáva správu a vedie agendu dane z nehnuteľností,
 • vykonáva správu a vedie agendu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (DSO),
 • vykonáva správu a vedie agendu miestneho poplatku za rozvoj,
 • vykonáva správu a vedie agendu miestnej dane za psa a evidenciu psov,
 • vykonáva správu a vedie agendu dane za ubytovanie,
 • vedie agendu dane za užívanie verejného priestranstva,
 • vykonáva správu a vykonáva správu miestnej dane za predajné automaty,
 • vykonáva správu  a vykonáva správu miestnej dane za nevýherné hracie prístroje,
 • vykonáva evidenciu odvodov výťažku z prevádzkovania stávkových kancelárií
  pri výkone správy daní a poplatkov:
 • spravuje evidenciu a registráciu daňových subjektov a poplatníkov na základe oznamovacej povinnosti daňovníkov a poplatníkov, overuje podklady pre správne a úplné zistenie miestnej dane,
 • realizuje daňové konanie a vyrubovacie konanie, vydáva rozhodnutia na zaplatenie dane a poplatkov, rozhoduje o námietkach a v konaniach o riadnych opravných prostriedkoch a konaniach o mimoriadnych opravných prostriedkoch,
 • spravuje evidenciu daní a poplatkov, vrátane vysporiadania daňových nedoplatkov a poplatkov, vykonáva zabezpečenie pohľadávok záložným právom, vykonáva miestne zisťovanie a daňovú kontrolu, kontroluje včasnosť plnenia daňovej povinnosti, zasiela výzvy na zaplatenie daní a poplatkov, zabezpečuje exekučné konanie, vykonáva alebo zabezpečuje vymáhanie pohľadávok  a daňových nedoplatkov,
 • vystavuje platobné poukazy na vrátenie pomerných častí daní,
 • pripravuje na odpis nevymožiteľné pohľadávky v súlade s platnou legislatívou,
 • zabezpečuje vedenie registratúry a archívu dokladov miestnych daní a miestnych poplatkov,
 • vykonáva inventarizáciu daní a poplatkov,
 • spracováva a predkladá štatistické hlásenia o miestnych daniach a poplatkoch,
 • spracováva a predkladá návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • pri plnení úloh spolupracuje s inštitúciami a bankami a s organizačnými útvarmi mesta Senica.
   

Spoločný školský úrad

zabezpečuje najmä:

prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v rozsahu prenesených kompetencií z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy pre mesto Senica  a obce Bilkové Humence, Borský Svätý Jur, Cerová, Čáry, Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kuklov , Lakšárska Nová Ves,  Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, Prietrž, Rohov, Smolinské, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence.

 

Spoločný školský úrad:

 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám v oblasti:
              -     riadenia a zabezpečovania výchovno – vzdelávacieho procesu
  -     ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy
  -     ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
  -     zaraďovania, vyraďovania , zrušovania  škôl  a školských zariadení  a v oblasti      
              zmien v sieti škôl a školských zariadení
  -     organizovania súťaží a predmetových olympiád
              -     spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom
                    sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  -     príprava projektov do grantových schém EÚ

            -     rozhoduje v druhom stupni vo veciach , v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ

                  školy

            -     rieši priestupky a správne delikty podľa osobitného zákona

  

Spoločný obecný úrad

zabezpečuje najmä:

prenesený výkon štátnej správy na úseku územného  plánovania, stavebného poriadku a vyvlastnenia pre obce, s ktorými má mesto Senica   zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu. SOÚ vykonáva činnosť od 1. januára 2017 a mesto Senica má zmluvu uzavretú s obcami: Borský Svätý Jur, Cerová, Častkov, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sekule, Senica, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence.

 

 Spoločný obecný úrad:

 a/  - vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ)

      - vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70

        SZ)

      - povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74)

- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, ktoré vyžadovali

  stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85)

- nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo

  stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadení, nariaďuje alebo povoľuje

  odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 94 SZ)

- rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ)

- rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ)

- nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení stavebných prác na stavbe

  a o zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ)

- prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických 

  osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ)

- rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na

  pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 

  až 135 SZ)

- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ)

      - rieši priestupky a správne delikty na úseku stavebného poriadku

      - vedie agendu povoľovania a umiestňovania reklám

 

   b/ vykonáva kontrolnú činnosť:

      - zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ)

      - nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na

        posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ)

 

   c/ vedie evidenciu:

    - činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ)

    - vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich

      z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 SZ)

 

  d/ prešetruje petície a sťažnosti:

     - prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach v rozsahu

       svojej pôsobnosti

     - vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

       práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti

 

  e/ zabezpečuje výkon rozhodnutí (§ 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní    

      v znení neskorších predpisov)

 

 f/  poskytuje informácie (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám   

      a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!