Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 09.05.2017 - 21:58  //  aktualizácia: 09.05.2019 - 14:07  //  zobrazené: 18214

Smernica

S m e r n i c a    m e s t a

                                                                         

Názov a sídlo organizácie

Mesto Senica

Mestský úrad 1408/56, 905 25 Senica

Poradové číslo vnútorného predpisu

č. 4/2019

Vypracovala

Ľubica Macová – odd. organizačné        a vnútornej správy

Schválil

Ing. Mgr. Martin Džačovský – primátor mesta

Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu

22.03.2019

Účinnosť vnútorného predpisu

22.03.2019

Ruší sa vnútorný predpis

č. 7/2017

Prílohy

   - 

vydaná

na základe § 5 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

1. Spôsob zriadenia mesta

 

Mesto Senica je podľa čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky právnickou osobou a v súlade s čl. 64 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky je základom územnej samosprávy, je samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky. Mesto Senica ako právnická osoba bolo zriadené zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí -  t.j. dňom 23.11. – 24.11.1990.

 

2. Právomoci a kompetencie mesta

 

Kompetencie mesta sú dané:

-  Ústavou Slovenskej republiky ( najmä čl. 64 – 71)

-  zák. SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-  platnou právnou úpravou Slovenskej republiky

-  všeobecne záväznými nariadeniami mesta

-  Štatútom mesta

 

Všeobecne záväzné nariadenia sú k dispozícii k nahliadnutiu na sekretariáte prednostky MsÚ v Senici a na internetovej stránke mesta www.senica.sk v sekcii Mesto - Samospráva  – VZN.

Mesto koná a rozhoduje podľa právnych predpisov, ktoré sú uverejnené na  internetovej stránke mesta v časti  Mesto - Samospráva - Informácie podľa zákona č. 211/2000 (v prílohách).

 

3. Organizačná štruktúra mesta

Orgánmi mesta Senica sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo mesta Senice je zastupiteľský zbor mesta zložený z 25 poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Primátor mesta Senica je predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého obyvatelia zvolili na 4 roky. 

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány podľa potreby a podľa osobitných predpisov.

Ďalšie orgány mesta:

-  mestská rada

-  komisie mestského zastupiteľstva

-  mestský úrad

-  mestská polícia

-  mestský hasičský zbor

-  mestské výbory

 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov. 

Orgány mesta a organizačná štruktúra Mestského úradu sú na internetovej stránke www.senica.sk.

 

4. Získavanie informácií

Základné informácie mesto Senica poskytuje na internetovej stránke www.senica.skna úradných tabuliach mestského úradu. Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti sa môžu podať písomne, ústne, elektronickou poštou, prostredníctvom formulára na webovej stránke  mesta, faxom  na adrese :

 Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica,

 do podateľne mestského úradu ,

 e-mail: lubica.macova@senica.skeva.juranova@senica.sk

 fax:  034/6574059

 t. č. 034/6987610

https://senica.sk/spytajte-sa-msu

denne počas pracovnej doby mestského úradu

pondelok   07.30 - 11.00            12.00 - 15.30      Doporučené úradné hodiny

utorok        07.30 - 11.00            12.00 - 15.30

streda         07.30-   11.00           12.00 - 16.30       Doporučené úradné hodiny

štvrtok                  nestránkový deň       

piatok        07.30 - 11.00            12.00 - 14.30      Doporučené úradné hodiny

 

Ústne podania sa vybavujú počas doporučených stránkových dní v pondelok, stredu, piatok na jednotlivých oddeleniach a útvaroch MsÚ. Primátor mesta prijíma stránky počas doporučených úradných hodín podľa kalendára návštev, ktorý vedie sekretariát primátora.

 

5. Opravné prostriedky voči rozhodnutiam mesta

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu mesta Senica možno podať zásadne písomne v lehote určenej v poučení o odvolaní a to poštou alebo priamo do podateľne MsÚ. Lehota na podanie opravného prostriedku je 15 dní, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

 

Súdne preskúmavanie rozhodnutia mesta

Súdnemu preskúmavaniu podliehajú po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov tie rozhodnutia mesta, kde to pripúšťa ust. § 177 a násl. z.č. 162/2015 Z.z. Správneho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných predpisov.

Pri preskúmavaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové a formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

 

6. Postup mesta pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní:

Mesto Senica vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

 

Ústne informácie, ktoré nevyžadujú vyhľadávanie ďalších podkladov a nevyžadujú správne konanie podľa zák. SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní alebo podľa osobitných predpisov a nevyžadujú písomné vybavenie žiadosti sa vybavujú ihneď na príslušnom oddelení alebo útvare MsÚ.

 

Žiadosti, ktorých vybavenie vyžaduje písomnú formu alebo rozhodnutie v správnom konaní alebo v konaní podľa osobitných predpisov, alebo prešetrenie nadväzujúcich súvislostí budú vybavené v lehote 30 dní. V prípadoch, kde o žiadosti rozhoduje mestské zastupiteľstvo, sa tento termín predlžuje o termín konania mestského zastupiteľstva.

V zložitých prípadoch budú žiadosti -  vybavené do 60 dní, prípadne ak je to potrebné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností. Poverení zamestnanci mesta písomne o tejto skutočnosti oboznámia navrhovateľa, požiadajú ho o poskytnutie  súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, mesto môže vec odložiť. O výsledku vybavenia mesto upovedomí navrhovateľa písomne.

Anonymné žiadosti, návrhy a podnety mesto vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.

 

Žiadosti podané v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení vybavuje mesto ako povinná osoba bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 1 až 5). Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní (§ 17 ods. 2 a 3) a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme-slepeckým (brailovým ) písmom. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám umožňuje získať informácie z evidencií mesta a z informácií, ktoré má mesto k dispozícii s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia podľa § 8 až § 13 Zák.č. 211/2000 Z.z.

Žiadosti o sprístupnenie informácií eviduje podateľňa MsÚ II. podlažie, e-mail: lubica.macova@senica.skeva.juranova@senica.sk

 

7.  Sadzobník správnych poplatkov, ktoré mestský úrad vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je zverejnený na internetovej stránke mesta www.senica.sk   v menu Mesto - Informácie

 

8.  Plán zasadnutí MsZ a MsR , spolu s návrhom programu
     Materiály k MsZ
     TV záznamy zo zasadnutí MsZ
     Poslanci
     Komisie

      Zápisnice zo zasadnutí komisií MsZ
      Uznesenia
      Zápisnice zo zasadnutí MsZ
      Výsledky hlasovaní zo zasadnutí MsZ okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom hlasovaní            
      Rokovací poriadok MsZ
      Rokovací poriadok komisií
      Účasť na zasadnutí  MsZ

       sú zverejnené na www.senica.sk v menu Mesto - Mestské zastupiteľstvo

                                                                                             

 

 

V Senici 22. 03. 2019

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!